Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЮНИ 2018
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 41 / 13.01.2017г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 186 / 22.12.2016 г., взето с Протокол № 14 на ОбС –Батак

ОБЯВЯВА


ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1180 / 15.11.2016 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 170 том 10, рег. № 2767 от 18.11.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.703/нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин и три арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 230.00 кв.м. /двеста и тридесет квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: квартал: 8 /осем арабско/, парцел: XVII /седемнадесет римско/ - 1913 /хиляда деветстотин и тринадесет арабско/ „Търговия и услуги”, при съседи на имота: 02837.503.702; 02837.503.704; 02837.503.871; 02837.503.872; 02837.503.9502; 02837.503.873.

При следните условия:

-Вид на търга – с явно наддаване.
-Начална тръжна цена – от 5 520.00 лв. /пет хиляди петстотин и двадесет лева/.
-Дата, място и час за провеждане на търга – 22.02.2017г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 14.00 ч., в случай на повторен търг на 01.03.2017г. от 14.00 ч. на същото място.
-Размер на депозита за участие – 4 000.00 лв./четири хиляди лева/.
-Размер на стъпката на наддаване – 100.00 лв. /сто лева/.
-Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 ч. на 21.02.2017 г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00 ч. на 28.02.2017г., след закупена тръжна документация.
-Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
-Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 ч. на 21.02.2017 г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00 ч. на 28.02.2017 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак.
-Утвърждавам тръжната документация.
-Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак, в срок до 21.02.2017 г., а при провеждане на търг на повторната дата - до 28.02.2017 г. срещу 60.00 лв..


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 335672