Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2019 за ЕП
ЮЛИ 2019
ПВС ЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 681 от 15.10.2018 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 418 от 27.09.2018 г. на ОбС – Батак

ОБЯВЯВА


КОНКУРС за отдаване под наем за срок от 6 /шест/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС № 568 / 02.10.2012 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 81 том V, рег. № 1340 от 09.10.2012г., а именно: помещение с площ от 31.00 кв.м., намиращо се на партерния етаж от източната страна на Административната сграда на Община Батак, представляваща Самостоятелен обект с идентификатор 02837.501.735.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, съставляващ сграда с предназначение: Административна, деловодна сграда, брой етажи: 4 /четири/ със застроена площ: 551.00 кв.м. /петстотин петдесет и един квадратни метра/, с адрес: гр. Батак, п.к. 4580, пл. Освобождение № 5, община Батак, област Пазарджик, разположена в поземлен имот с идентификатор 02837.501.735. Съседи на имота: 02837.501.9528, 02837.501.9551, 02837.501.9552, 02837.501.9570.

Приоритетните условия на конкурса:

- начална месечна наемна цена – 1.35 лева за квадратен метър или 41.85 лв. за площ от 31.00 кв.м.;
- срока за отдаване под наем е 6 /шест/ години, през което време наемателя неможе да се разпорежда с обекта на конкурса, нито да го предоставя под наем на трети лица;
- да не се възпрепятства и пречи на ползването на останалите обекти в сградата;
- други предложения от участника.

Условия за провеждане на конкурса:

1. Начална месечна наемна цена – 1.35 лева за квадратен метър или 41.85 лв. за площ от 31.00 кв.м..
2. Дата, място и час на провеждане на конкурса – 07.11.2018г. в административната сграда на Община Батак, гр.Батак – етаж І, заседателна зала от 14.30 часа. Повторна дата – 14.11.2018 г. в административната сграда на Община Батак, гр.Батак – етаж І, заседателна зала от 14.30 часа.
3. Размер на депозита за участие – 10% върху началната цена за целия период на наема – 301.32лв. /триста и един лева и тридесет и две стотинки/.
4. Начин и срок на плащане – размера на депозита за участие да се внесе по сметка на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ АД– Батак в срок до 17.00 часа на 06.11.2018г., а при провеждане на конкурса на повторната дата – до 17.00 часа на 13.11.2018 г., след закупуване на утвърдената конкурсна документация.
5. Условия за оглед на имота – оглед на имота да се извършва всеки работен ден от 10.00 часа до 15.00 часа, след представяне на платежен документ за закупена конкурсна документация.
6. Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 часа на 06.11.2018г., а при провеждане на конкурса на повторната дата – до 17.00 часа на 13.11.2018 г., при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административната сграда на Община Батак.
7. Място, срок и цена за закупуване на конкурсната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административната сграда на Община Батак в срок до 06.11.2018г., а при провеждане на конкурса на повторната дата - до 13.11.2018г. срещу невъзстановими 50.00 лв.


Класирането на предложенията ще се извършва въз основа на предложената наемна цена от участниците в конкурса.


За справки тел: 035532260 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 399799