Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
АПРИЛ 2018
ПВС ЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Туризъм в Батак


Времето


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 504 / 10.08.2017г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 268 / 28.06.2017 г., взето с Протокол № 20 на ОбС –Батак

ОБЯВЯВА


ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1211 / 14.06.2017 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт №104, том 4, рег. № 1065 от 19.06.2017г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2342 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка две хиляди триста четиридесет и две арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 741.00 кв.м. /седемстотин четиридесет и един квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Алек мак”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 2342 /две хиляди триста четиридесет и две арабско/, при съседи на имота: 02837.501.9651; 02837.501.2341; 02837.501.9658; 02837.501.1640; 02837.501.9535; 02837.501.9537; 02837.501.795.

При следните условия:

-Вид на търга – с явно наддаване.
-Начална тръжна цена – 4 446.00 лв. /четири хиляди четиристотин четиридесет и шест лева/.
-Дата, място и час за провеждане на търга – 05.09.2017г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 16.00 ч., в случай на повторен търг на 14.09.2017г. от 16.00 ч. на същото място.
-Размер на депозита за участие – 3 550.00 лв./три хиляди петстотин и петдесет лева/.
-Размер на стъпката на наддаване – 440.00 лв. /четиристотин и четиридесет лева/.
-Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 ч. на 04.09.2017 г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00 ч. на 13.09.2017 г., след закупена тръжна документация.
-Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
-Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 ч. на 04.09.2017 г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00 ч. на 13.09.2017 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак.
-Утвърждавам тръжната документация.
-Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак, в срок до 04.09.2017 г., а при провеждане на търг на повторната дата - до 13.09.2017 г. срещу 60.00 лв..


За справки тел: 035532260 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 327449