Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Местни избори 2019
ЯНУАРИ 2020
ПВС ЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЯВИ, ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

  


09.01.2020г.
На основание Заповед №5/02.01.2020г. на ИД Кмета на община Батак, чл.90, ал.2 и чл. 91, от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал.3 и ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжността Директор с група на Детска градина „Катя Ванчева” Адрес: с. Фотиново, ул. Петнадесета 15, общ. Батак, обл. Пазарджик.
Прочети повече

27.12.2019г.
На основание Заповед №1006/27.12.2019г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №1003/23.12.2019г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 7 / 02.12.2019 г., взето с Протокол № 2 на ОбС–Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1271 / 02.10.2019 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 16 том VI, рег. №1555 от 08.10.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.9569 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка девет хиляди петстотин шестдесет и девет арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 144.00 кв.м./сто четиридесет и четири квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 202 /двеста и две арабско/, парцел: XXV /двадесет и пет римско/-9569 /девет хиляди петстотин шестдесет и девет арабско/, За търговия и услуги, при съседи на имота: 02837.503.474, 02837.503.475, 02837.503.9551, 02837....
Прочети повече

04.11.2019г.
На основание Заповед №816/31.10.2019г. на Вр. ИД Кмет на Община Батак, съгл. Решение на ОбС-Батак №552/12.09.2019г. – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 489 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1249/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 15 том 2, рег. № 347/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.264 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка двеста шестдесет и четири арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 789.00 кв.м. /седемстотин осемдесет и девет квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 94 /деветдесет и четири арабско/, квартал: 16/шестнадесет арабско/, парцел: XIII /тринадесет римско/, при съседи на имота: 02837.503.267, 02837.503.266, 02837.503.265...
Прочети повече

03.10.2019г.
На основание Заповед № 731/30.09.2019г. на Вр. ИД Кмет на Община Батак, съгл. Решение на ОбС-Батак № 552/12.09.2019г. – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 486 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1251/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 17 том 2, рег. № 349/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.265 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка двеста шестдесет и пет арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 653.00 кв.м. /шестстотин петдесет и три квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 94 /деветдесет и четири арабско/, квартал: 16/шестнадесет арабско/, парцел: XIV /четиринадесет римско/, при съседи на имота: 02837.503.266...
Прочети повече

03.10.2019г.
На основание Заповед № 730/30.09.2019г. на Вр. ИД Кмет на Община Батак, съгл. Решение на ОбС-Батак №552/12.09.2019г. – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 489 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1249/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 15 том 2, рег. № 347/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.264 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка двеста шестдесет и четири арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 789.00 кв.м. /седемстотин осемдесет и девет квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 94 /деветдесет и четири арабско/, квартал: 16/шестнадесет арабско/, парцел: XIII /тринадесет римско/, при съседи на имота: 02837.503.267...
Прочети повече

17.09.2019г.
На основание Заповед №689/16.09.2019г. на Кмета на Община Батак - Петър Крумов Паунов, в изпълнение на Решение № 119 от 22.04.2016г. взето с протокол № 7 на Общински съвет Батак
ОБЯВЯВА
КОНКУРС за отдаване под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС №889/18.04.2016г., вписан с Службата по висванията под Акт№ 109 , том 3, рег. № 720/21.04.2016г., а именно: Паянтова сграда с идентификатор 02837.501.57.1 ...
Прочети повече

16.08.2019г.
На основание Заповед № 573 / 08.08.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 486 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1251/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 17 том 2, рег. № 349/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.265...
Прочети повече

16.08.2019г.
На основание Заповед № 572 / 08.08.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 489 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1249/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 15 том 2, рег. № 347/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.264...
Прочети повече

16.08.2019г.
На основание Заповед № 571 / 08.08.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 488 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1251/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 17 том 2, рег. № 349/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.265...
Прочети повече

20.06.2019г.
На основание Заповед № 416 / 11.06.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 486 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1251/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 17 том 2, рег. № 349/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.265 ...
Прочети повече

20.06.2019г.
На основание Заповед № 415 / 11.06.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 489 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1249/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 15 том 2, рег. № 347/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.264...
Прочети повече

20.06.2019г.
На основание Заповед № 414 / 11.06.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 488 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС–Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1248/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 14 том 2, рег. № 346/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.263...
Прочети повече

03.05.2019г.
На основание Заповед № 306 / 03.05.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 491 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1253/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 19 том 2, рег. № 351 / 18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.1321 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка хиляда триста двадесет и едно арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 869.00 кв.м. /осемстотин шестдесет и девет квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: 02837.503.41 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка четиридесет и едно арабско/, номер по предходен план: 19 /деветнадесет арабско/, квартал: 6/шест арабско/, парцел: II /две римско/- 41 /четиридесет и едно арабско/, при съседи на имота: 02837.503.42, 02837...
Прочети повече

03.05.2019г.
На основание Заповед № 305 / 03.05.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 487 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1252/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 18 том 2, рег. № 350 / 18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.1320 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка хиляда триста и двадесет арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 448.00 кв.м. /четиристотин четиридесет и осем квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: 02837.503.41 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка четиридесет и едно арабско/, номер по предходен план: 19 /деветнадесет арабско/, квартал: 6/шест арабско/, парцел: I /едно римско/- 41 /четиридесет и едно арабско/, при съседи на имота: 02837.503.9506, 02837...
Прочети повече

03.05.2019г.
На основание Заповед № 304 / 03.05.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 485 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1254/ 18.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 50 том II, рег. № 403/25.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.738 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин тридесет и осем арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 128.00 кв.м. /сто двадесет и осем квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 16/шестнадесет арабско/, парцел: VIII /осем римско/, при съседи на имота: 02837.503.271, 02837...
Прочети повече

03.05.2019г.
На основание Заповед № 303 / 03.05.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 490 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1250/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 16 том 2, рег. № 348/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.266 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка двеста шестдесет и шест арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 692.00 кв.м. /шестстотин деветдесет и два квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 94 /деветдесет и четири арабско/, квартал: 16/шестнадесет арабско/, парцел: I /едно римско/, при съседи на имота: 02837.503.267, 02837...
Прочети повече

03.05.2019г.
На основание Заповед № 302 / 03.05.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 486 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1251/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 17 том 2, рег. № 349/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.265 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка двеста шестдесет и пет арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 653.00 кв.м. /шестстотин петдесет и три квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 94 /деветдесет и четири арабско/, квартал: 16/шестнадесет арабско/, парцел: XIV /четиринадесет римско/, при съседи на имота: 02837.503.266, 02837...
Прочети повече

03.05.2019г.
На основание Заповед № 301 / 03.05.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 489 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1249/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 15 том 2, рег. № 347/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.264 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка двеста шестдесет и четири арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 789.00 кв.м. /седемстотин осемдесет и девет квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 94 /деветдесет и четири арабско/, квартал: 16/шестнадесет арабско/, парцел: XIII /тринадесет римско/, при съседи на имота: 02837.503.267, 02837.503.266, 02837.503.265, 02837.503.9544, 02837...
Прочети повече

03.05.2019г.
На основание Заповед № 300 / 03.05.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 488 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1248/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 14 том 2, рег. № 346/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.263 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка двеста шестдесет и три арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 627.00 кв.м. /шестстотин двадесет и седем квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 94 /деветдесет и четири арабско/, квартал: 16/шестнадесет арабско/, парцел: XII /дванадесет римско/, при съседи на имота: 02837.503.262, 02837...
Прочети повече

07.03.2019г.
На основание Заповед № 155 / 01.03.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 456 / 31.01.2019 г., взето с Протокол № 39 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1245/ 06.11.2018 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 121 том 7, рег. № 1865/06.11.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2338 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка две хиляди триста тридесет и осем арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 347.00 кв.м. /триста четиридесет и седем квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к.4580, ул. „Иван Вазов”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 2338 /две хиляди триста тридесет и осем арабско/, при съседи на имота: 02837.501.9657,02837.501.9658, 837.501.9651...
Прочети повече
All rights reserved © 2020 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 435810