Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2019 за ЕП
ЮЛИ 2019
ПВС ЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед №762 /13.11.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 437/ 25.10.2018 г., взето с Протокол № 36 на ОбС –Батак

ОБЯВЯВА


ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1244 / 26.09.2018 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 133 том 6, рег. № 1579/01.10.2018г, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.64 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка единадесет арабско точка шестдесет и четири арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Корията”, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 5 404.00 кв.м. /пет хиляди четиристотин и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025064 /нула двадесет и пет хиляди и шестдесет и четири арабско/, при съседи на имота: 02837.11.66; 02837.11.159; 02837.11.160; 02837.11.63; 02837.11.52; 02837.11.53; 02837.11.65.

При следните условия:

-Вид на търга – с явно наддаване.
-Начална тръжна цена – 56 742.00 лв. /петдесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и два лева/.
-Дата, място и час за провеждане на търга – 05.12.2018г. в гр. Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 14.00 ч., в случай на повторен търг - 12.12.2018г. от 14.00 ч. на същото място.
-Размер на депозита за участие – 45 390.00 лв. /четиридесет и пет хиляди триста и деветдесет лева/.
-Размер на стъпката на наддаване – 1000.00 лв. /хиляда лева/.
-Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ АД – Батак в срок до 17.00 ч. на 04.12.2018г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00ч. на 11.12.2018 г., след закупена тръжна документация.
-Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч., след представяне на документ за закупена тръжна документация.
-Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 ч. на 04.12.2018 г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00 ч. на 11.12.2018 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административната сграда на Община Батак.
-Утвърждавам тръжната документация.
-Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административната сграда на Община Батак, в срок до 04.12.2018 г., а при провеждане на търг на повторната дата - до 11.12.2018 г. срещу 60.00 лева.


За справки тел: 035532260 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 399799