Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЮНИ 2018
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 585 / 15.08.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 153 / 28.07.2016 г., взето с Протокол № 10 на ОбС –Батак
О Б Я В Я В А


ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост № 965 / 12.07.2016 г., вписан в Служба по Вписванията – гр. Пещера като Акт № 38 том 6, рег.№1520/14.07.2016г., а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.268, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ от 535.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак”– Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: 94, квартал: 16, парцел: ХI, при съседи на имота: 02837.503.267; 02837.503.9502; 02837.503.262; 02837.503.9545.

При следните условия:

-Вид на търга – с тайно наддаване.
- Начална тръжна цена – от 21 400.00 лв. /двадесет и една хиляди и четиристотин лева/.
-Дата, място и час за провеждане на търга – 13.09.2016г. в гр. Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 15.00 ч., в случай на повторен търг на 20.09.2016г. от 15.00 ч. на същото място.
- Размер на депозита за участие – 17 100.00 лв./седемнадесет хиляди и сто лева/.
- Размер на стъпката на наддаване – 1 000.00 лв. /хиляда лева/.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 ч. на 12.09.2016 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 ч. на 19.09.2016 г., след закупена тръжна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга с необходимите документи, описани в тръжната документация – до 17.00 ч. на 12.09.2016 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 ч. на 19.09.2016 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак, в срок до 12.09.2016 г., а при провеждане на търг на повторната дата - 19.09.2016 г. срещу 60.00 лв.


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 335672