Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2019 за ЕП
ЮНИ 2019
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 407 от 17.06.2016 г. на ИД Кмета на Община Батак, съгл. Заповед № 348/31.05.2016 г. на Кмета на Община Батак – инж. Георги Стефанов Харизанов, в изпълнение на Решение № 129 от 26.05.2016 г., взето с Протокол № 8 на ОбС - Батак
О Б Я В Я В А


КОНКУРС за отдаването под наем за срок от 5 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС № 695/05.02.2014 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Пещера като Акт № 42 том II, рег. № 318/10.02.2014г., а именно: Стоматологичен кабинет с площ от 16.00 кв.м., представляващ част от втори етаж със застроена площ от 135.00 кв.м. от Двуетажна масивна сграда „Здравен дом” с планоснимачен номер 174, със застроена площ от 135.00 квадратни метра и разгъната застроена площ – 405.00 квадратни метра, построена в Урегулиран Поземлен Имот VІІІ - 174 Здравен дом в кв. 13 по плана на с. Нова Махала, община Батак, област Пазарджик, с адрес: област Пазарджик, община Батак, с. Нова Махала, ул. „Стара Планина” №2.
- предназначение на обекта – за зъболекарски кабинет;
- Създаване на работни места;
- Извършване на инвестиция с цел подобряване на обекта;
- първоначална месечна наемна цена на 1 кв.м. – 1.15лв. или за 16.00кв.м.- 18.40 лв.
- срока за отдаване под наем е 5 години, през което време наемателя неможе да се разпорежда с обекта на конкурса, нито да го предоставя под наем на трети лица;
- да не се възпрепятства и пречи на ползването по предназначение на останалите обекти в сградата «Здравен дом»;
- кандидатите да нямат задължения към Държавата и Община Батак;
- други предложения от участника.

Условия за провеждане на конкурса:
- Начална месечна наемна цена – 1.15 лева/кв.м или 18.40лв. за 16.00 кв.м...
- Дата, място и час на провеждане на конкурса – 19.07.2016г. в административната сграда на Община Батак - гр.Батак, пл. «Освобождение» №5– етаж І, заседателна зала от 14.00 ч., в случай на повторен конкурс – на 26.07.2016г. от 14.00ч. на същото място.
- Размер на депозита за участие – 10% върху началната наемна цена за целия период на наема – 110.40 лева.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита за участие да се внесе по сметка на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00ч. на 18.07.2016г., а при провеждане на конкурс на повторната дата до 17.00ч. на 25.07.2016г., след закупуване на утвърдената конкурсна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота да се извършва всеки работен ден от 10.00 часа до 15.00 часа, в присъствието на общински служител, след представяне на платежен документ за закупена конкурсна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00ч. на 18.07.2016г., а при провеждане на конкурс на повторната дата – 17.00ч. на 25.07.2016г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак.
- Място, срок и цена за закупуване на конкурсната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак в срок до 18.07.2016г.,а при провеждане на конкурс на повторната дата до 25.07.2016г. срещу невъзстановими 50.00 лв..
Класирането на предложенията ще се извършва въз основа на комплексна оценка (К) по следната формула:
К = Т1.О1 + Т2.О2 + Т3.О3
Където: Т – тегловен коефициент на съответния критерий;
О – оценка на съответния критерий

Критерии за оценка Тегловен коефициент Оценка
Предложена цена 75 1 – 10
Представяне на програма за извършване на инвестиция с цел подобряване състоянието на обекта, предмет на конкурса. 10 1 - 10
Предложение за разкриване на работни места 15 1 - 10За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 394136