Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Е-ПОРТАЛ
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Съобщения по чл.32 от ДОПК
Избори за членове на Европейски парламент и Народно събрание
ЮНИ 2024
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

село Нова Махала
село Фотиново
Подаване на сигнали и жалби

Подаване на сигнал
Ред за подаване на предложения сигнали и жалби
АНКЕТА

О Б Щ И Н А    Б А Т А К

Гр.Батак - 4580, пл.”Освобождение” №5
Тел. 03553/20 21;22 60; факс 03553/20 30
е-mail : mncplt_batak@abv.bg

  УТВЪРДИЛ: /п/

                              П.Паунов
                              кмет на община Батак
                              /Заповед №346/11.05.2015 г./


ХАРТА НА КЛИЕНТА

Община Батак-гр.Батак 2015г.Уважаеми граждани,

      Тази харта Ви уведомява какво ниво на облужване можете да очаквате в административните структури на община Батак, включващи Общинска администрация и кметствата на територията на общината.
      Създаването на ХАРТАТА на клиента е стъпка в посока към удовлетворяване на високите изисквания на обществото към администрацията.
      Хартата не е юридически документ и не създава юридически права, но тя помага на гражданите да разберат и защитават правата си по-добре, свободно да изказват мнението си, както и да изискват по-добро обслужване.
      Тази харта своевременно ще бъде актуализирана, допълвана и коригирана, за да отговаря на непрекъснато променящите се Ваши потребности и да бъде в съответствие с настъпилите изменения в нормативната уредба.


СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ


• Подобряване на достъпа до административни услуги;
• Улеснение на гражданите и юридическите лица при получаване на информация, относно видовете административни услуги;
• Повишаване на качеството и ефективността на работата по административното обслужване.


НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ


• Предоставяне на навременни и качествени услуги;
• Облекчаване на дългите процедури;
• Намаляване на размера на разходите, изразени в пари и време, необходими за извършване на административните услуги от община Батак;
• Създаване на приветлива, делова обстановка за потребителите на услуги;
• Осъществяване на контрол върху дейността на служителите в община Батак, работещи по предоставянето на административни услуги.За постигане на тези цели, ние служителите, се ръководим в работата си от следните ПРИНЦИПИ:


• Законност;
• Безпристрастност;
• Лоялност;
• Отговорност;
• Политическа неутралност;
• Отчетност;


І. СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВЕНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО УСЛУГИ


• Общинска администрация Батак започва работа в 8.00 часа и приключва работния ден в 17.00 часа. От 12.00 до 13.00 часа има регламентирана почивка за служителите, като ОБЦ за УИГ осигурява непрекъснат достъп до услуги и информация;
• Кметът на община Батак приема всеки понеделник граждани и юридически лица по техни проблеми. При невъзможност за организиране на приемен ден, информация за това, както и записване за среща можете да направите на телефон 03553 / 2021;
• В дните от понеделник до петък можете да осъществите среща със заместник - кметовете или Секретаря на община Батак;
• В сградата на администрацията има определена приемна зала, зона за самоинформиране и места за среща с експерти;
• Сградата на общината е достъпна за хора с увреждания.


ОТНОШЕНИЕ КЪМ КЛИЕНТА


Ние се ангажираме:
• Да имаме вежливо, любезно и отзивчиво отношение дъм всеки потребител на административни услуги;
• Да проявяваме професионализъм и да се отнасяме с внимание и загриженост към проблемите на гражданите;
• Да изслушваме предложенията и сигналите на гражданите и отговаряме в законово установените срокове;
• Да спазваме конфедициалност, относно всички запитвания и сигнали на всеки един потребител.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА


Ние се ангажираме:

• Да предоставяме ясна, пълна, лесно разбираема и точна информация на потребителите;
• Да използваме ясни и прости формуляри и предлагаме образци на попълнени такива, които да улесняват гражданите;
• Да осигурим различни канали за достъп до информация – информационни табла, брошури, телефон, интернет страница на общината, прескоференции и др.;
• Ако въпросите на гражданите не са от компетентността на общината, да ги насочим към друга институция, която да им съдейства за разрешаване на проблемите;


РАВНОПОСТАВЕНОСТ


Ние се ангажираме:

• Да предоставяме еднакъв достъп до услугите, извършвани от общината, като изпълняваме задълженията си безпристрастно и непредубедено и спазваме принципите за равнопоставеност към всеки, който търси административна услуга, независимо от социалното му положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност или религиозни убеждения;


КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТА


Ние се ангажираме:

• Да уведомяваме клиента за името и длъжността на служителя, с когото комуникира;
• Да предоставяме ясни, пълни и точни разяснения и консултации преди и в процеса на предоставяне на услугите;
• Да предприемаме всички възможни мерки с цел улесняване на достъпа до услуги на всички клиенти, включително тези в неравностойно положение.


П Р О З Р А Ч Н О С Т


Ние се ангажираме:

• Да носим отличителни знаци с имената и длъжността;
• Да отговаряме на всички телефонни обаждания и да се идентифицираме със собственото и фамилно име при водене на телефонни разговори;
• Да извършим проверка, при оплаквания относно качеството на административната услуга, както и да информираме гражданите за резултатите от нея.


ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ


Ние се ангажираме:

• Да извършваме административните услуги съобразно законите и да носим отговорност за качеството им и срочното изпълнение;
• Да поемаме публична отговорност за работата на администрацията;
• Да проучваме и анализираме удовлетвореността на потребителите на административни услуги;
• Да водим необходимите регистри, с цел пълно и точно административно обслужване на гражданите;
• Ежегодно да отчитаме състоянието на административното обслужване, чрез система за самооценка.


ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ


Ние очакваме от потребителите на административни услуги:
• Да се отнасят учтиво и с уважение към служителите на администрацията и да не проявяват агресивно поведение;
• Да представят всички необходими документи и да дават пълна и точна информация за обектите и проблемите;
• Да уведомяват за настъпили обстоятелства, когато нормативните актове го изискват и предоставят допълнителна информация, ако е необходима;
• Да бъдат внимателни и търпеливи към останалите клиенти;
• Да се отнасят с доверие към получената информация или услуга;
• Да спазват обявеното работно време на администрацията;
• Да изразяват свободно мнението си, предложенията и коментарите, за да се подобри качеството на услугите, които предоставяме.


ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

• Професионално и в законовия срок да решават исканията на гражданите;
• Да се отнасят с уважение към всеки ползвател на услугата и проявяват внимание и търпение;
• Да предоставят лесно разбираема, пълна и точна информация, чрез различни комуникационни средства и по начин удовлетворяващ потребителя на административните услуги;
• Да пазят от нерегламентиран достъп личните данни на ползвателите на административни услуги;
• Да предоставят исканите от гражданите услуги в съответствие с приетите стандарти на обслужване;
• Своевременно да информират гражданите за правата им и за това откъде и как да получат съответните административни услуги;
• Да поддържат коректни партньорски взаимоотношения с гражданите, бизнеса, НПО и други;
• Да осигурят максимално безопасни условия в сградата на администрацията за потребителите на административни услуги;
• Да не спорят с клиента;
• Да насърчават гражданите да изказват мнението си за получаваните услуги;
• Да се въздържат от предубеденост или пристрастие, чрез думи и поведение;
• Да спазват обявеното работно време;
• Да не допускат обиди, заплахи и други действия на саморазправа към потребителите на административни услуги;
• Да информират за възникнали корупционни практики ръководния екип на общината;
• Да задават необходимите доуточняващи въпроси, за да се уточни проблема;
• Да не дават обещания, които им си иска да спазват, но за които не е сигурно, че ще бъдат изпълнени;
• Да дават писмен отговор на ползвателя на административни услуги, когато това е разпоредено от прекия му ръководител, максимално бързо и изчерпателно, да благодари за възможността за контакт и изказва готовност за последваща комуникация;
• При комуникация с гражданите да не повишават тон нито на тях, нито на колегите си;
• Ако сред чакащите потребители на услуги има бременна жена, възрастен човеки нвалид или майка с дете, да ги обслужват с предимство и поднасят извинение за разбирането на останалите клиенти;
• Да поддържат ненатрапчив зрителен контакт с потребителя на услуги.


ІІІ. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА КОНТРОЛ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ХАРТАТА

• Осигуряваме открита и предразполагаща обстановка;
• Периодично ще Ви питаме, какво смятате за предоставяните от администрацията услуги;
• Ако имате оплаквания и смятате, че някои от поетите ангажименти от нас е нарушен, искаме да знаем за това. Процедурута е лесна:
• по телефон – 03553/2021, 03553/2260
• писмен сигнал срещу неправилни и незаконни действия, представен в деловодството на община Батак и на интернет страницата на общината;
• писмен сигнал в кутия за сигнали и оплаквания;
• лично посещение и информиране в ОБЦ за УИГ на община Батак;
• посещение и споделяне на проблема в приемните дни на ръководния екип на община Батак.
• Системно секретарят на общината ще следи за спазването на поетите ангажименти и определените срокове за административно обслужване;
• Ежемесечен преглед на регистъра за жалби от секретаря на община Батак, относно срокове за отговори;
• Насрещни проверки за изясняване на събитията;
• Огласяване на резултатите от действията за подобряване на обслужването;


ІV. СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ

• Предоставяне на цялата необходима за клиента информация и консултации още при първия контакт с администрацията, независимо от използвания канал за достъп;
• Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня, следващ деня на подаване на необходимите документи и заплащане на цената на услугата;
• Сроковете за извършване на услуги в община Батак са както следва:
• обикновена – в рамките на 7 работни дни;
• бърза – в рамките на 3 работни дни;
• експресна – в рамките на един работен ден, при техническа възможност за конкретния вид услуга;
• специфични – посочени изрично в специален закон;
• При неспазване на сроковете, размерът на цената на услугата се намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер;
• Уведомяване на клиента, когато срокът се налага да бъде удължен, за причините и крайния срок , в който ще получи отговор;
• Отговор на писмени запитвания – бързо и отзивчиво в рамките на сроковете установени от нормативните документи и администрацията;
• Отговор на писмени жалби – в срок съгласно нормативните документи, но не по-дълъг от 30 дни.


МЕХАНИЗМИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С КЛИЕНТИТЕ


Ние се ангажираме:
• Да използваме различни механизми за обратна връзка с потребителите по отношение на административното обслужване: писмени, устни, анкети за предложения, кутия за мнения и сигнали, книга за похвали и оплаквания;
• Да анализираме вашите предложения, коментари, оплаквания и да предприемем съответните действия, когато са в компетенцията на община Батак;
• Да оповестяваме решения за бъдещи действия, произтекли от предложения на гражданите и важни за всички.


ВАШИТЕ МНЕНИЯ, ПИТАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОЧАКВАМЕ НА АДРЕС
гр. Батак - 4580, област Пазарджик
пл.”Освобождение”№5
факс: 03553/2030
web: www.batak.bg

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ:


• Списъкът на административните услуги, предоставяни от община, Батак процедурите и образците от документи можете да разгледате в информационния център на общината;
• Всички стандарти за административно обслужване са нормативно регламентирани от закони и подзаконови нормативни актове, както и от Наредби, приети от Общински съвет – Батак;
• Анонимни сигнали и оплаквания не подлежат на разглеждане;
• Общинска администрация няма право да дава отговор на запитвания на граждани, свързани с лични данни и класифицирана информация;
• Запазваме си правото да не даваме отговор на сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат обидни изказвания, нецензурни изрази, уронващи престижа на администрацията и на българската община;
• Ние работим в услуга на Гражданите и Гостите на община Батак, защото добросъвестното изпълнение на служебните ни задължения, говори за високо качество на обслужване и доволно общество;

Харта на клиента се утвърждава със Заповед №346/11.05.2015 г. на Кмета на община Батак.

 

 

All rights reserved © 2024 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 718134