Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Е-ПОРТАЛ
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Съобщения по чл.32 от ДОПК
Местни избори 29.10.2023г
АПРИЛ 2024
ПВС ЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

село Нова Махала
село Фотиново
Подаване на сигнали и жалби

Подаване на сигнал
Ред за подаване на предложения сигнали и жалби
АНКЕТА

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

22.12.2014г.


     Община Батак в качеството си на Възложител по чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание глава осма „а” „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” от ЗОП и Заповед № 924 от 22.12.2014 г. на Кмета на община Батак, открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги: Изготвяне на функционален анализ на всички структури и дейности на общинската администрация в община Батак чрез Единната методология за провеждане на функционален анализ на държавната администрация и Оптимизация на дейностите на общинската администрация”, по проект “Повишаване на ефективността на общинската администрация на Батак, чрез анализ и оптимизация”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос I “Добро управление", подприоритет 1.1. "Ефективна структура на държавната администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07, с регистрационен номер 13-11-56 от 08.05.2014 г. с бенефициент община Батак, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


  Публична Покана


 Д о к у м е н т а ц и я

Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки с уникален номер за решението: 9037654


Съобщение от Възложителя до средствата за масово осведомяване са изпратени по електронен път до Българска телеграфна агенция, до три печатни медии и до три лицензирани радио-и телевизионни оператори на основание чл. 101 б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Параграф 1, т.28 а от Допълнителните разпоредби на ЗОП.12.01.2015г.
Съобщение относно отваряне на офертите

30.01.2015г.
Протокол

20.02.2015г.
Договор

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
All rights reserved © 2024 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 702112