Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2019 за ЕП
ЮНИ 2019
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 263от 24.04.2017г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 249 от 06.04.2017 г., взето с Протокол № 18 на ОбС – Батак

ОБЯВЯВА


Конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, съгл. АОС № 1193/27.03.2017г., вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Пещера като Акт № 29 том 3, рег. № 646 от 31.03.2017г. по утвърдената схема №1 с рег. № 11/27.03.2017г. за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион по чл.56 от ЗУТ, а именно: 72.00 кв.м. от Урегулиран Поземлен Имот VIII - 475 „Търговия и услуги” в квартал 22, целият с площ от 152.00 кв.м. по плана на с. Нова Махала, община Батак, област Пазарджик.

Условия на конкурса и изисквания към кандидатите:

-Срока за отдаване под наем е 10 год., през което време наемателя неможе да се разпорежда с обекта на конкурса, нито да го предоставя под наем на трети лица.
-Кандидатите да нямат задължения към Държавата и Община Батак.
-Заплащането на една месечна наемна вноска от спечелилия участник да се извърши в 14 дневен срок от влизане в сила на заповедта с която е обявен участника за спечелил конкурса, която сума остава, като гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след изтичането му.

Условия за провеждане на конкурса:

-Начална месечна наемна цена на квадратен метър - 1.15 лв. /кв.м. или 82.80 лв. за 72.00 кв.м.,
-Дата, място и час на провеждане на конкурса – 23.05.2017 г. в административната сграда на Община Батак – етаж І, заседателна зала от 14.00 часа, а в случай на провеждане на конкурса на повторна дата - 31.05.2017г. от 14.00 часа на същото място.
-Размер на депозита за участие – 10% върху началната месечна наемна цена за целия период – 993.60 лева.
-Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при АД ОББ – Батак в срок до 17.00 ч. на 22.05.2017г., след закупуване на утвърдената конкурсна документация, а в случай на провеждане на конкурса на повторна дата – до 17.00 ч. на 30.05.2017година.
-Условия за оглед на имота – оглед на имота да се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00ч., след представяне на платежен документ за закупена конкурсна документация.
-Краен срок за приемане на заявленията за участие - 17.00 ч. на 22.05.2017г., а в случай на провеждане на конкурса на повторна дата – 17.00 ч. на 30.05.2017г. в сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административната сграда на Община Батак.
-Място за закупуване на конкурсната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административната сграда на Община Батак до 17.00 ч. на 22.05.2017г., а в случай на провеждане на конкурса на повторна дата – 17.00ч. на 30.05.2017г. срущу 50.00 лева.


За справки тел: 035532260 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 394136