Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2019 за ЕП
ЮНИ 2019
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


В изпълнение на Решение на ОбС Батак № 181/ 10.11.2016г.,взето с Протокол №13

ОБЯВЯВА


КОНКУРС за отдаването под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 25/ 14.11.2006 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 95 том VII, рег. № 1868 от 29.11.2006г., а именно: втори самостоятелен етаж, състоящ се от 3/три/ стаи, коридор и тоалетна, с обща площ от 211.00 кв.м. от Двуетажна масивна сграда „Културен дом”, със застроена площ от 390.00 кв.м. и разгъната застроена площ – 601.00 кв.м., застроена в Урегулиран Поземлен Имот X - Културен дом с пл. № 148 в кв. 14, със застроена и незастроена площ от 1 045.00 кв.м. по плана на с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик, с адрес: община Батак, с. Фотиново, ул. „Първа” №23.

Приоритетните условия на конкурса:
- създаване на работни места;
- извършване на инвестиция с цел подобряване на обекта;
- начална месечна наемна цена за 1 кв.м. – 1.00лв. или за 211.00 кв.м.- 211.00 лв.;
- срока за отдаване под наем е 10 год., през което време наемателя неможе да се разпорежда с обекта на конкурса, нито да го предоставя под наем на трети лица;
- да не се възпрепятства и пречи на ползването на останалите обекти в сградата;
- кандидатите да нямат задължения към Държавата и Община Батак;
- други предложения от участника.

Условия за провеждане на конкурса:
1. Начална месечна наемна цена на квадратен метър 1.00 лв./ кв.м. или 211.00 лв. за 211.00 кв.м..
2. Дата, място и час на провеждане на конкурса – 19.12.2016г. в административна сграда на Община Батак, гр.Батак – етаж І, заседателна зала от 14.00 часа. Повторна дата – 04.01.2017 г. в административна сграда на Община Батак, гр.Батак – етаж І, заседателна зала от 14.00 часа.
3. Размер на депозита за участие – 10% върху началната цена за целия период на наема – 2 532.00 лева.
4. Начин и срок на плащане – размера на депозита за участие да се внесе по сметка на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00ч. на 16.12.2016г., а при провеждане на конкурса на повторната дата – до 17.00 часа на 03.01.2017 г., след закупуване на утвърдената конкурсна документация.
5. Условия за оглед на имота – оглед на имота да се извършва всеки работен ден от 10.00 часа до 15.00 часа, в присъствието на общински служител, след представяне на платежен документ за закупена конкурсна документация.
6. Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 часа на 16.12.2016г., а при провеждане на конкурса на повторната дата – до 17.00 часа на 03.01.2017 г., при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак.
7. Място, срок и цена за закупуване на конкурсната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак в срок до 16.12.2016г., а при провеждане на конкурса на повторната дата до 03.01.2017 г. срещу невъзстановими 50.00 лв.

Класирането на предложенията ще се извършва въз основа на комплексна оценка (К) по следната формула:
К = Т1.О1 + Т2.О2 + Т3.О3
Където: Т – тегловен коефициент на съответния критерий; О – оценка на съответния критерий
       Критерии за оценка:              Тегловен коефициент       Оценка
1. Предложена цена        75        1 – 10
2. Представяне на програма за извършване
на инвестиция с цел подобряване състоянието
на обекта, предмет на конкурса        10        1 - 10
3. Предложение за разкриване на работни места        15        1 - 10


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 394141