Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Местни избори 2019
ОКТОМВРИ 2019
ПВС ЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 202 / 16.04.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 356/29.03.2018 г., взето с Протокол № 31 на ОбС –Батак

ОБЯВЯВА


ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1218 / 18.01.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 106 том1, рег. №168 от 15.02.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.386 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка триста осемдесет и шест арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 244.00 кв.м. /двеста четиридесет и четири квадратни метра/, с адрес: гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Партизанска”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: 02837.501.1681 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка хиляда шестстотин осемдесет и едно арабско/, номер на имота по предходен план: 1681 /хиляда шестстотин осемдесет и едно арабско/, при съседи на имота: 02837.501.2398; 02837.501.9502; 02837.501.1680; 02837.501.385.

При следните условия:

-Вид на търга – с явно наддаване.
-Начална тръжна цена – 1 464.00 лв. /хиляда четиристотин шестдесет и четири лева/.
-Дата, място и час за провеждане на търга – 09.05.2018г. в гр. Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 14.00 ч., в случай на повторен търг - 23.05.2018г. от 14.00 ч. на същото място.
-Размер на депозита за участие – 1 170.00 лв. /хиляда сто и седемдесет лева/.
-Размер на стъпката на наддаване –100.00 лв. /сто лева/.
-Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 ч. на 08.05.2018г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00 ч. на 22.05.2018 г., след закупена тръжна документация.
-Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
-Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 ч. на 08.05.2018 г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00 ч. на 22.05.2018 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
-Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак, в срок до 08.05.2018 г., а при провеждане на търг на повторната дата - до 22.05.2018 г. срещу 60.00 лева.


За справки тел: 035532260 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 418681