Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2019 за ЕП
АПРИЛ 2019
ПВС ЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Какво трябва да се направи със старата сграда на Читалище "4-ти май"(киното)? 

ОБЯВИ, ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

  


07.03.2019г.
На основание Заповед № 155 / 01.03.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 456 / 31.01.2019 г., взето с Протокол № 39 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1245/ 06.11.2018 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 121 том 7, рег. № 1865/06.11.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2338 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка две хиляди триста тридесет и осем арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 347.00 кв.м. /триста четиридесет и седем квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к.4580, ул. „Иван Вазов”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 2338 /две хиляди триста тридесет и осем арабско/, при съседи на имота: 02837.501.9657,02837.501.9658, 837.501.9651...
Прочети повече

12.12.2018г.
На основание Заповед № 830 / 04.12.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 448 / 15.11.2018 г., взето с Протокол № 37 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1245/ 06.11.2018 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 121 том 7, рег. № 1865/06.11.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2338 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка две хиляди триста тридесет и осем арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 347.00 кв.м. /триста четиридесет и седем квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к.4580, ул. „Иван Вазов”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 2338 /две хиляди триста тридесет и осем арабско/, при съседи на имота: 02837.501.9657,02837.....
Прочети повече

13.11.2018г.
На основание Заповед №762 /13.11.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 437/ 25.10.2018 г., взето с Протокол № 36 на ОбС – Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1244 / 26.09.2018 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 133 том 6, рег. № 1579/01.10.2018г, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.64 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка единадесет арабско точка шестдесет и четири арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Корията”, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 5 404.00 кв.м. /пет хиляди четиристотин и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025064 /нула двадесет и пет хиляди и шестдесет и четири арабско/, при съседи на имота: 02837.11.66; 02837.11.159; 02837.11.160; 02837.11.63.....
Прочети повече

19.10.2018г.
На основание Заповед № 679/15.10.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 422/27.09.2018 г., взето с Протокол № 35 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1243 / 29.08.2018 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 175 том V, рег. № 1360/30.08.2018г, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.61 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка единадесет арабско точка шестдесет и едно арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: м. Корията, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 3 001.00 кв.м. /три хиляди и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025061 /нула двадесет и пет хиляди и шестдесет и едно арабско/, при съседи на имота: 02837.11.206, 02837.11.59, 02837.11.60, 02837.....
Прочети повече

17.10.2018г.
На основание Заповед № 681 от 15.10.2018 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 418 от 27.09.2018 г. на ОбС – Батак
ОБЯВЯВА
КОНКУРС за отдаване под наем за срок от 6 /шест/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС № 568 / 02.10.2012 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 81 том V, рег. № 1340 от 09.10.2012г., а именно: помещение с площ от 31.00 кв.м., намиращо се на партерния етаж от източната страна на Административната сграда на Община Батак, представляваща Самостоятелен обект с идентификатор 02837.501.735.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, съставляващ сграда с предназначение: Административна, деловодна сграда, брой етажи: 4 /четири/ със застроена площ: 551.00 кв.м. /петстотин петдесет и един квадратни метра/, с адрес: гр. Батак, п.к. 4580, пл. Освобождение № 5, община Батак, област Пазарджик, разположена в поземлен имот с идентификатор 02837.501.735. Съседи на имота: 02837.501.9528, 02837.501.9551, 02837.501.....
Прочети повече

22.08.2018г.
На основание Заповед № 531/22.08.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 398/07.08.2018 г., взето с Протокол № 34 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1224 / 09.05.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 40 том3, рег. № 714 от 31.05.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.919, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 655.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к.4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За вилна сграда, стар идентификатор: 02837.503.270, номер на имота по предходен план: 94, квартал 16, парцел I - 919 „ИВС”, при съседи на имота: 02837.503.271; 02837.503.909.....
Прочети повече

22.08.2018г.
На основание Заповед № 532/22.08.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 410/07.08.2018 г., взето с Протокол № 34 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1236 / 24.07.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 86 том4, рег. № 1002 от 26.07.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.651 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка шестстотин петдесет и едно арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 446.00 кв.м. /четиристотин четиридесет и шест квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к.4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 167/сто шестдесет и седем арабско/, квартал 33 /тридесет и три арабско/, парцел I /едно римско/, при съседи на имота: 02837.503.650, 02837.503.9589.....
Прочети повече

22.08.2018г.
На основание Заповед № 538/22.08.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 411/07.08.2018 г., взето с Протокол № 34 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1142 / 05.10.2016 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 111 том 9, рег. № 2411 от 19.10.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.172 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка единадесет арабско точка сто седемдесет и две арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 2 500.00 кв.м. /две хиляди и петстотин квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, м. Пейчинова тумба, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025172 /нула двадесет и пет хиляди сто седемдесет и две арабско/, при съседи на имота: 02837.11.186; 02837.11.58.....
Прочети повече

22.08.2018г.
На основание Заповед № 537/22.08.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 412/07.08.2018 г., взето с Протокол № 34 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1237 / 24.07.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 87 том4, рег. № 1003 от 26.07.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.63 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка единадесет арабско точка шестдесет и три арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: м. Корията, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 2 994.00 кв.м. /две хиляди деветстотин деветдесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025063 /нула двадесет и пет хиляди и шестдесет и три арабско/, при съседи на имота: 02837.11.64; 02837.11.160.....
Прочети повече

22.08.2018г.
На основание Заповед № 536/22.08.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 413/07.08.2018 г., взето с Протокол № 34 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1241 / 24.07.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 91 том4, рег. № 1007 от 26.07.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.62 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка единадесет арабско точка шестдесет и две арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: м. Корията, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 3 003.00 кв.м. /три хиляди и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025062 /нула двадесет и пет хиляди и шестдесет и две арабско/, при съседи на имота: 02837.11.63; 02837.11.157 .....
Прочети повече

22.08.2018г.
На основание Заповед № 535/22.08.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 414/07.08.2018 г., взето с Протокол № 34 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1240 / 24.07.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 90 том4, рег. № 1006 от 26.07.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.60 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка единадесет арабско точка шестдесет арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: м. Корията, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 2 000.00 кв.м. /две хиляди квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025060 /нула двадесет и пет хиляди и шестдесет арабско/, при съседи на имота: 02837.11.62; 02837.11.61 .....
Прочети повече

22.08.2018г.
На основание Заповед № 534/22.08.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 415/07.08.2018 г., взето с Протокол № 34 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1239 / 24.07.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 89 том4, рег. № 1005 от 26.07.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.59 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка единадесет арабско точка петдесет и девет арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: м. Корията, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 2 998.00 кв.м. /две хиляди деветстотин деветдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025059 /нула двадесет и пет хиляди и петдесет и девет арабско/, при съседи на имота:02837.11.60; 02837.11.61; .....
Прочети повече

22.08.2018г.
На основание Заповед № 533/22.08.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 416/07.08.2018 г., взето с Протокол № 34 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1238 / 24.07.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 88 том4, рег. № 1004 от 26.07.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.58 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка единадесет арабско точка петдесет и осем арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: м. Корията, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 3 004.00 кв.м. /три хиляди и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025058 /нула двадесет и пет хиляди и петдесет и осем арабско/, при съседи на имота: 02837.11.59; 02837.11.81.....
Прочети повече

30.04.2018г.
На основание чл.91, ал.1 от КТ и във връзка с чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство и Заповед №66/05.02.2018г. на Кмета на Община Батак.
ОБЯВЯВА
Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на Исторически музей - Батак
Място на работа - Исторически музей гр. Батак, на адрес: гр. Батак, пл. Освобождение 5.....
Прочети повече

17.04.2018г.
На основание Заповед № 202 / 16.04.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 356/29.03.2018 г., взето с Протокол № 31 на ОбС –Батак.
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1218 / 18.01.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 106 том1, рег. №168 от 15.02.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.386 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка триста осемдесет и шест арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 244.00 кв.м. /двеста четиридесет и четири квадратни метра/, с адрес: гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Партизанска”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: 02837.501.1681 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка хиляда шестстотин осемдесет и едно арабско/, номер на имота по предходен план: 1681 /хиляда шестстотин осемдесет и едно арабско/, при съседи на имота: 02837.501.2398; .....
Прочети повече

29.09.2017г.
На основание Заповед № 638 / 29.09.2017г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед № 629/28.09.2017г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 297/14.09.2017 г., взето с Протокол № 22 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1212 / 08.09.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 56 том 6, рег.№ 1564 от 12.09.2017г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.66/нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка единадесет арабско точка шестдесет и шест арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Корията”, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 3 602.00 кв.м. /три хиляди шестстотин и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025066 /нула двадесет и пет хиляди и шестдесет и шест арабско/, при съседи на имота: 02837.11.67.....
Прочети повече

29.09.2017г.
На основание Заповед № 637 / 29.09.2017г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед № 629/28.09.2017г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 296/ 14.09.2017 г., взето с Протокол № 22 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1213 / 08.09.2017г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 57 том 6, рег.№ 1565 от 12.09.2017г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.65/нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка единадесет арабско точка шестдесет и пет арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Корията”, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 3 602.00 кв.м. /три хиляди шестстотин и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025065 /нула двадесет и пет хиляди и шестдесет и пет арабско/, при съседи на имота: 02837.11.66.....
Прочети повече

11.08.2017г.
На основание Заповед № 504 / 10.08.2017г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 268 / 28.06.2017 г., взето с Протокол № 20 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1211 / 14.06.2017 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт №104, том 4, рег. № 1065 от 19.06.2017г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2342 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка две хиляди триста четиридесет и две арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 741.00 кв.м. /седемстотин четиридесет и един квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Алек мак”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 2342 /две хиляди триста четиридесет и две арабско/, при съседи на имота: 02837.501.9651; 02837.501.2341; 02837.501.9658; 02837.501.1640; 02837.501.9535; 02837.....
Прочети повече

11.08.2017г.
На основание Заповед № 503 / 10.08.2017г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 267 / 28.06.2017 г., взето с Протокол № 20 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1210 / 14.06.2017 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт №105 том 4, рег. № 1066 от 19.06.2017г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2341 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка две хиляди триста четиридесет и едно арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 194.00 кв.м. /сто деветдесет и четири квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Петър Вранчев”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 2341 /две хиляди триста четиридесет и едно арабско/, при съседи на имота: 02837.501.2342; 02837.501.....
Прочети повече

10.08.2017г.
На основание Заповед № 494 / 07.08.2017г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 266/ 28.06.2017 г., взето с Протокол № 20 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 929 / 14.06.2016 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 133 том V, рег. № 1330 от 21.06.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.702 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин и две арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 198.00 кв.м. /сто деветдесет и осем квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: квартал: 8 /осем арабско/, парцел XVI /шестнадесет римско/-1913 /хиляда деветстотин и тринадесет арабско/, търговия и услуги, при съседи на имота: 02837.503.701; 02837.503.703; 02837.503.9502 ......
Прочети повече

10.08.2017г.
На основание Заповед № 493 / 07.08.2017г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 265 / 28.06.2017 г., взето с Протокол № 20 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 928 / 14.06.2016 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт №132 том V, рег. № 1329 от 21.06.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.701 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин и едно арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 194.00 кв.м. /сто деветдесет и четири квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: квартал: 8 /осем арабско/, парцел XV /петнадесет римско/-1913 /хиляда деветстотин и тринадесет арабско/, търговия и услуги, при съседи на имота: 02837.503.702; 02837.503.873; 02837.503.9502......
Прочети повече

10.08.2017г.
На основание Заповед № 492/ 07.08.2017г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 264 / 28.06.2017 г., взето с Протокол № 20 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 927 / 14.06.2016 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 131, том V, рег. № 1328 от 21.06.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.116 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка сто и шестнадесет арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 252.00 кв.м. /двеста петдесет и два квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 1913 /хиляда деветстотин и тринадесет арабско/, квартал: 8 /осем арабско/, парцел XIV /четиринадесет римско/-1913 /хиляда деветстотин и тринадесет арабско/, търговия и услуги, при съседи на имота: 02837.503.701; 02837.503.873 ......
Прочети повече

16.06.2017г.
На основание Заповед № 355 / 12.06.2017г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед № 340/02.06.2017г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 258/ 25.05.2017 г., взето с Протокол № 19 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1144 / 05.10.2016г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 107 том 9, рег.№2407 от 19.10.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.159 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 2 000.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, м. Корията, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025159, при съседи на имота: 02837.11.1340 ......
Прочети повече

16.06.2017г.
На основание Заповед № 356 / 12.06.2017г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед № 340/02.06.2017г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 257/ 25.05.2017 г., взето с Протокол № 19 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1208 / 13.04.2017 г., вписан в Служба по вписванията – Пещера като акт №116 том 3, рег. №782 от 24.04.2017г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: м. Корията, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 3 602.00 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 7, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025067, при съседи на имота: 02837.11.1340 ......
Прочети повече

26.04.2017г.
На основание Заповед № 263от 24.04.2017г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 249 от 06.04.2017 г., взето с Протокол № 18 на ОбС – Батак
ОБЯВЯВА
Конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, съгл. АОС № 1193/27.03.2017г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Пещера като Акт № 29 том 3, рег. № 646 от 31.03.2017г. по утвърдената схема №1 с рег. № 11/27.03.2017г. за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион по чл.56 от ЗУТ, а именно: 72.00 кв.м. от Урегулиран Поземлен Имот VIII - 475 ......
Прочети повече

26.01.2017г.
На основание Заповед № 41 / 13.01.2017г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 186 / 22.12.2016 г., взето с Протокол № 14 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1180 / 15.11.2016 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 170 том 10, рег. № 2767 от 18.11.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.703/нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин и три арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 230.00 кв.м. /двеста и тридесет квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: квартал: 8 /осем арабско/, парцел: XVII /седемнадесет римско/ - 1913 /хиляда деветстотин и тринадесет арабско/ „Търговия и услуги”, при съседи на имота: 02837.503......
Прочети повече

05.12.2016г.
На основание Заповед № 914 / 30.11.2016г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед № 902/28.11.2016г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 179 / 10.11.2016 г., взето с Протокол № 13 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1148 / 27.10.2016 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 77 том 10, рег. № 2635 от 07.11.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.724 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин двадесет и четири арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 105.00 кв.м. /сто и пет квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: няма, при съседи на имота: 02837.503......
Прочети повече

02.12.2016г.
На основание Заповед № 913/30.11.2016г. в изпълнение на Решение № 174/10.11.2016 г., взето с Протокол №13 на ОбС – Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на лек автомобил – Сузуки Сайдкик с рег. № РА 3088 АВ - собственост на Община Батак.
Прочети повече

30.11.2016г.
На основание Заповед № 908 / 29.11.2016г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед № 902/28.11.2016г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 178/ 10.11.2016 г., взето с Протокол № 13 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 929 / 14.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 133 том V, рег. № 1330 от 21.06.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.702 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин и две арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 198.00 кв.м. /сто деветдесет и осем квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: квартал: 8 /осем арабско/, парцел XVI /шестнадесет римско/-1913 /хиляда деветстотин и тринадесет арабско/, търговия и услуги, при съседи на имота: 02837.503.701....
Прочети повече

30.11.2016г.
На основание Заповед № 907 / 29.11.2016г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед № 902/28.11.2016г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 177 / 10.11.2016 г., взето с Протокол № 13 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 928 / 14.06.2016 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт №132 том V, рег. № 1329 от 21.06.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.701 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин и едно арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 194.00 кв.м. /сто деветдесет и четири квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: квартал: 8 /осем арабско/, парцел XV /петнадесет римско/-1913 /хиляда деветстотин и тринадесет арабско/, търговия и услуги, при съседи на имота: 02837.503....
Прочети повече

30.11.2016г.
На основание Заповед № 906 / 29.11.2016г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед № 902/28.11.2016г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 176 / 10.11.2016 г., взето с Протокол № 13 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 927 / 14.06.2016 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 131 том V, рег. № 1328 от 21.06.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.116 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка сто и шестнадесет арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 252.00 кв.м. /двеста петдесет и два квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 1913 /хиляда деветстотин и тринадесет арабско/, квартал: 8 /осем арабско/, парцел XIV /четиринадесет римско/-1913 /хиляда деветстотин и тринадесет арабско/, търговия и услуги, при съседи на имота: 02837....
Прочети повече

10.11.2016г.

28.11.2016г.
В изпълнение на Решение на ОбС Батак № 181/ 10.11.2016г.,взето с Протокол №13
ОБЯВЯВА
КОНКУРС за отдаването под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 25/ 14.11.2006 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 95 том VII, рег. № 1868 от 29.11.2006г., а именно: втори самостоятелен етаж, състоящ се от 3/три/ стаи, коридор и тоалетна, с обща площ от 211.00 кв.м. от Двуетажна масивна сграда „Културен дом”, със застроена площ от ....
Прочети повече

10.11.2016г.
На основание Заповед № 833 / 09.11.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 152 / 28.07.2016 г., взето с Протокол № 10 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост № 965 / 12.07.2016 г., вписан в Служба по Вписванията – гр. Пещера като Акт № 38 том 6, рег.№1520/14.07.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.268 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 535.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 94, квартал: 16, парцел: ХI, при съседи на имота: 02837.503....
Прочети повече

10.11.2016г.
На основание Заповед № 832 / 09.11.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 152 / 28.07.2016 г., взето с Протокол № 10 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост № 966 / 12.07.2016 г., вписан в Служба по Вписванията – гр. Пещера като Акт № 39 том 6, рег.№1521/14.07.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.267, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 680.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 94, квартал: 16, парцел: Х, при съседи на имота: 02837....
Прочети повече

26.10.2016г.
На основание Заповед № 758 / 21.10.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 166 / 29.09.2016 г., взето с Протокол № 12 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост № 1070 / 30.08.2016 г., вписан в Служба по Вписванията – гр. Пещера като Акт № 25 том 8, рег.№ 2020/08.09.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.421 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 53.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Антонивановци”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: 02837.501.2261, номер на имота по предходен план: 2261, квартал: 120, при съседи на имота: 02837....
Прочети повече

26.10.2016г.
На основание Заповед № 757 / 21.10.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 167 / 29.09.2016 г., взето с Протокол № 12 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост № 1065 / 22.08.2016 г., вписан в Служба по Вписванията – гр. Пещера като Акт № 190 том 7, рег.№ 1971/31.08.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.422 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 421.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Антонивановци”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: 02837.501.2261, номер на имота по предходен план: 2261, квартал: 120, при съседи на имота: 02837.....
Прочети повече

26.10.2016г.
На основание Заповед № 756 / 21.10.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 168 / 29.09.2016 г., взето с Протокол № 12 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост № 1066 / 22.08.2016 г., вписан в Служба по Вписванията – гр. Пещера като Акт № 138 том 7, рег.№ 1911/26.08.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2428, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 300.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Антонивановци”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 120, при съседи на имота: 02837.....
Прочети повече

16.08.2016г.
На основание Заповед № 586/ 15.08.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 151 / 28.07.2016 г., взето с Протокол № 10 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 954 / 07.07.2016 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 24, том 6, рег. №1498 от 11.07.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.62, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 499.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 29, квартал: 6.....
Прочети повече

16.08.2016г.
На основание Заповед № 585 / 15.08.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 153 / 28.07.2016 г., взето с Протокол № 10 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост № 965 / 12.07.2016 г., вписан в Служба по Вписванията – гр. Пещера като Акт № 38 том 6, рег.№1520/14.07.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.268, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 535.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 94, квартал: 16.....
Прочети повече

16.08.2016г.
На основание Заповед №584 / 15.08.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 152 / 28.07.2016 г., взето с Протокол № 10 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост № 966 / 12.07.2016 г., вписан в Служба по Вписванията – гр. Пещера като Акт № 39 том 6, рег.№1521/14.07.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.267, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 680.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 94, квартал: 16.....
Прочети повече

15.07.2016г.
На основание Заповед № 497 / 15.07.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 147/ 30.06.2016 г., взето с Протокол № 9 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 929 / 14.06.2016 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.702 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин и две арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 198.00 кв.м. /сто деветдесет и осем квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик.....
Прочети повече

15.07.2016г.
На основание Заповед № 496 / 15.07.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 146 / 30.06.2016 г., взето с Протокол № 9 на ОбС –Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 928 / 14.06.2016 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.701 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин и едно арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 194.00 кв.м. /сто деветдесет и четири квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик.....
Прочети повече

15.07.2016г.
На основание Заповед № 495/ 15.07.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 145 / 30.06.2016 г., взето с Протокол № 9 на ОбС –Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 927 / 14.06.2016 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.116 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка сто и шестнадесет арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 252.00 кв.м. /двеста петдесет и два квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик.....
Прочети повече

14.07.2016г.
На основание чл.37, ал.6 от Закона за народната просвета, във връзка с чл.90 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 477/12.07.2016 г. на кмета на община Батак
ОБЯВЯВА
КОНКУРС За длъжността Директор на Целодневна детска градина „Радост” Адрес: с. Нова махала, ул. „Стара планина” №2, общ. Батак, обл. Пазарджик.......
Прочети повече

17.06.2016г.
На основание Заповед № 407 от 17.06.2016 г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед № 348/31.05.2016 г. на ИД Кмет на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 129 от 26.05.2016 г., взето с Протокол № 8 на ОбС - Батак
ОБЯВЯВА
КОНКУРС за отдаванене под наем за срок от 5 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. Акт за публична общинска собственост № 695/05.02.2014 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 42 том II, рег. № 318/10.02.2014г., а именно: Стоматологичен кабинет с площ от 16.00 кв.м., представляващ част от втори етаж със застроена площ от 135.00 кв.м. от Двуетажна масивна сграда „Здравен дом” с планоснимачен номер 174, със застроена площ от 135.00 квадратни метра и разгъната застроена площ – 405.00 квадратни метра, построена в Урегулиран Поземлен Имот VІІІ - 174 Здравен дом в кв. 13 по плана на с. Нова Махала, община Батак, област Пазарджик, с адрес: област Пазарджик, община Батак, с. Нова Махала, ул. „Стара Планина” №2.......
Прочети повече

19.05.2016г.
На основание Заповед № 301 от 10.05.2016 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 122 от 22.04.2016 г. на ОбС – Батак
ОБЯВЯВА
КОНКУРС за отдаването под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС № 888 / 30.03.2016г., а именно: помещение от 12.00 кв.м. на партерния етаж от Самостоятелен обект с идентификатор 02837.501.735.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен Директор на АГКК, съставляващ сграда с предназначение: Административна, деловодна сграда, брой етажи: 3, със застроена площ: 619.00 кв.м., с адрес: гр. Батак, п.к. 4580, пл. Освобождение № 4, община Батак, област Пазарджик. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 02837.501.735......
Прочети повече

12.05.2016г.
На основание Заповед № 300/10.05.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 121/22.04.2016 г., взето с Протокол № 7 на ОбС – Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 742 / 01.12.2014 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт №20 том 12, рег. № 2904/11.12.2014г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.487 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 768.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), номер на имота по предходен план: 25,194, квартал 26, парцел ІІІ /три арабско/, ведно с построените в него сгради,.....
Прочети повече

12.05.2016г.
На основание Заповед № 299/10.05.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 120/22.04.2016 г., взето с Протокол № 7 на ОбС – Батак
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 743 / 01.12.2014 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт №21 том 12, рег. № 2905/11.12.2014г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.486, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 384.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), номер на имота по предходен план: 194,25, квартал 26, парцел ІV, ведно с построените в него сгради,.....
Прочети повече

04.12.2015г.
На основание Заповед № 938/04.12.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 665/31.07.2015 г., взето с Протокол № 46 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 742 / 01.12.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.487 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 768.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), номер на имота по предходен план: 25,194, квартал 26, парцел ІІІ /три арабско/, ведно с построените в него сгради,...
Прочети повече

04.12.2015г.
На основание Заповед № 937 /04.12.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 664/31.07.2015 г., взето с Протокол № 46 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 743 / 01.12.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.486, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 384.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), номер на имота по предходен план: 194,25, квартал 26, парцел ІV, ведно с построените в него сгради, ....
Прочети повече

17.09.2015г.
На основание Заповед № 694/17.09.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 578/27.02.2015 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 750 / 22.01.2015 година, а именно: Имот № 004161- Начин на трайно ползване: Използв. ливада, вид собственост: Общинска частна, ЕКАТТЕ 76162 , целия с площ от 7.225 дка. в местността „Карчуна”, землище село Фотиново, община Батак, област Пазарджик...
Прочети повече

14.09.2015г.
На основание Заповед № 678 от 14.09.2015 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение на ОбС Батак № 652/ 31.07.2015г.,взето с Протокол №46 и Решение на ОбС Батак № 692/ 28.08.2015г.,взето с Протокол №47
О Б Я В Я В А
КОНКУРС за отдаването под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС № 707 / 07.04.2014 г., а именно: самостоятелно помещение с площ от 41.00 кв.м., представляващо част от първия етаж, целия с площ от 190.00 кв.м. и целия втори етаж с площ от 170 кв. м. от Двуетажна масивна сграда с планоснимачен номер 508 /петстотин и осем арабско/ със застроена площ от 190.00 /сто и деветдесет/ квадратни метра и резгъната застроена площ – 360.00 /триста и шестдесет/ квадратни метра, застроена в Урегулиран Поземлен Имот VІІ /седем римско/ - 508 /петстотин и осем арабско/ в кв. 13 /тринадесет/ по плана на с. Нова Махала, Община Батак, Област Пазарджик.
Прочети повече

28.08.2015г.
На основание Заповед № 616/20.08.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 653/31.07.2015 г. на ОбС – Батак, взето с Протокол №46
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 754 / 16.03.2015 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.9.595 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 117.00 кв.м., с адрес на поземления имот: град Батак, община Батак, област Пазарджик...
Прочети повече

17.08.2015г.
На основание Заповед № 601/17.08.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 665/31.07.2015 г., взето с Протокол № 46 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 742 / 01.12.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.487 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 768.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик
Прочети повече

17.08.2015г.
На основание Заповед № 600/17.08.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 664/31.07.2015 г., взето с Протокол № 46 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 743 / 01.12.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.486, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 384.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик...
Прочети повече

17.08.2015г.
На основание Заповед № 599/17.08.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 663/31.07.2015 г., взето с Протокол № 46 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 741 / 01.12.2014 година, а именно Поземлен имот с идентификатор 02837.503.485, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 290.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик...
Прочети повече

На основание Заповед № 499/13.07.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 623/26.06.2015 г. на ОбС – Батак, взето с Протокол №45
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 759 / 09.06.2015 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2282, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 334.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Панайот Волов”, община Батак, област Пазарджик...
Прочети повече

На основание Заповед № 343/11.05.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 609/24.04.2015 г. на ОбС – Батак, взето с Протокол №44
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 757 / 07.04.2015 година, а именно: Имот № 004162, начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна, ЕКАТТЕ 76162, категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 9.081 дка. в местността „Карчуна”, землище село Фотиново, община Батак, област Пазарджик...
Прочети повече

На основание Заповед № 342/11.05.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 601/24.04.2015 г., взето с Протокол № 44 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 742 / 01.12.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.487 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 768.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик...
Прочети повече

На основание Заповед № 341/11.05.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 600/24.04.2015 г., взето с Протокол № 44 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 743 / 01.12.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.486, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 384.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик...
Прочети повече

На основание Заповед № 340/11.05.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 599/24.04.2015 г., взето с Протокол № 44 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 741 / 01.12.2014 година, а именно Поземлен имот с идентификатор 02837.503.485, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 290.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик,
Прочети повече

На основание Заповед № 281/15.04.2015г. на ИД Кмет на Община Батак, съгласно Заповед № 38/13.01.2015г. на Кмета на Община Батак – инж. Христо Кълвачев, в изпълнение на Решение № 588/27.03.2015 г., взето с Протокол №43 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 751 / 26.02.2015 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.10.721 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Иванова ливада”, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик....
Прочети повече

На основание Заповед № 282/15.04.2015г. на ИД Кмет на Община Батак, съгласно Заповед № 38/13.01.2015г. на Кмета на Община Батак – инж. Христо Кълвачев, в изпълнение на Решение № 596/27.03.2015 г., взето с Протокол №43 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 753 / 12.03.2015 година, а именно: Имот № 085007 , начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна, ЕКАТТЕ 51874, категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 1.353 дка. /един точка триста петдесет и три декара/ в местността „Калето”, землище село Нова Махала, община Батак, област Пазарджик...
Прочети повече

На основание Заповед № 280/15.04.2015г. на ИД Кмет на Община Батак, съгласно Заповед № 38/13.01.2015г. на Кмета на Община Батак – инж. Христо Кълвачев, в изпълнение на Решение № 589/27.03.2015 г., взето с Протокол №43 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 752 / 26.02.2015 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.10.672 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Иванова ливада”, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик,...
Прочети повече

На основание Заповед № 239/02.04.2015г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед № 38/13.01.2015г. – инж. Христо Николов Кълвачев, в изпълнение на Решение № 583/27.02.2015 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 627 / 23.05.2013 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.377, целият с площ от 70.00 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, пл. „Освобождение”, община Батак, област Пазарджик...
Прочети повече

На основание Заповед № 215/24.03.2015г на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 581/27.02.2015 г., взето с Протокол №41 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 572 от 16.11.2012 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.189 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10 / 12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: град Батак, п.к.4580, ул. „Христо Ботев” № 16-А,...
Прочети повече

На основание Заповед № 222/24.03.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 578/27.02.2015 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 750 / 22.01.2015 година, а именно: Имот № 004161 - Начин на трайно ползване: Използв. ливада, вид собственост: Общинска частна, ЕКАТТЕ 76162, целия с площ от 7.225 дка. в местността „Карчуна”, землище село Фотиново, община Батак, област Пазарджик...
Прочети повече

На основание Заповед № 221/24.03.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 582/27.02.2015 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 723 / 05.08.2014 година, а именно Поземлен имот с идентификатор 02837.10.1384 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/ 12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Стопански двор”, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик ...
Прочети повече

На основание Заповед № 135/19.02.2015г. в изпълнение на Решение № 554/30.01.2015 г., взето с Протокол №39 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Специален автомобил - УАЗ 452 с рег. № РА 6432 АР, собственост на Община Батак. ...
Прочети повече

На основание Заповед № 133/19.02.2015г. в изпълнение на Решение № 555/30.01.2015 г., взето с Протокол №39 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на лек автомобил – „Мицубиши Л300Д” с рег. № РА 3164 АК, собственост на Община Батак. ...
Прочети повече

На основание Заповед № 134/19.02.2015г. в изпълнение на Решение № 553/30.01.2015 г., взето с Протокол №39 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на лек автомобил – Тойота Терсел с рег. № РА 7557 АН, собственост на Община Батак. ...
Прочети повече

На основание Заповед № 118/16.02.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 565/30.01.2015 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 681 / 08.01.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.504.21 ...
Прочети повече

На основание Заповед № 119/16.02.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 557/30.01.2015 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 747 / 12.12.2014 година, а именно: Имот № 085012 ...
Прочети повече

На основание Заповед № 120/16.02.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 558/30.01.2015 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 746 / 11.12.2014 година, а именно: Имот № 086265...
Прочети повече

На основание Заповед № 735/21.10.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 475/31.07.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 715 / 28.05.2014 година, а именно: Имот № 002099...
Прочети повече

На основание Заповед № 734/21.10.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 474/31.07.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 712 / 28.05.2014 година, а именно: Имот № 002053 ...
Прочети повече

На основание Заповед № 733/21.10.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 473/31.07.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 713 / 28.05.2014 година, а именно Имот № 002104 ...
Прочети повече

Становище на главен архитект
По повод заявление с вх.№94-М-58/15.09.2014 год. от Михаил Иванов Михайлов и Решение №6 от Протокол 17/07.10.2014г. на Експертен съвет по Устройство на територията при Община Батак
Прочети повече

На основание Заповед № 709 от 13.10.2014 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 504 от 18.09.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
КОНКУРС за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС № 568 / 02.10.2012 г., а именно: 34.00 кв.м. /тридесет и четири квадратни метра/, представляващи част от покрива на административната сграда на Община Батак, представляваща самостоятелен обект с идентификатор 02837.501.735.1 ...
Прочети повече

На основание Заповед № 694/02.10.2014г на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 500/18.09.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 723 / 05.08.2014 година....
Прочети повече

На основание Заповед № 585/18.08.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 473/31.07.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 713 / 28.05.2014 година, а именно Имот № 002104 ....
Прочети повече

На основание Заповед № 586/18.08.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 474/31.07.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 712 / 28.05.2014 година, а именно: Имот № 002053 ....
Прочети повече

На основание Заповед № 587/18.08.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 475/31.07.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 715 / 28.05.2014 година, а именно: Имот № 002099. Начин на трайно ползване: Гора в зем. земи, ЕКАТТЕ 76162 ....
Прочети повече

На основание Заповед № 507 / 17.07.2014 г. на Кмета на община Батак, в изпълнение на Решение № 356 / 28.11.2013 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на строителна дървесина от І,ІІ,ІІІ,ІV клас и ОЗП в размер на 35,30 куб.м. с начална тръжна цена ....
Прочети повече

На основание Заповед № 331/12.05.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 434/24.04.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 681 / 08.01.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.504.21 ...
Прочети повече

На основание Заповед № 330/12.05.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 433/24.04.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 628 / 23.05.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.378 ...
Прочети повече

На основание Заповед № 329/12.05.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 432/24.04.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 629 / 23.05.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.379 ...
Прочети повече

На основание Заповед № 328/12.05.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 431/24.04.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 630 / 23.05.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.380 ...
Прочети повече

На основание Заповед № 292/15.04.2014г. на ИД Кмет на Община Батак съгл. Заповед №32/20.01.2014г. – инж. Христо Николов Кълвачев, в изпълнение на Решение № 408/27.03.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 696 / 18.02.2014 година, а именно: Имот № 090035 ...
Прочети повече

На основание Заповед № 291/15.04.2014г. на ИД Кмет на Община Батак съгл. Заповед №32/20.01.2014г. – инж. Христо Николов Кълвачев, в изпълнение на Решение № 410/27.03.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 705 / 13.03.2014 година, а именно: Имот № 052116 ...
Прочети повече

На основание Заповед № 288/15.04.2014г. на ИД Кмет на Община Батак съгл. Заповед №32/20.01.2014г. – инж. Христо Николов Кълвачев, в изпълнение на Решение № 416/27.03.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 700 / 06.03.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.676 ...
Прочети повече

На основание Заповед № 228 / 02.04.2014 г. на ИД Кмет на община Батак, в изпълнение на Решение № 394 / 18.03.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
КОНКУРС по отдаване под наем за срок от 5 години на 08.05.2014 г. в гр. Батак, пл.”Освобождение” № 5 в сградата на общинска администрация – ет.1, заседателна зала; в случай на повторен конкурс на 15.05.2014 г. в същите определени часове на същото място, с начална цена 6,00 лв./дка за пасища и мери, пасища с храсти на следните имоти
Прочети повече

На основание Заповед № 173 от 17.03.2014 г. на ИД Кмет на Община Батак съгл. Заповед № 32 от 20.01.2014г. – инж. Христо Николов Кълвачев, в изпълнение на Решение № 221 от 28.03.2013 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
КОНКУРС за отдаването под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС № 608 / 28.02.2013 г....
Прочети повече

На основание Заповед № 117 от 28.02.2014 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 388 от 12.02.2014 г. на ОбС - Батак
О Б Я В Я В А
КОНКУРС за отдаванене под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 695/05.02.2014г. - част от двуетажна масивна града «Здравен дом»...
Прочети повече

На основание Заповед № 116 / 28.02.2014 г. на Кмета на община Батак, в изпълнение на Решение № 391 / 12.02.2014 г. на ОбС – Батак О Б Я В Я В А
1. КОНКУРС за отдаване под наем на 27.03.2014 г. в гр. Батак, пл. ”Освобождение” № 5 в сградата на общинска администрация...
Прочети повече

На основание Заповед № 101 от 20.02.2014 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 378 от 30.01.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
КОНКУРС за отдаването под наем за срок от 3 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС № 568 / 02.10.2012 г.,
Прочети повече

Община Батак О Б Я В Я В А публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на нова и реконструкция на част от съществуваща водопроводна мрежа на ул.”Търговска”-с.Нова Махала, Община Батак, област Пазарджик.”
Прочети повече

На основание Заповед № 36/22.01.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 372/19.12.2013 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 675 / 04.12.2013 година
Прочети повече

На основание Заповед № 5/03.01.2014 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 349 / 28.11.2013 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
1. КОНКУРС по отдаване под наем за срок от 7 години на 13.02.2014 г. в гр. Батак, пл.”Освобождение” № 5 в сградата на общинска администрация – ет.1, заседателна зала; в случай на повторен конкурс на 27.02.2014 г. в същите определени часове на същото място, с начална цена...
Прочети повече

На основание Заповед № 4/03.01.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 353/28.11.2013 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 669 / 06.11.2013 година, а именно Поземлен имот с идентификатор 02837.503.751 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин петдесет и едно арабско/, целият с площ от 94.00 кв.м. /деветдесет и четири квадратни метра/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, Община Батак, Област Пазарджик;...
Прочети повече

На основание Заповед № 3/03.01.2014 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение №356/28.11.2013г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на строителна дървесина от І,ІІ,ІІІ,ІV клас и ОЗП в размер на 89,80 куб.м. с начална тръжна цена 70,00лв. за 1 куб.м., добита при просветляване на общински път PAZ 2044 Борово – с.Фотиново.
Прочети повече

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 381431