Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Местни избори 2019
COVID-19
ЮНИ 2020
ПВС ЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА
Има ли нужда от актуализация герба на Община Батак? 

ОБЯВИ, ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

  


24.04.2020г.
На основание Заповед №311/23.04.2020г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 60/ 31.03.2020 г., взето с Протокол № 6 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1295 / 10.02.2020г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 127 том 1, рег. №191 от 14.02.2020г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.5.1427 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка пет арабско точка хиляда четиристотин двадесет и седем арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: м. Камбуров път, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 259.00 кв.м. /двеста петдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, категория на земята: 9/девета/, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 079027 /нула седемдесет и девет хиляди и двадесет и седем арабско/, при съседи на имота: 02837.5.1401; 02837.5.1425; 02837.4.1590.
Прочети повече

24.04.2020г.
На основание Заповед №310/23.04.2020г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 59/ 31.03.2020 г., взето с Протокол № 6 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1298 / 17.02.2020 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 188 том 1, рег. №269 от 25.02.2020г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.305 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка триста и пет арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 935.00 кв.м. /деветстотин тридесет и пет квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 18 /осемнадесет арабско/, парцел: XII /дванадесет римско/, при съседи на имота: 02837.503.9600, 02837.503.301, 02837.503.302, 02837.503.303, 02837.503....
Прочети повече

ОБЯВЯВА
КОНКУРС за отдаване под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС №889/18.04.2016г., вписан в Службата по вписванията под Акт № 109, том 3, рег. № 720/21.04.2016г., а именно: Паянтова сграда с идентификатор 02837.501.57.1...
Прочети повече

09.01.2020г.
На основание Заповед №5/02.01.2020г. на ИД Кмета на община Батак, чл.90, ал.2 и чл. 91, от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал.3 и ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжността Директор с група на Детска градина „Катя Ванчева” Адрес: с. Фотиново, ул. Петнадесета 15, общ. Батак, обл. Пазарджик.
Прочети повече

27.12.2019г.
На основание Заповед №1006/27.12.2019г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед №1003/23.12.2019г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 7 / 02.12.2019 г., взето с Протокол № 2 на ОбС–Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1271 / 02.10.2019 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 16 том VI, рег. №1555 от 08.10.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.9569 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка девет хиляди петстотин шестдесет и девет арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 144.00 кв.м./сто четиридесет и четири квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 202 /двеста и две арабско/, парцел: XXV /двадесет и пет римско/-9569 /девет хиляди петстотин шестдесет и девет арабско/, За търговия и услуги, при съседи на имота: 02837.503.474, 02837.503.475, 02837.503.9551, 02837....
Прочети повече

04.11.2019г.
На основание Заповед №816/31.10.2019г. на Вр. ИД Кмет на Община Батак, съгл. Решение на ОбС-Батак №552/12.09.2019г. – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 489 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1249/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 15 том 2, рег. № 347/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.264 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка двеста шестдесет и четири арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 789.00 кв.м. /седемстотин осемдесет и девет квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 94 /деветдесет и четири арабско/, квартал: 16/шестнадесет арабско/, парцел: XIII /тринадесет римско/, при съседи на имота: 02837.503.267, 02837.503.266, 02837.503.265...
Прочети повече

03.10.2019г.
На основание Заповед № 731/30.09.2019г. на Вр. ИД Кмет на Община Батак, съгл. Решение на ОбС-Батак № 552/12.09.2019г. – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 486 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1251/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 17 том 2, рег. № 349/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.265 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка двеста шестдесет и пет арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 653.00 кв.м. /шестстотин петдесет и три квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 94 /деветдесет и четири арабско/, квартал: 16/шестнадесет арабско/, парцел: XIV /четиринадесет римско/, при съседи на имота: 02837.503.266...
Прочети повече

03.10.2019г.
На основание Заповед № 730/30.09.2019г. на Вр. ИД Кмет на Община Батак, съгл. Решение на ОбС-Батак №552/12.09.2019г. – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 489 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1249/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 15 том 2, рег. № 347/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.264 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка двеста шестдесет и четири арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 789.00 кв.м. /седемстотин осемдесет и девет квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 94 /деветдесет и четири арабско/, квартал: 16/шестнадесет арабско/, парцел: XIII /тринадесет римско/, при съседи на имота: 02837.503.267...
Прочети повече

17.09.2019г.
На основание Заповед №689/16.09.2019г. на Кмета на Община Батак - Петър Крумов Паунов, в изпълнение на Решение № 119 от 22.04.2016г. взето с протокол № 7 на Общински съвет Батак
ОБЯВЯВА
КОНКУРС за отдаване под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС №889/18.04.2016г., вписан с Службата по висванията под Акт№ 109 , том 3, рег. № 720/21.04.2016г., а именно: Паянтова сграда с идентификатор 02837.501.57.1 ...
Прочети повече

16.08.2019г.
На основание Заповед № 573 / 08.08.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 486 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1251/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 17 том 2, рег. № 349/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.265...
Прочети повече

16.08.2019г.
На основание Заповед № 572 / 08.08.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 489 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1249/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 15 том 2, рег. № 347/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.264...
Прочети повече

16.08.2019г.
На основание Заповед № 571 / 08.08.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 488 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1251/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 17 том 2, рег. № 349/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.265...
Прочети повече

20.06.2019г.
На основание Заповед № 416 / 11.06.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 486 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1251/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 17 том 2, рег. № 349/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.265 ...
Прочети повече

20.06.2019г.
На основание Заповед № 415 / 11.06.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 489 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1249/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 15 том 2, рег. № 347/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.264...
Прочети повече

20.06.2019г.
На основание Заповед № 414 / 11.06.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 488 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС–Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1248/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 14 том 2, рег. № 346/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.263...
Прочети повече

03.05.2019г.
На основание Заповед № 306 / 03.05.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 491 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1253/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 19 том 2, рег. № 351 / 18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.1321 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка хиляда триста двадесет и едно арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 869.00 кв.м. /осемстотин шестдесет и девет квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: 02837.503.41 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка четиридесет и едно арабско/, номер по предходен план: 19 /деветнадесет арабско/, квартал: 6/шест арабско/, парцел: II /две римско/- 41 /четиридесет и едно арабско/, при съседи на имота: 02837.503.42, 02837...
Прочети повече

03.05.2019г.
На основание Заповед № 305 / 03.05.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 487 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1252/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 18 том 2, рег. № 350 / 18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.1320 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка хиляда триста и двадесет арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 448.00 кв.м. /четиристотин четиридесет и осем квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: 02837.503.41 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка четиридесет и едно арабско/, номер по предходен план: 19 /деветнадесет арабско/, квартал: 6/шест арабско/, парцел: I /едно римско/- 41 /четиридесет и едно арабско/, при съседи на имота: 02837.503.9506, 02837...
Прочети повече

03.05.2019г.
На основание Заповед № 304 / 03.05.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 485 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1254/ 18.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 50 том II, рег. № 403/25.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.738 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин тридесет и осем арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 128.00 кв.м. /сто двадесет и осем квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 16/шестнадесет арабско/, парцел: VIII /осем римско/, при съседи на имота: 02837.503.271, 02837...
Прочети повече

03.05.2019г.
На основание Заповед № 303 / 03.05.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 490 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1250/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 16 том 2, рег. № 348/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.266 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка двеста шестдесет и шест арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 692.00 кв.м. /шестстотин деветдесет и два квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 94 /деветдесет и четири арабско/, квартал: 16/шестнадесет арабско/, парцел: I /едно римско/, при съседи на имота: 02837.503.267, 02837...
Прочети повече

03.05.2019г.
На основание Заповед № 302 / 03.05.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 486 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1251/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 17 том 2, рег. № 349/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.265 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка двеста шестдесет и пет арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 653.00 кв.м. /шестстотин петдесет и три квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 94 /деветдесет и четири арабско/, квартал: 16/шестнадесет арабско/, парцел: XIV /четиринадесет римско/, при съседи на имота: 02837.503.266, 02837...
Прочети повече

03.05.2019г.
На основание Заповед № 301 / 03.05.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 489 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1249/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 15 том 2, рег. № 347/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.264 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка двеста шестдесет и четири арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 789.00 кв.м. /седемстотин осемдесет и девет квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 94 /деветдесет и четири арабско/, квартал: 16/шестнадесет арабско/, парцел: XIII /тринадесет римско/, при съседи на имота: 02837.503.267, 02837.503.266, 02837.503.265, 02837.503.9544, 02837...
Прочети повече

03.05.2019г.
На основание Заповед № 300 / 03.05.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 488 / 09.04.2019 г., взето с Протокол № 41 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1248/ 11.03.2019г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 14 том 2, рег. № 346/18.03.2019г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.263 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка двеста шестдесет и три арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 627.00 кв.м. /шестстотин двадесет и седем квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 94 /деветдесет и четири арабско/, квартал: 16/шестнадесет арабско/, парцел: XII /дванадесет римско/, при съседи на имота: 02837.503.262, 02837...
Прочети повече

07.03.2019г.
На основание Заповед № 155 / 01.03.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 456 / 31.01.2019 г., взето с Протокол № 39 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1245/ 06.11.2018 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 121 том 7, рег. № 1865/06.11.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2338 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка две хиляди триста тридесет и осем арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 347.00 кв.м. /триста четиридесет и седем квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к.4580, ул. „Иван Вазов”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 2338 /две хиляди триста тридесет и осем арабско/, при съседи на имота: 02837.501.9657,02837.501.9658, 837.501.9651...
Прочети повече
All rights reserved © 2020 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 459538