Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Местни избори 2019
СЕПТЕМВРИ 2019
ПВС ЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед №155 / 01.03.2019г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 456 / 31.01.2019 г., взето с Протокол № 39 на ОбС –Батак

ОБЯВЯВА


ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1245/ 06.11.2018 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 121 том 7, рег. № 1865/06.11.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2338 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка две хиляди триста тридесет и осем арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 347.00 кв.м. /триста четиридесет и седем квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к.4580, ул. „Иван Вазов”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 2338 /две хиляди триста тридесет и осем арабско/, при съседи на имота: 02837.501.9657,02837.501.9658, 837.501.9651.

При следните условия:

-Вид на търга – с явно наддаване.
-Начална тръжна цена – 2 776.00 лв. /две хиляди седемстотин седемдесет и шест лева/.
-Дата, място и час за провеждане на търга – 26.03.2019г. в гр. Батак, пл.”Освобождение” №5, в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 14.00 ч., в случай на повторен търг - 03.04.2019г. от 14.00 ч. на същото място.
-Размер на депозита за участие –2 220.00 лв. /две хиляди двеста и двадесет лева/.
-Размер на стъпката на наддаване – 50.00 лв. /петдесет лева/.
-Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ АД – Батак в срок до 17.00 ч. на 25.03.2019г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00ч. на 02.04.2019 г., след закупена тръжна документация.
-Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч., след представяне на документ за закупена тръжна документация.
-Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга – до 17.00 ч. на 25.03.2019 г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00 ч. на 02.04.2019г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административната сграда на Община Батак.
-Утвърждавам тръжната документация.
-Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административната сграда на Община Батак, в срок до 25.03.2019г., а при провеждане на търг на повторната дата - до 02.04.2019г. срещу 60.00 лева.


За справки тел: 035532260 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 412892