Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ДЕКЕМВРИ 2018
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Какво трябва да се направи със старата сграда на Читалище "4-ти май"(киното)? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 41 / 13.01.2017г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 186 / 22.12.2016 г., взето с Протокол № 14 на ОбС –Батак

ОБЯВЯВА


ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 1180 / 15.11.2016 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 170 том 10, рег. № 2767 от 18.11.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.703/нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин и три арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 230.00 кв.м. /двеста и тридесет квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: квартал: 8 /осем арабско/, парцел: XVII /седемнадесет римско/ - 1913 /хиляда деветстотин и тринадесет арабско/ „Търговия и услуги”, при съседи на имота: 02837.503.702; 02837.503.704; 02837.503.871; 02837.503.872; 02837.503.9502; 02837.503.873.

При следните условия:

-Вид на търга – с явно наддаване.
-Начална тръжна цена – от 5 520.00 лв. /пет хиляди петстотин и двадесет лева/.
-Дата, място и час за провеждане на търга – 22.02.2017г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 14.00 ч., в случай на повторен търг на 01.03.2017г. от 14.00 ч. на същото място.
-Размер на депозита за участие – 4 000.00 лв./четири хиляди лева/.
-Размер на стъпката на наддаване – 100.00 лв. /сто лева/.
-Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 ч. на 21.02.2017 г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00 ч. на 28.02.2017г., след закупена тръжна документация.
-Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
-Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 ч. на 21.02.2017 г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00 ч. на 28.02.2017 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак.
-Утвърждавам тръжната документация.
-Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак, в срок до 21.02.2017 г., а при провеждане на търг на повторната дата - до 28.02.2017 г. срещу 60.00 лв..


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 361293