Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Е-ПОРТАЛ
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Съобщения по чл.32 от ДОПК
Избори за членове на Европейски парламент и Народно събрание
МАЙ 2024
ПВС ЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

село Нова Махала
село Фотиново
Подаване на сигнали и жалби

Подаване на сигнал
Ред за подаване на предложения сигнали и жалби
АНКЕТА

УТВЪРЖДАВАМ:
КМЕТ- Петър Паунов

СТАТУТ НА ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР
ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

 

  1. Общинският център за услуги и информация на гражданите /ОбЦ за УИГ/ е звеното за административно и информационно обслужване на Община Батак. Той се  създава на основание чл. 6 от Закона за административно обслужване на физически и юридически лица.
  1. ОбЦ за УИГ се формира от изнесени работни места на принципа на хоризонталната интеграция, а служителите работещи в него са на щатни длъжности в отделните функционални звена на общинската администрация. Административно и методически те са подчинени на ръководителите на съответните звена, а организационно – на директора на Дирекция “Обща администрация”. Длъжностните характеристики за работните маста в ОбЦ заУИГ включват специализирани функции и задължения за административно и информационно обслужване.
  1. В дейността си по административното обслужване ОбЦ за УИГ се ръководи от основните принципи за законност, бързина, достъпност, икономичност и качество на услугите, които се изразяват в: равнопоставено, честно и отзивчиво отношение към потребителите на услуги; осигуряване на възможно най-пълна информация на потребителите на услуги; осигуряване достъпа до услугите и информация на различните канали; ефективно взаимодействие; усъвършенстване на компетенциите и подобряване стандартите на обслужване; осигуряване на прозрачност при обслужването при гарантирана защита на личните данни; осъществяване на обратна връзка с потребителите на услуги; стриктно спазване и намаляване срока за изпълнение на качествени услуги.
  1. ОбЦ за УИГ е на административно подчинение на секретаря на Община Батак, във връзка с дадените му с чл. 43, ал. 3 от ЗМСМА основни функции и отговорности.
  1.  Директорът на Дирекция “Обща администрация” организира, координира и контролира дейностите по организация на обслужването на клиентите, по планиране, анализиране и отчитане на работата, по информационното обезпечаване, по срочното и качествено изпълнение на услугите,
  1. ОбЦ за УИГ има определен пряк отговорник. Той може да бъде и длъжностно лице сред служителите от Центъра, съвместявайки и друга конкретна дейност по административното обслужване. Отговорникът следи непосредствено за дейността и спазването на трудовата дисциплина в ОбЦ заУИГ.
  1.  Служителите в ОбЦ за УИГ заемат експертни длъжности, в зависимост от образователния ценз и получават по-високо /стимулиращо/ трудово възнаграждение в сравнение със служителите от общинската администрация, заемащи същите длъжности, поради непрекъснатата натоварена и отговорна работа с клиенти. При отсъствие на служителите в ОбЦ за УИГ, те  се заместват от служители от функционалните звена. Те извършват компетентната консултантска дейност по смисъла на чл. 3 от  ЗАОФЮЛ.
  1. На работните места в ОбЦ за УИГ се организира обслужването по типичните специализирани услуги на Общината по направления, в т.ч.: гражданско състояние и регистрация, стопански и търговски дейности; териториалното устройство; общинска собственост; деловодни, таксуване на услугите и т.н.
  1.  Работните места в ОбЦ за УИГ са свързани в единна информационна мрежа на общинската администрация. Посредством прилаганите програмни продукти и внедрената организация за  документооборота се осъществява връзка с функционалните звена, където е същинското извършване на услугите по служебен ред.
  1. ОбЦ за УИГ извършва целодневно административното обслужване на клиентите, в работното време на администрацията. Общината може да определи форми на удължено или непрекъснато работно време на центъра.

  Този Статут на ОбЦ за УИГ е утвърден със Заповед №…………….. на   кмета на Община Батак.

 

All rights reserved © 2024 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 713419