Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ДЕКЕМВРИ 2018
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Какво трябва да се направи със старата сграда на Читалище "4-ти май"(киното)? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


В изпълнение на Решение на ОбС Батак № 181/ 10.11.2016г.,взето с Протокол №13

ОБЯВЯВА


КОНКУРС за отдаването под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 25/ 14.11.2006 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 95 том VII, рег. № 1868 от 29.11.2006г., а именно: втори самостоятелен етаж, състоящ се от 3/три/ стаи, коридор и тоалетна, с обща площ от 211.00 кв.м. от Двуетажна масивна сграда „Културен дом”, със застроена площ от 390.00 кв.м. и разгъната застроена площ – 601.00 кв.м., застроена в Урегулиран Поземлен Имот X - Културен дом с пл. № 148 в кв. 14, със застроена и незастроена площ от 1 045.00 кв.м. по плана на с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, с адрес: община Батак, с. Фотиново, ул. „Първа” №23.

Приоритетните условия на конкурса:
- създаване на работни места;
- извършване на инвестиция с цел подобряване на обекта;
- начална месечна наемна цена за 1 кв.м. – 1.00лв. или за 211.00 кв.м.- 211.00 лв.;
- срока за отдаване под наем е 10 год., през което време наемателя неможе да се разпорежда с обекта на конкурса, нито да го предоставя под наем на трети лица;
- да не се възпрепятства и пречи на ползването на останалите обекти в сградата;
- кандидатите да нямат задължения към Държавата и Община Батак;
- други предложения от участника.

Условия за провеждане на конкурса:
1. Начална месечна наемна цена на квадратен метър 1.00 лв./ кв.м. или 211.00 лв. за 211.00 кв.м..
2. Дата, място и час на провеждане на конкурса – 19.12.2016г. в административна сграда на Община Батак, гр.Батак – етаж І, заседателна зала от 14.00 часа. Повторна дата – 04.01.2017 г. в административна сграда на Община Батак, гр.Батак – етаж І, заседателна зала от 14.00 часа.
3. Размер на депозита за участие – 10% върху началната цена за целия период на наема – 2 532.00 лева.
4. Начин и срок на плащане – размера на депозита за участие да се внесе по сметка на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00ч. на 16.12.2016г., а при провеждане на конкурса на повторната дата – до 17.00 часа на 03.01.2017 г., след закупуване на утвърдената конкурсна документация.
5. Условия за оглед на имота – оглед на имота да се извършва всеки работен ден от 10.00 часа до 15.00 часа, в присъствието на общински служител, след представяне на платежен документ за закупена конкурсна документация.
6. Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 часа на 16.12.2016г., а при провеждане на конкурса на повторната дата – до 17.00 часа на 03.01.2017 г., при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак.
7. Място, срок и цена за закупуване на конкурсната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак в срок до 16.12.2016г., а при провеждане на конкурса на повторната дата до 03.01.2017 г. срещу невъзстановими 50.00 лв.

Класирането на предложенията ще се извършва въз основа на комплексна оценка (К) по следната формула:
К = Т1.О1 + Т2.О2 + Т3.О3
Където: Т – тегловен коефициент на съответния критерий; О – оценка на съответния критерий
       Критерии за оценка:              Тегловен коефициент       Оценка
1. Предложена цена        75        1 – 10
2. Представяне на програма за извършване
на инвестиция с цел подобряване състоянието
на обекта, предмет на конкурса        10        1 - 10
3. Предложение за разкриване на работни места        15        1 - 10


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 361297