Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Е-ПОРТАЛ
Достъп до обществена
       информация
Регистри
COVID-19
Съобщения по чл.32 от ДОПК
Избори за Народно събрание 02.10.2022г
ДЕКЕМВРИ 2022
ПВС ЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

село Нова Махала
село Фотиново
Подаване на сигнали и жалби

Подаване на сигнал
Ред за подаване на предложения сигнали и жалби
АНКЕТА

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане на осем къщи, паркинг и вътрешен път“ в имоти с идентификатор 02837.9.132, 02837.9.133, 02837.9.134, 02837.9.135, 02837.9.136, 02837.9.137, 02837.9.138, 02837.9.139, 02837.9.130, 02837.9.152, 02837.9.151 и 02837.9.140 (образувани от стар номер 022055) в местност „Радецки“ по КККР на гр. Батак, община Батак, внесено с Уведомление вх. № ПД-01-606/11.11.2022 г. с възложители : Александър Бозушки, "ЕКО ПРО ТУР" ООД, Анна Хр. Кръсева, Николай М. Вълков и Гергана Ст. Вълкова
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „ Мандра - цех за съхраняване и производство на млечни продукти и доилна зала” в сграда с идентификатор: 02837.10.1458.1, находяща се в имот с идентификатор 02837.101458, местност "Стопански двор" по КККР на гр. Батак, община Батак, обл. Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. № ПД-01-57(11) /03.10.2022г. с възложител: "ВЛАСИЙ" ЕООД
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „ Изграждане на вилна сграда, фотоволтаична централаи трафопост” в ПИ с идентификатор: 02837.5.468, местност "Селище" по КККР на гр. Батак, община Батак, което е внесено с уведомление вх. № ПД-01-368-(8) /03.19.2022г. с възложител:"ДАТ 1" ЕООД
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „ Аварийно почистване на р. Стара река, укрепване на съществуващи подпорни стен, изгражданена съоръженния за предпазване от наводнения” в регулационните граници на гр. Батак, община Батак, обл. Пазарджик, което е внесено с уведомление с вх. № ПД-01-525 /05.10.2022г. с възложител: ОБЩИНА БАТАК
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „ Вилно селище” в имот с идентификатор: 02837.6.443, местност "Еньв камък" по КККР на гр. Батак, община Батак, което е внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. № ПД-01-490(7) /29.09.2022г. с възложител: Радка Калканджиева
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „ Вилно селище” в имот с идентификатор: 02837.6.443, местност "Еньв камък" по КККР на гр. Батак, община Батак, което е внесено с уведомление с вх. № ПД-01-490/13.09.2022г. с възложител: Радка калканджиева
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „ Изграждане на вилна сграда, фотовултаична централа и трафопост” в ПИ с идентификатор: 02837.5.468, местност "Селище" по КККР на гр. Батак, община Батак, което е внесено с уведомление с вх. № ПД-01-368 (3)/08.09.2022г. с възложител: "ДАТ 1"
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „ Вилно селище” в имот с идентификатор 02837.6.433, местност "Еньв камък"по КККР на гр. Батак, община Батак, което е внесено с уведомление с вх. № ПД-01-366 (7)/21.07.2022г. с възложител: Радка Калайджиева...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „ Вилно селище” в имот с идентификатор 02837.6.433, местност "Еньв камък"по КККР на гр. Батак, община Батак, което е внесено с уведомление с вх. № ПД-01-366/24.06.2022г. с възложител Радка Калканджиева...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Подпорна стена по улична регулационна линия” на поземлени имоти с идентификатор 02837.501.133 , по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител: Община Батак:...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Николай Учкунов ще изнесе концерт в Батак тази събота, 14 май 2022, от 13.30 ч...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Протокол №2 за допълнително разпределение на общински пасища,мери и ливади за индивидуално ползване на територията на Община Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане на вилно селище” в поземлени имоти с идентификатор 02837.5.613 (номер от предходен план 012027), м. "Камбуров път", по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, с възложител:...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Протокол №1 за разпределение на общински пасища,мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед №202/01.04.2022г. на Кмета на община Батак на основание чл. 25, ал.1, 2 и 3 във връзка с чл.21, ал.1 и чл. 2, ал. 1 от ЗОС и чл. 205, т. 1 от ЗУТ и влязъл в сила ПУП - Парцеларен план одобрен с Решение №150/09.12.2020...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед №193/31.03.2022г. на Кмета на община Батак относно предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари в полския и горски фонд и тяхното своевременно ликвидиране в Община Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед №117/25.02.2022г. на Кмета на община Батак относно забрана за изгаряне на излезли от употреба автомобилни гуми...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Обявление за отчуждаване на имоти - частна собственост. На основание чл.25, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост. Собствениците на поземлени имоти, засегнати от одобрен Подробен Устройствен План – Парцеларен план за обект: „Нова улица с о.т. 1-8 в местност Топлишка река по КК на гр.Батак ,с обща площ 1194 кв.м., одобрен с Решение № 150 / 09.12.2020 г. на Общински съвет – гр.Батак , за предстояща процедура по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Мандра-цех за съхранение и производство млечни продукти и доилна зала" в сграда с идентификатор 02837.10.1458.1, находяща се в имот с идентификатор 02837.10.1458 в местност "Стопански двор" по КККР на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-57/10.02.2022г. и допълнителна информация от 11.02.2022г. с възложител:...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Батак обявява на животновъдите, отглеждащи пасищни селскостопански животни и имащи регистрирани постоянни животновъдни обекти на територията на общината, че с решение №269 от 27.01.2022г., взето с протокол №21 на Общински съвет – Батак са определени пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване. Лицата желаещи да ползват под наем пасища, мери и ливади от ОПФ ПО ЧЛ.37 „и“ от ЗСПЗЗ, считано от стопанска 2022-2023 година, по приложените списъци:
Приложение I - землище Батак
Приложение II - землище Нова махала
Приложение III - землище Фотиново
Желаещите да подадат документи /заявления по образец одобрен от министъра на МЗХГ/ в срок от 01.03.2022 г. до 10.03.2022 г. включително в сектор „Информационно обслужване и деловодство“ – партерен етаж на административна сграда на община Батак.

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед на Кмета на Община Батак, на основание чл. 39, ал.1 и ал. 2 и чл. 40 от Закона за опазване на селскостопанското имущество и 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със зачестилите случаи на създадени предпоставки за пътно – транспортни произшествия, също така и оплаквания от граждани и водачи на МПС от скитащи и безстопанствени животни по уличната и пътната мрежа на територията на община Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Укрепване на коритото на р. Стара река, чрез изграждане на подпорни стени в град Батак" в поземлен имот с идентификатор 02837.502.3010 , по КККР на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, внесено с искане, вх. № ПД-01-419-(6)/19.10.2021г. и допълнителна информация от 15.11.2021г. с възложител: ОБЩИНА БАТАК...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Две вилни сгради и къмпинг" в имот с идентификатор 02837.6.304 в местност "Еньов камък" по КККР на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. № ПД-01-302- (7)/09.09.2021г. с възложител: "ДАРОТРАНС" ЕООД...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Укрепване на коритото на р. Стара река, чрез изграждане на подпорни стени в град Батак" в поземлен имот с идентификатор 02837.502.3010 , по КККР на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-419/07.08.2021г. с възложител: ОБЩИНА БАТАК...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури " в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 02837.17.382, 02837.17.383, 02837.17.384, 02837.17.385, 02837.17.386, 02837.17.3874, 02837.17.388, 02837.17.389 и 02837.17.390 , по КККР на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-341/09.07.2021г. с възложител: "БЕГЛИКА" ЕООД...
Прочети повече

СПИСЪК
на потребителите и одобрените социални асистенти за социалната услуга "Асистентска подкрепа"...
Прочети повече

ПОКАНА
До: Местната общност, всички обществени организации, физически и юридически лица от община Батак. На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Ви каним на публично обсъждане за поемане на краткосрочен дълг за подсигуряване на мостово финансиране за изпълнение на проект, а именно...
Прочети повече

СПИСЪК
на потребителите и одобрените социални асистенти за социалната услуга "Асистентска подкрепа"...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Ви каним на публично обсъждане на: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Батак за 2020 година и изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 година и състояние на общински дълг през 2020 година. Обсъждането ще се проведе на 04.06.2021 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Протокол №2 за допълнително разпределение на общински пасища,мери и ливади за индивидуално ползване на територията на Община Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Протокол №1 за разпределение на общински пасища,мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Индивидуално вилно застрояване " в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 02837.6.17, м. "Еньов камък" по КККР на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, внесено с искане с вх. № ПД-01-138-(5)/09.04.2021г. с възложител: Иво Данчев Иванов...
Прочети повече

СПИСЪК
на кандидат-потребителите и одобрените социални асистенти за социалната услуга "Асистентска подкрепа"...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед №168/09.03.2021г. на Кмета на община Батак относно забрана за изгаряне на излезли от употреба автомобилни гуми...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Индивидуално вилно застрояване " в поземлен имот с идентификатор 02837.6.17 землището на гр. Батак, м. "Еньов камък" по КККР на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. № ПД-01-138-(2)/02.03.2021г. с възложител: Иво Данчев Иванов...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
за длужността Главен счетоводител в общинско дружество ВИК...
Прочети повече

СПИСЪК
на кандидат-потребителите и одобрените социални асистенти за социалната услуга "Асистентска подкрепа"...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Индивидуално вилно застрояване " в имот с идентификатор 02837.4.249 землището на гр. Батак, м. "Мангърова къшла" по КККР на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. № ПД-01-480-(8)/05.02.2021г. с възложител: Елена Куцева...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение /ИП/: „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадаци на община Батак" в имот с идентификатор 02837.5.580, м. "Ралева къшла" в землището на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. № ПД-01-2226-(22)/02.02.2021г. с възложител община Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед №77/01.02.2021г. на Кмета на община Батак относно забрана на безстопанственото придвижване на животни по уличната и пътна мрежа на територията на общината...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Батак обявява на животновъдите , отглеждащи пасищни селскостопански животни и имащи регистрирани постоянни животновъдни обекти на територията на общината , че с решение № 137 от 09.12.2020 г. ,взето с протокол № 11 на Общински съвет – Батак са определени пасищата ,мерите и ливадите за индивидуално ползване. Лицата желаещи да ползват под наем пасища ,мери и ливади от ОПФ ПО ЧЛ.37 „и“ от ЗСПЗЗ , считано от стопанска 2021-2022 година , по приложените списъци:
Приложение I - землище Батак
Приложение II - землище Нова махала
Приложение III - землище Фотиново
Допълнение
Желаещите да подадат документи /заявления по образец одобрен от министъра на МЗХГ/ в срок от 01.03.2021 г. до 10.03.2021 г. включително в сектор „Информационно обслужване и деловодство“ – партерен етаж на административна сграда на община Батак.


ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БАТАК
Летен сезон: 09:00-17:15 без почивен ден.
Зимен сезон: 08:30-12:00 и 13:00-17:00 ч. без почивен ден, има печат.
Прочети повече

КУРОРТ “ЯЗОВИР БАТАК” И МЕСТНОСТТА КУРОРТ “ЦИГОВ ЧАРК”
Разположени са в Западните Родопи, на 21 км от Велинград. Идеално място за отдих по всяко време на годината. Самият курорт разполага с добра настанителна база от всякакъв вид категории, с много заведения и ресторанти. Водите на язовира дават прекрасни възможности за воден спорт и риболов.
Прочети повече

МЕСТНОСТТА “ШИРОКА ПОЛЯНА”
Местността Широка поляна се намира в северозападната част на Западните Родопи. Преобладаващата надморска височина е 1500-1700м...
Прочети повече
 
ПРИЕМНИ ДНИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЖАЛБИ
 
ФОТОГАЛЕРИЯ

 
All rights reserved © 2022 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 600803