Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЮНИ 2018
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 356 / 12.06.2017г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед № 340/02.06.2017г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 257/ 25.05.2017 г., взето с Протокол № 19 на ОбС –Батак

ОБЯВЯВА


ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1208 / 13.04.2017 г., вписан в Служба по вписванията – Пещера като акт №116 том 3, рег. №782 от 24.04.2017г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.11.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: м. Корията, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 3 602.00 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 7, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 025067, при съседи на имота: 02837.11.1340; 02837.11.1341; 02837.11.96; 02837.11.159; 02837.11.66; 02837.11.179.

При следните условия:

-Вид на търга – с явно наддаване.
-Начална тръжна цена – 37 821.00 лв./тридесет и седем хиляди осемстотин двадесет и един лева/.
-Дата, място и час за провеждане на търга –12.07.2017г. в гр. Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 15.00 ч., в случай на повторен търг на 09.08.2017г. от 15.00 ч. на същото място.
-Размер на депозита за участие – 30 300.00 лв. /тридесет хиляди и триста лева/.
-Размер на стъпката на наддаване – 500.00 лв. /петстотин лева/.
-Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 ч. на 11.07.2017 г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00ч. на 08.08.2017 г., след закупена тръжна документация.
-Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
-Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 ч. на 11.07.2017 г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00ч. на 08.08.2017 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак.
-Утвърждавам тръжната документация.
-Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак, в срок до 11.07.2017 г., а при провеждане на търг на повторната дата - до 08.08.2017 г. срещу 60.00 лв..


За справки тел: 035532260 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 335672