Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
МАЙ 2018
ПВС ЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак?



 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 202 / 16.04.2018г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 356/29.03.2018 г., взето с Протокол № 31 на ОбС –Батак

ОБЯВЯВА


ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1218 / 18.01.2018 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пещера като Акт № 106 том1, рег. №168 от 15.02.2018г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.386 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка триста осемдесет и шест арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 244.00 кв.м. /двеста четиридесет и четири квадратни метра/, с адрес: гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Партизанска”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор: 02837.501.1681 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка хиляда шестстотин осемдесет и едно арабско/, номер на имота по предходен план: 1681 /хиляда шестстотин осемдесет и едно арабско/, при съседи на имота: 02837.501.2398; 02837.501.9502; 02837.501.1680; 02837.501.385.

При следните условия:

-Вид на търга – с явно наддаване.
-Начална тръжна цена – 1 464.00 лв. /хиляда четиристотин шестдесет и четири лева/.
-Дата, място и час за провеждане на търга – 09.05.2018г. в гр. Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 14.00 ч., в случай на повторен търг - 23.05.2018г. от 14.00 ч. на същото място.
-Размер на депозита за участие – 1 170.00 лв. /хиляда сто и седемдесет лева/.
-Размер на стъпката на наддаване –100.00 лв. /сто лева/.
-Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 ч. на 08.05.2018г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00 ч. на 22.05.2018 г., след закупена тръжна документация.
-Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
-Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 ч. на 08.05.2018 г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00 ч. на 22.05.2018 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
-Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак, в срок до 08.05.2018 г., а при провеждане на търг на повторната дата - до 22.05.2018 г. срещу 60.00 лева.


За справки тел: 035532260 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 331676