Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2019 за ЕП
ЮНИ 2019
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИКНа основание чл.37, ал.6 от Закона за народната просвета, във връзка с чл.90 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 477/12.07.2016 г. на кмета на община Батак

О Б Я В Я В А


КОНКУРС за длъжността Директор на Целодневна детска градина „Радост” Адрес: с. Нова махала, ул. „Стара планина” №2, общ. Батак, обл. Пазарджик
Кратко описание на длъжността:
Директорът на детската градина планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за осъществяването на държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание, подготовка и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.
I.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС

А. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността Директор на Целодневна детска градина /ЦДГ/
1.Образование – висше;
2.Образователно-квалификационна степен – „магистър” или „бакалавър”
3.Специалност от професионално направление „педагогика” с присъдена професионална квалификация „педагог” и / или „детски учител”, „детски и начален учител”; специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител” и допълнителна професионална квалификация „детски учител”
4.Минимален професионален опит - 3 години учителски стаж по смисъла на чл. 19, от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
5.Кандидатът да не е осъждан на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;
6.Кандидатът да не е лишаван от право да упражнява професията си.
7. Да са български граждани.
8. Да не им е налагано дисциплинарно наказание /уволнение/ по чл. 188, т.3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено, като незаконно по надлежния ред.
Б. Необходими документи
Кандидатите за заемане на длъжността Директор на общинска детска градина представят следните документи:
1.Заявление до Кмета на община Батак за участие в конкурс /свободен текст/.
2.Документ за самоличност /копие/.
3.Документи за придобито образование, специалност, квалификация /копие/.
4.Професионална автобиография
5.Трудова и/или служебна книжка или друг документ, удостоверяващ учителски стаж /копие/.
6.Свидетелство за съдимост /в срок на валидност/.
7.Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за заемане на длъжността директор на общинска детска градина.
8.Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.
9.Други документи, удостоверяващи професионална квалификация.
10.Програма за развитие на детската градина за период от 2 години – 7 екземпляра, запечатана в плик, в същия плик се поставят и всички необходими документи за участие в конкурса от раздел I Б, от т. 2 до т. 9 включително. На плика се изписват трите имена на кандидата, адрес и телефон за връзка .
11.Кандидатите за заемане на длъжността Директор на общинска детска градина подават документи за участие в конкурса в административната сграда на община Батак, гр.Батак, пл. „Освобождение” №5 във фронт-офис.
II. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

1.Конкурсът за заемане на длъжността Директор на общинска детска градина се провежда по действащата нормативна уредба в областта на образованието към датата на обявяване на конкурса и по начин, посочен в обявата за конкурса.
2.Конкурсът се провежда от комисия, назначена със Заповед на кмета на община Батак, в съответствие с чл.94 от КТ До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Недопуснатите до конкурса кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказ. Допуснатите до конкурса кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.
3. за заемане на длъжността Директор на общинска детска градина се провежда в три етапа:
Първи етап – допускане по документи
Втори етап- тест, съдържащ 25 /двадесет и пет / въпроса
Трети етап – събеседване и разглеждане на представената програма за развитие на детската градина
3.1 Всеки от 25-те тестови въпроса, носи при верен отговор по 1 /една/ точка .
3.2 Конкурсната комисия, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите със системата на определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.
4. До третия етап на конкурса-събеседване се допускат кандидати, получили минимум 15 точки на теста.
5. Резултатите от проведения тест се нанасят в Оценъчна карта №1 /по образец/, съгласно приложение №1 на Правила за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор с група” на общинска детска градина
6. Председателят на комисията уведомява кандидатите за резултатите от теста, като на допуснатите до събеседване кандидати писмено се съобщава датата, мястото и часа на провеждането му.
7. Комисията провежда събеседване с кандидатите като оценява професионалната подготовка и други качества на кандидата, необходими за заемането на длъжността. Събеседването с кандидатите включва решаване на практически казуси, въпроси от нормативната уредба – ЗНП, ППЗНП, КТ, ЗМСМА, наредби и инструкции на МОН, наредби на общиниски съвет Батак касаещи дейността на детските градини и разглеждане на представената програма за развитие на детската градина.
8. Оценката от събеседването се извършва съгласно критерии, посочени в Оценъчна карта №2 /по образец/, съгласно приложение №2. Всеки член на комисията попълва отделна Оценъчна карта.
9. Окончателният резултат от конкурса за всеки кандидат се формира като сбор от резултата от оценката на теста и резултата от събеседването и се вписва в Оценъчна карта №3 /по образец/, съгласно приложение №3.
10. Протоколите с резултатите от конкурса, заедно с оценъчните карти се представят на Кмета на община Батак.
III. МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

1. Документи за участие в конкурса се подават всеки работен ден между 9:00-12:00ч. и 13:00-16:00 ч., в сгарадата на община Батак, пл.Освобождение №5, фронт - офис за обслужване на граждани на първи етаж. Крайният срок за подаване на документите е едномесечен,считано от датата на публикуване на обявата за конкурса. Обявата се публикува във вестник „Знаме”, на електронния сайт на община Батак и се поставя на таблото за обяви и съобщения в сградата на община Батак.
 За повече информация ТУК
 Допуснати кандидати
 Резултати от II-ри етап
 Резултати от последен етап

Подробна информация за начина на провеждане на конкурса можете да получите на интернет страницата на община Батак: www.batak.bg и на тел.: 03553/2260 - отдел „Образование”.

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 394141