Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЮНИ 2018
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЯВИ, ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

  


30.04.2018г.
На основание чл.91, ал.1 от КТ и във връзка с чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство и Заповед №66/05.02.2018г. на Кмета на Община Батак.
ОБЯВЯВА
Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на Исторически музей - Батак
Място на работа - Исторически музей гр. Батак, на адрес: гр. Батак, пл. Освобождение 5.....
Прочети повече

17.04.2018г.
На основание Заповед № 202 / 16.04.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 356/29.03.2018 г., взето с Протокол № 31 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1218 / 18.01.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 106 том1, рег. №168 от 15.02.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.386 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка триста осемдесет и шест арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 244.00 кв.м. /двеста четиридесет и четири квадратни метра/, с адрес: гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Партизанска”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: 02837.501.1681 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка хиляда шестстотин осемдесет и едно арабско/, номер на имота по предходен план: 1681 /хиляда шестстотин осемдесет и едно арабско/, при съседи на имота: 02837.501.2398; .....
Прочети повече

29.09.2017г.
На основание Заповед № 638 / 29.09.2017г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед № 629/28.09.2017г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 297/14.09.2017 г., взето с Протокол № 22 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1212 / 08.09.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 56 том 6, рег.№ 1564 от 12.09.2017г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.66/нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка единадесет арабско точка шестдесет и шест арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Корията”, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 3 602.00 кв.м. /три хиляди шестстотин и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025066 /нула двадесет и пет хиляди и шестдесет и шест арабско/, при съседи на имота: 02837.11.67.....
Прочети повече

29.09.2017г.
На основание Заповед № 637 / 29.09.2017г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед № 629/28.09.2017г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 296/ 14.09.2017 г., взето с Протокол № 22 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1213 / 08.09.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 57 том 6, рег.№ 1565 от 12.09.2017г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.65/нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка единадесет арабско точка шестдесет и пет арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Корията”, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 3 602.00 кв.м. /три хиляди шестстотин и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025065 /нула двадесет и пет хиляди и шестдесет и пет арабско/, при съседи на имота: 02837.11.66.....
Прочети повече

11.08.2017г.
На основание Заповед № 504 / 10.08.2017г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 268 / 28.06.2017 г., взето с Протокол № 20 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1211 / 14.06.2017 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт №104, том 4, рег. № 1065 от 19.06.2017г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2342 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка две хиляди триста четиридесет и две арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 741.00 кв.м. /седемстотин четиридесет и един квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Алек мак”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 2342 /две хиляди триста четиридесет и две арабско/, при съседи на имота: 02837.501.9651; 02837.501.2341; 02837.501.9658; 02837.501.1640; 02837.501.9535; 02837.....
Прочети повече

11.08.2017г.
На основание Заповед № 503 / 10.08.2017г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 267 / 28.06.2017 г., взето с Протокол № 20 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1210 / 14.06.2017 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт №105 том 4, рег. № 1066 от 19.06.2017г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2341 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка две хиляди триста четиридесет и едно арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 194.00 кв.м. /сто деветдесет и четири квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Петър Вранчев”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 2341 /две хиляди триста четиридесет и едно арабско/, при съседи на имота: 02837.501.2342; 02837.501.....
Прочети повече

10.08.2017г.
На основание Заповед № 494 / 07.08.2017г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 266/ 28.06.2017 г., взето с Протокол № 20 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 929 / 14.06.2016 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 133 том V, рег. № 1330 от 21.06.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.702 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин и две арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 198.00 кв.м. /сто деветдесет и осем квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: квартал: 8 /осем арабско/, парцел XVI /шестнадесет римско/-1913 /хиляда деветстотин и тринадесет арабско/, търговия и услуги, при съседи на имота: 02837.503.701; 02837.503.703; 02837.503.9502 ......
Прочети повече

10.08.2017г.
На основание Заповед № 493 / 07.08.2017г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 265 / 28.06.2017 г., взето с Протокол № 20 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 928 / 14.06.2016 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт №132 том V, рег. № 1329 от 21.06.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.701 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин и едно арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 194.00 кв.м. /сто деветдесет и четири квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: квартал: 8 /осем арабско/, парцел XV /петнадесет римско/-1913 /хиляда деветстотин и тринадесет арабско/, търговия и услуги, при съседи на имота: 02837.503.702; 02837.503.873; 02837.503.9502......
Прочети повече

10.08.2017г.
На основание Заповед № 492/ 07.08.2017г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 264 / 28.06.2017 г., взето с Протокол № 20 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 927 / 14.06.2016 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 131, том V, рег. № 1328 от 21.06.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.116 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка сто и шестнадесет арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 252.00 кв.м. /двеста петдесет и два квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 1913 /хиляда деветстотин и тринадесет арабско/, квартал: 8 /осем арабско/, парцел XIV /четиринадесет римско/-1913 /хиляда деветстотин и тринадесет арабско/, търговия и услуги, при съседи на имота: 02837.503.701; 02837.503.873 ......
Прочети повече

16.06.2017г.
На основание Заповед № 355 / 12.06.2017г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед № 340/02.06.2017г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 258/ 25.05.2017 г., взето с Протокол № 19 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1144 / 05.10.2016г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 107 том 9, рег.№2407 от 19.10.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.159 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 2 000.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, м. Корията, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025159, при съседи на имота: 02837.11.1340 ......
Прочети повече

16.06.2017г.
На основание Заповед № 356 / 12.06.2017г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед № 340/02.06.2017г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 257/ 25.05.2017 г., взето с Протокол № 19 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1208 / 13.04.2017 г., вписан в Служба по вписванията – Пещера като акт №116 том 3, рег. №782 от 24.04.2017г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: м. Корията, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 3 602.00 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 7, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025067, при съседи на имота: 02837.11.1340 ......
Прочети повече

26.04.2017г.
На основание Заповед № 263от 24.04.2017г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 249 от 06.04.2017 г., взето с Протокол № 18 на ОбС – Батак
ОБЯВЯВА
Конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, съгл. АОС № 1193/27.03.2017г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Пещера като Акт № 29 том 3, рег. № 646 от 31.03.2017г. по утвърдената схема №1 с рег. № 11/27.03.2017г. за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион по чл.56 от ЗУТ, а именно: 72.00 кв.м. от Урегулиран Поземлен Имот VIII - 475 ......
Прочети повече

26.01.2017г.
На основание Заповед № 41 / 13.01.2017г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 186 / 22.12.2016 г., взето с Протокол № 14 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1180 / 15.11.2016 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 170 том 10, рег. № 2767 от 18.11.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.703/нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин и три арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 230.00 кв.м. /двеста и тридесет квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: квартал: 8 /осем арабско/, парцел: XVII /седемнадесет римско/ - 1913 /хиляда деветстотин и тринадесет арабско/ „Търговия и услуги”, при съседи на имота: 02837.503......
Прочети повече

05.12.2016г.
На основание Заповед № 914 / 30.11.2016г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед № 902/28.11.2016г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 179 / 10.11.2016 г., взето с Протокол № 13 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1148 / 27.10.2016 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 77 том 10, рег. № 2635 от 07.11.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.724 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин двадесет и четири арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 105.00 кв.м. /сто и пет квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: няма, при съседи на имота: 02837.503......
Прочети повече

02.12.2016г.
На основание Заповед № 913/30.11.2016г. в изпълнение на Решение № 174/10.11.2016 г., взето с Протокол №13 на ОбС – Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на лек автомобил – Сузуки Сайдкик с рег. № РА 3088 АВ - собственост на Община Батак.
Прочети повече

30.11.2016г.
На основание Заповед № 908 / 29.11.2016г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед № 902/28.11.2016г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 178/ 10.11.2016 г., взето с Протокол № 13 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 929 / 14.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 133 том V, рег. № 1330 от 21.06.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.702 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин и две арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 198.00 кв.м. /сто деветдесет и осем квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: квартал: 8 /осем арабско/, парцел XVI /шестнадесет римско/-1913 /хиляда деветстотин и тринадесет арабско/, търговия и услуги, при съседи на имота: 02837.503.701....
Прочети повече

30.11.2016г.
На основание Заповед № 907 / 29.11.2016г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед № 902/28.11.2016г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 177 / 10.11.2016 г., взето с Протокол № 13 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 928 / 14.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт №132 том V, рег. № 1329 от 21.06.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.701 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин и едно арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 194.00 кв.м. /сто деветдесет и четири квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: квартал: 8 /осем арабско/, парцел XV /петнадесет римско/-1913 /хиляда деветстотин и тринадесет арабско/, търговия и услуги, при съседи на имота: 02837.503....
Прочети повече

30.11.2016г.
На основание Заповед № 906 / 29.11.2016г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед № 902/28.11.2016г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 176 / 10.11.2016 г., взето с Протокол № 13 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 927 / 14.06.2016 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 131 том V, рег. № 1328 от 21.06.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.116 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка сто и шестнадесет арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 252.00 кв.м. /двеста петдесет и два квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 1913 /хиляда деветстотин и тринадесет арабско/, квартал: 8 /осем арабско/, парцел XIV /четиринадесет римско/-1913 /хиляда деветстотин и тринадесет арабско/, търговия и услуги, при съседи на имота: 02837....
Прочети повече

10.11.2016г.

28.11.2016г.
В изпълнение на Решение на ОбС Батак № 181/ 10.11.2016г.,взето с Протокол №13
ОБЯВЯВА
КОНКУРС за отдаването под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 25/ 14.11.2006 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 95 том VII, рег. № 1868 от 29.11.2006г., а именно: втори самостоятелен етаж, състоящ се от 3/три/ стаи, коридор и тоалетна, с обща площ от 211.00 кв.м. от Двуетажна масивна сграда „Културен дом”, със застроена площ от ....
Прочети повече

10.11.2016г.
На основание Заповед № 833 / 09.11.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 152 / 28.07.2016 г., взето с Протокол № 10 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост № 965 / 12.07.2016 г., вписан в Служба по Вписванията – гр. Пещера като Акт № 38 том 6, рег.№1520/14.07.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.268 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 535.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 94, квартал: 16, парцел: ХI, при съседи на имота: 02837.503....
Прочети повече

10.11.2016г.
На основание Заповед № 832 / 09.11.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 152 / 28.07.2016 г., взето с Протокол № 10 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост № 966 / 12.07.2016 г., вписан в Служба по Вписванията – гр. Пещера като Акт № 39 том 6, рег.№1521/14.07.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.267, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 680.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 94, квартал: 16, парцел: Х, при съседи на имота: 02837....
Прочети повече

26.10.2016г.
На основание Заповед № 758 / 21.10.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 166 / 29.09.2016 г., взето с Протокол № 12 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост № 1070 / 30.08.2016 г., вписан в Служба по Вписванията – гр. Пещера като Акт № 25 том 8, рег.№ 2020/08.09.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.421 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 53.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Антонивановци”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: 02837.501.2261, номер на имота по предходен план: 2261, квартал: 120, при съседи на имота: 02837....
Прочети повече

26.10.2016г.
На основание Заповед № 757 / 21.10.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 167 / 29.09.2016 г., взето с Протокол № 12 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост № 1065 / 22.08.2016 г., вписан в Служба по Вписванията – гр. Пещера като Акт № 190 том 7, рег.№ 1971/31.08.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.422 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 421.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Антонивановци”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: 02837.501.2261, номер на имота по предходен план: 2261, квартал: 120, при съседи на имота: 02837.....
Прочети повече

26.10.2016г.
На основание Заповед № 756 / 21.10.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 168 / 29.09.2016 г., взето с Протокол № 12 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост № 1066 / 22.08.2016 г., вписан в Служба по Вписванията – гр. Пещера като Акт № 138 том 7, рег.№ 1911/26.08.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2428, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 300.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Антонивановци”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 120, при съседи на имота: 02837.....
Прочети повече

16.08.2016г.
На основание Заповед № 586/ 15.08.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 151 / 28.07.2016 г., взето с Протокол № 10 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 954 / 07.07.2016 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 24, том 6, рег. №1498 от 11.07.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.62, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 499.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 29, квартал: 6.....
Прочети повече

16.08.2016г.
На основание Заповед № 585 / 15.08.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 153 / 28.07.2016 г., взето с Протокол № 10 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост № 965 / 12.07.2016 г., вписан в Служба по Вписванията – гр. Пещера като Акт № 38 том 6, рег.№1520/14.07.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.268, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 535.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 94, квартал: 16.....
Прочети повече

16.08.2016г.
На основание Заповед №584 / 15.08.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 152 / 28.07.2016 г., взето с Протокол № 10 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост № 966 / 12.07.2016 г., вписан в Служба по Вписванията – гр. Пещера като Акт № 39 том 6, рег.№1521/14.07.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.267, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 680.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 94, квартал: 16.....
Прочети повече

15.07.2016г.
На основание Заповед № 497 / 15.07.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 147/ 30.06.2016 г., взето с Протокол № 9 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 929 / 14.06.2016 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.702 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин и две арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 198.00 кв.м. /сто деветдесет и осем квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик.....
Прочети повече

15.07.2016г.
На основание Заповед № 496 / 15.07.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 146 / 30.06.2016 г., взето с Протокол № 9 на ОбС –Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 928 / 14.06.2016 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.701 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин и едно арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 194.00 кв.м. /сто деветдесет и четири квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик.....
Прочети повече

15.07.2016г.
На основание Заповед № 495/ 15.07.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 145 / 30.06.2016 г., взето с Протокол № 9 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 927 / 14.06.2016 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.116 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка сто и шестнадесет арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 252.00 кв.м. /двеста петдесет и два квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик.....
Прочети повече

14.07.2016г.
На основание чл.37, ал.6 от Закона за народната просвета, във връзка с чл.90 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 477/12.07.2016 г. на кмета на община Батак
ОБЯВЯВА
КОНКУРС За длъжността Директор на Целодневна детска градина „Радост” Адрес: с. Нова махала, ул. „Стара планина” №2, общ. Батак, обл. Пазарджик.......
Прочети повече

17.06.2016г.
На основание Заповед № 407 от 17.06.2016 г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед № 348/31.05.2016 г. на ИД Кмет на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 129 от 26.05.2016 г., взето с Протокол № 8 на ОбС - Батак
ОБЯВЯВА
КОНКУРС за отдаванене под наем за срок от 5 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. Акт за публична общинска собственост № 695/05.02.2014 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 42 том II, рег. № 318/10.02.2014г., а именно: Стоматологичен кабинет с площ от 16.00 кв.м., представляващ част от втори етаж със застроена площ от 135.00 кв.м. от Двуетажна масивна сграда „Здравен дом” с планоснимачен номер 174, със застроена площ от 135.00 квадратни метра и разгъната застроена площ – 405.00 квадратни метра, построена в Урегулиран Поземлен Имот VІІІ - 174 Здравен дом в кв. 13 по плана на с. Нова Махала, община Батак, област Пазарджик, с адрес: област Пазарджик, община Батак, с. Нова Махала, ул. „Стара Планина” №2.......
Прочети повече

19.05.2016г.
На основание Заповед № 301 от 10.05.2016 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 122 от 22.04.2016 г. на ОбС – Батак
ОБЯВЯВА
КОНКУРС за отдаването под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС № 888 / 30.03.2016г., а именно: помещение от 12.00 кв.м. на партерния етаж от Самостоятелен обект с идентификатор 02837.501.735.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен Директор на АГКК, съставляващ сграда с предназначение: Административна, деловодна сграда, брой етажи: 3, със застроена площ: 619.00 кв.м., с адрес: гр. Батак, п.к. 4580, пл. Освобождение № 4, община Батак, област Пазарджик. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 02837.501.735......
Прочети повече

12.05.2016г.
На основание Заповед № 300/10.05.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 121/22.04.2016 г., взето с Протокол № 7 на ОбС – Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 742 / 01.12.2014 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт №20 том 12, рег. № 2904/11.12.2014г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.487 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 768.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), номер на имота по предходен план: 25,194, квартал 26, парцел ІІІ /три арабско/, ведно с построените в него сгради,.....
Прочети повече

12.05.2016г.
На основание Заповед № 299/10.05.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 120/22.04.2016 г., взето с Протокол № 7 на ОбС – Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 743 / 01.12.2014 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт №21 том 12, рег. № 2905/11.12.2014г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.486, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 384.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), номер на имота по предходен план: 194,25, квартал 26, парцел ІV, ведно с построените в него сгради,.....
Прочети повече

04.12.2015г.
На основание Заповед № 938/04.12.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 665/31.07.2015 г., взето с Протокол № 46 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 742 / 01.12.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.487 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 768.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), номер на имота по предходен план: 25,194, квартал 26, парцел ІІІ /три арабско/, ведно с построените в него сгради,...
Прочети повече

04.12.2015г.
На основание Заповед № 937 /04.12.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 664/31.07.2015 г., взето с Протокол № 46 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 743 / 01.12.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.486, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 384.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), номер на имота по предходен план: 194,25, квартал 26, парцел ІV, ведно с построените в него сгради, ....
Прочети повече

17.09.2015г.
На основание Заповед № 694/17.09.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 578/27.02.2015 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 750 / 22.01.2015 година, а именно: Имот № 004161- Начин на трайно ползване: Използв. ливада, вид собственост: Общинска частна, ЕКАТТЕ 76162 , целия с площ от 7.225 дка. в местността „Карчуна”, землище село Фотиново, община Батак, област Пазарджик...
Прочети повече

14.09.2015г.
На основание Заповед № 678 от 14.09.2015 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение на ОбС Батак № 652/ 31.07.2015г.,взето с Протокол №46 и Решение на ОбС Батак № 692/ 28.08.2015г.,взето с Протокол №47
О Б Я В Я В А
КОНКУРС за отдаването под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС № 707 / 07.04.2014 г., а именно: самостоятелно помещение с площ от 41.00 кв.м., представляващо част от първия етаж, целия с площ от 190.00 кв.м. и целия втори етаж с площ от 170 кв. м. от Двуетажна масивна сграда с планоснимачен номер 508 /петстотин и осем арабско/ със застроена площ от 190.00 /сто и деветдесет/ квадратни метра и резгъната застроена площ – 360.00 /триста и шестдесет/ квадратни метра, застроена в Урегулиран Поземлен Имот VІІ /седем римско/ - 508 /петстотин и осем арабско/ в кв. 13 /тринадесет/ по плана на с. Нова Махала, Община Батак, Област Пазарджик.
Прочети повече

28.08.2015г.
На основание Заповед № 616/20.08.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 653/31.07.2015 г. на ОбС – Батак, взето с Протокол №46
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 754 / 16.03.2015 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.9.595 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 117.00 кв.м., с адрес на поземления имот: град Батак, община Батак, област Пазарджик...
Прочети повече

17.08.2015г.
На основание Заповед № 601/17.08.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 665/31.07.2015 г., взето с Протокол № 46 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 742 / 01.12.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.487 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 768.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик
Прочети повече

17.08.2015г.
На основание Заповед № 600/17.08.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 664/31.07.2015 г., взето с Протокол № 46 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 743 / 01.12.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.486, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 384.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик...
Прочети повече

17.08.2015г.
На основание Заповед № 599/17.08.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 663/31.07.2015 г., взето с Протокол № 46 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 741 / 01.12.2014 година, а именно Поземлен имот с идентификатор 02837.503.485, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 290.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик...
Прочети повече

На основание Заповед № 499/13.07.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 623/26.06.2015 г. на ОбС – Батак, взето с Протокол №45
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 759 / 09.06.2015 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2282, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 334.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Панайот Волов”, община Батак, област Пазарджик...
Прочети повече

На основание Заповед № 343/11.05.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 609/24.04.2015 г. на ОбС – Батак, взето с Протокол №44
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 757 / 07.04.2015 година, а именно: Имот № 004162, начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна, ЕКАТТЕ 76162, категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 9.081 дка. в местността „Карчуна”, землище село Фотиново, община Батак, област Пазарджик...
Прочети повече

На основание Заповед № 342/11.05.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 601/24.04.2015 г., взето с Протокол № 44 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 742 / 01.12.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.487 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 768.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик...
Прочети повече

На основание Заповед № 341/11.05.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 600/24.04.2015 г., взето с Протокол № 44 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 743 / 01.12.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.486, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 384.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик...
Прочети повече

На основание Заповед № 340/11.05.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 599/24.04.2015 г., взето с Протокол № 44 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 741 / 01.12.2014 година, а именно Поземлен имот с идентификатор 02837.503.485, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 290.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик,
Прочети повече

На основание Заповед № 281/15.04.2015г. на ИД Кмет на Община Батак, съгласно Заповед № 38/13.01.2015г. на Кмета на Община Батак – инж. Христо Кълвачев, в изпълнение на Решение № 588/27.03.2015 г., взето с Протокол №43 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 751 / 26.02.2015 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.10.721 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Иванова ливада”, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик....
Прочети повече

На основание Заповед № 282/15.04.2015г. на ИД Кмет на Община Батак, съгласно Заповед № 38/13.01.2015г. на Кмета на Община Батак – инж. Христо Кълвачев, в изпълнение на Решение № 596/27.03.2015 г., взето с Протокол №43 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 753 / 12.03.2015 година, а именно: Имот № 085007 , начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна, ЕКАТТЕ 51874, категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.353 дка. /един точка триста петдесет и три декара/ в местността „Калето”, землище село Нова Махала, община Батак, област Пазарджик...
Прочети повече

На основание Заповед № 280/15.04.2015г. на ИД Кмет на Община Батак, съгласно Заповед № 38/13.01.2015г. на Кмета на Община Батак – инж. Христо Кълвачев, в изпълнение на Решение № 589/27.03.2015 г., взето с Протокол №43 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 752 / 26.02.2015 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.10.672 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Иванова ливада”, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик,...
Прочети повече

На основание Заповед № 239/02.04.2015г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед № 38/13.01.2015г. – инж. Христо Николов Кълвачев, в изпълнение на Решение № 583/27.02.2015 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 627 / 23.05.2013 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.377, целият с площ от 70.00 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, пл. „Освобождение”, община Батак, област Пазарджик...
Прочети повече

На основание Заповед № 215/24.03.2015г на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 581/27.02.2015 г., взето с Протокол №41 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 572 от 16.11.2012 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.189 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10 / 12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: град Батак, п.к.4580, ул. „Христо Ботев” № 16-А,...
Прочети повече

На основание Заповед № 222/24.03.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 578/27.02.2015 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 750 / 22.01.2015 година, а именно: Имот № 004161 - Начин на трайно ползване: Използв. ливада, вид собственост: Общинска частна, ЕКАТТЕ 76162, целия с площ от 7.225 дка. в местността „Карчуна”, землище село Фотиново, община Батак, област Пазарджик...
Прочети повече

На основание Заповед № 221/24.03.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 582/27.02.2015 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 723 / 05.08.2014 година, а именно Поземлен имот с идентификатор 02837.10.1384 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/ 12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Стопански двор”, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик ...
Прочети повече

На основание Заповед № 135/19.02.2015г. в изпълнение на Решение № 554/30.01.2015 г., взето с Протокол №39 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Специален автомобил - УАЗ 452 с рег. № РА 6432 АР, собственост на Община Батак. ...
Прочети повече

На основание Заповед № 133/19.02.2015г. в изпълнение на Решение № 555/30.01.2015 г., взето с Протокол №39 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на лек автомобил – „Мицубиши Л300Д” с рег. № РА 3164 АК, собственост на Община Батак. ...
Прочети повече

На основание Заповед № 134/19.02.2015г. в изпълнение на Решение № 553/30.01.2015 г., взето с Протокол №39 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на лек автомобил – Тойота Терсел с рег. № РА 7557 АН, собственост на Община Батак. ...
Прочети повече

На основание Заповед № 118/16.02.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 565/30.01.2015 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 681 / 08.01.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.504.21 ...
Прочети повече

На основание Заповед № 119/16.02.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 557/30.01.2015 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 747 / 12.12.2014 година, а именно: Имот № 085012 ...
Прочети повече

На основание Заповед № 120/16.02.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 558/30.01.2015 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 746 / 11.12.2014 година, а именно: Имот № 086265...
Прочети повече

На основание Заповед № 735/21.10.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 475/31.07.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 715 / 28.05.2014 година, а именно: Имот № 002099...
Прочети повече

На основание Заповед № 734/21.10.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 474/31.07.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 712 / 28.05.2014 година, а именно: Имот № 002053 ...
Прочети повече

На основание Заповед № 733/21.10.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 473/31.07.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 713 / 28.05.2014 година, а именно Имот № 002104 ...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с вх.№94-М-58/15.09.2014 год. от Михаил Иванов Михайлов и Решение №6 от Протокол 17/07.10.2014г. на Експертен съвет по Устройство на територията при Община Батак
Прочети повече

На основание Заповед № 709 от 13.10.2014 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 504 от 18.09.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
КОНКУРС за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС № 568 / 02.10.2012 г., а именно: 34.00 кв.м. /тридесет и четири квадратни метра/, представляващи част от покрива на административната сграда на Община Батак, представляваща самостоятелен обект с идентификатор 02837.501.735.1 ...
Прочети повече

На основание Заповед № 694/02.10.2014г на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 500/18.09.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 723 / 05.08.2014 година....
Прочети повече

На основание Заповед № 585/18.08.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 473/31.07.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 713 / 28.05.2014 година, а именно Имот № 002104 ....
Прочети повече

На основание Заповед № 586/18.08.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 474/31.07.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 712 / 28.05.2014 година, а именно: Имот № 002053 ....
Прочети повече

На основание Заповед № 587/18.08.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 475/31.07.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 715 / 28.05.2014 година, а именно: Имот № 002099. Начин на трайно ползване: Гора в зем. земи, ЕКАТТЕ 76162 ....
Прочети повече

На основание Заповед № 507 / 17.07.2014 г. на Кмета на община Батак, в изпълнение на Решение № 356 / 28.11.2013 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на строителна дървесина от І,ІІ,ІІІ,ІV клас и ОЗП в размер на 35,30 куб.м. с начална тръжна цена ....
Прочети повече

На основание Заповед № 331/12.05.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 434/24.04.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 681 / 08.01.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.504.21 ...
Прочети повече

На основание Заповед № 330/12.05.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 433/24.04.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 628 / 23.05.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.378 ...
Прочети повече

На основание Заповед № 329/12.05.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 432/24.04.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 629 / 23.05.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.379 ...
Прочети повече

На основание Заповед № 328/12.05.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 431/24.04.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 630 / 23.05.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.380 ...
Прочети повече

На основание Заповед № 292/15.04.2014г. на ИД Кмет на Община Батак съгл. Заповед №32/20.01.2014г. – инж. Христо Николов Кълвачев, в изпълнение на Решение № 408/27.03.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 696 / 18.02.2014 година, а именно: Имот № 090035 ...
Прочети повече

На основание Заповед № 291/15.04.2014г. на ИД Кмет на Община Батак съгл. Заповед №32/20.01.2014г. – инж. Христо Николов Кълвачев, в изпълнение на Решение № 410/27.03.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 705 / 13.03.2014 година, а именно: Имот № 052116 ...
Прочети повече

На основание Заповед № 288/15.04.2014г. на ИД Кмет на Община Батак съгл. Заповед №32/20.01.2014г. – инж. Христо Николов Кълвачев, в изпълнение на Решение № 416/27.03.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 700 / 06.03.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.676 ...
Прочети повече

На основание Заповед № 228 / 02.04.2014 г. на ИД Кмет на община Батак, в изпълнение на Решение № 394 / 18.03.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
КОНКУРС по отдаване под наем за срок от 5 години на 08.05.2014 г. в гр. Батак, пл.”Освобождение” № 5 в сградата на общинска администрация – ет.1, заседателна зала; в случай на повторен конкурс на 15.05.2014 г. в същите определени часове на същото място, с начална цена 6,00 лв./дка за пасища и мери, пасища с храсти на следните имоти
Прочети повече

На основание Заповед № 173 от 17.03.2014 г. на ИД Кмет на Община Батак съгл. Заповед № 32 от 20.01.2014г. – инж. Христо Николов Кълвачев, в изпълнение на Решение № 221 от 28.03.2013 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
КОНКУРС за отдаването под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС № 608 / 28.02.2013 г....
Прочети повече

На основание Заповед № 117 от 28.02.2014 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 388 от 12.02.2014 г. на ОбС - Батак
О Б Я В Я В А
КОНКУРС за отдаванене под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 695/05.02.2014г. - част от двуетажна масивна града «Здравен дом»...
Прочети повече

На основание Заповед № 116 / 28.02.2014 г. на Кмета на община Батак, в изпълнение на Решение № 391 / 12.02.2014 г. на ОбС – Батак О Б Я В Я В А
1. КОНКУРС за отдаване под наем на 27.03.2014 г. в гр. Батак, пл. ”Освобождение” № 5 в сградата на общинска администрация...
Прочети повече

На основание Заповед № 101 от 20.02.2014 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 378 от 30.01.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
КОНКУРС за отдаването под наем за срок от 3 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС № 568 / 02.10.2012 г.,
Прочети повече

Община Батак О Б Я В Я В А публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на нова и реконструкция на част от съществуваща водопроводна мрежа на ул.”Търговска”-с.Нова Махала, Община Батак, област Пазарджик.”
Прочети повече

На основание Заповед № 36/22.01.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 372/19.12.2013 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 675 / 04.12.2013 година
Прочети повече

На основание Заповед № 5/03.01.2014 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 349 / 28.11.2013 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
1. КОНКУРС по отдаване под наем за срок от 7 години на 13.02.2014 г. в гр. Батак, пл.”Освобождение” № 5 в сградата на общинска администрация – ет.1, заседателна зала; в случай на повторен конкурс на 27.02.2014 г. в същите определени часове на същото място, с начална цена...
Прочети повече

На основание Заповед № 4/03.01.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 353/28.11.2013 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 669 / 06.11.2013 година, а именно Поземлен имот с идентификатор 02837.503.751 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин петдесет и едно арабско/, целият с площ от 94.00 кв.м. /деветдесет и четири квадратни метра/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, Община Батак, Област Пазарджик;...
Прочети повече

На основание Заповед № 3/03.01.2014 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №356/28.11.2013г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на строителна дървесина от І,ІІ,ІІІ,ІV клас и ОЗП в размер на 89,80 куб.м. с начална тръжна цена 70,00лв. за 1 куб.м., добита при просветляване на общински път PAZ 2044 Борово – с.Фотиново.
Прочети повече

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 335676