Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Парламентарни избори 2021
COVID-19
МАЙ 2021
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА
Има ли нужда от актуализация герба на Община Батак? 

УТВЪРЖДАВАМ:
КМЕТ- Петър Паунов

СТАТУТ НА ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР
ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

 

  1. Общинският център за услуги и информация на гражданите /ОбЦ за УИГ/ е звеното за административно и информационно обслужване на Община Батак. Той се  създава на основание чл. 6 от Закона за административно обслужване на физически и юридически лица.
  1. ОбЦ за УИГ се формира от изнесени работни места на принципа на хоризонталната интеграция, а служителите работещи в него са на щатни длъжности в отделните функционални звена на общинската администрация. Административно и методически те са подчинени на ръководителите на съответните звена, а организационно – на директора на Дирекция “Обща администрация”. Длъжностните характеристики за работните маста в ОбЦ заУИГ включват специализирани функции и задължения за административно и информационно обслужване.
  1. В дейността си по административното обслужване ОбЦ за УИГ се ръководи от основните принципи за законност, бързина, достъпност, икономичност и качество на услугите, които се изразяват в: равнопоставено, честно и отзивчиво отношение към потребителите на услуги; осигуряване на възможно най-пълна информация на потребителите на услуги; осигуряване достъпа до услугите и информация на различните канали; ефективно взаимодействие; усъвършенстване на компетенциите и подобряване стандартите на обслужване; осигуряване на прозрачност при обслужването при гарантирана защита на личните данни; осъществяване на обратна връзка с потребителите на услуги; стриктно спазване и намаляване срока за изпълнение на качествени услуги.
  1. ОбЦ за УИГ е на административно подчинение на секретаря на Община Батак, във връзка с дадените му с чл. 43, ал. 3 от ЗМСМА основни функции и отговорности.
  1.  Директорът на Дирекция “Обща администрация” организира, координира и контролира дейностите по организация на обслужването на клиентите, по планиране, анализиране и отчитане на работата, по информационното обезпечаване, по срочното и качествено изпълнение на услугите,
  1. ОбЦ за УИГ има определен пряк отговорник. Той може да бъде и длъжностно лице сред служителите от Центъра, съвместявайки и друга конкретна дейност по административното обслужване. Отговорникът следи непосредствено за дейността и спазването на трудовата дисциплина в ОбЦ заУИГ.
  1.  Служителите в ОбЦ за УИГ заемат експертни длъжности, в зависимост от образователния ценз и получават по-високо /стимулиращо/ трудово възнаграждение в сравнение със служителите от общинската администрация, заемащи същите длъжности, поради непрекъснатата натоварена и отговорна работа с клиенти. При отсъствие на служителите в ОбЦ за УИГ, те  се заместват от служители от функционалните звена. Те извършват компетентната консултантска дейност по смисъла на чл. 3 от  ЗАОФЮЛ.
  1. На работните места в ОбЦ за УИГ се организира обслужването по типичните специализирани услуги на Общината по направления, в т.ч.: гражданско състояние и регистрация, стопански и търговски дейности; териториалното устройство; общинска собственост; деловодни, таксуване на услугите и т.н.
  1.  Работните места в ОбЦ за УИГ са свързани в единна информационна мрежа на общинската администрация. Посредством прилаганите програмни продукти и внедрената организация за  документооборота се осъществява връзка с функционалните звена, където е същинското извършване на услугите по служебен ред.
  1. ОбЦ за УИГ извършва целодневно административното обслужване на клиентите, в работното време на администрацията. Общината може да определи форми на удължено или непрекъснато работно време на центъра.

  Този Статут на ОбЦ за УИГ е утвърден със Заповед №…………….. на   кмета на Община Батак.

 

All rights reserved © 2021 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 516743