Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЮНИ 2018
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 301 от 10.05.2016 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 122 от 22.04.2016 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А


КОНКУРС за отдаването под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС № 888 / 30.03.2016г., а именно: помещение от 12.00 кв.м. на партерния етаж от Самостоятелен обект с идентификатор 02837.501.735.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен Директор на АГКК, съставляващ сграда с предназначение: Административна, деловодна сграда, брой етажи: 3, със застроена площ: 619.00 кв.м., с адрес: гр. Батак, п.к. 4580, пл. Освобождение № 4, община Батак, област Пазарджик. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 02837.501.735.
- Приоритетните условия на конкурса:
- Създаване на работни места;
- Извършване на инвестиция с цел подобряване на обекта;
- Други предложения от участника.

Условия за провеждане на конкурса:
- Начална месечна наемна цена – 25.00 лева.
- Срока за отдаване под наем е 10 год., през което време наемателя неможе да се разпорежда с обекта на конкурса, нито да го предоставя под наем на трети лица.
- Да не се възпрепятства и пречи на ползването на останалите обекти в сградата.
- Кандидатите да нямат задължения към Държавата и Община Батак.
- Дата, място и час на провеждане на конкурса – 20.06.2016г. в административната сграда на Община Батак, гр. Батак – етаж І, заседателна зала от 10.00 часа. Повторна дата – 27.06.2016 г. в административната сграда на Община Батак, гр. Батак – етаж І, заседателна зала от 10.00 часа.
- Размер на депозита за участие – 10% върху началната месечна наемна цена за целия период на наема– 300.00 лева.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита за участие да се внесе по сметка на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 часа на 17.06.2016г., а при провеждане на конкурса на повторната дата – до 17.00 часа на 24.06.2016 г., след закупуване на утвърдената конкурсна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота да се извършва всеки работен ден от 10.00 часа до 15.00 часа, в присъствието на общински служител, след представяне на платежен документ за закупена конкурсна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 часа на 17.06.2016г., а при провеждане на конкурса на повторната дата – до 17.00 часа на 24.06.2016 г., при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак.
-Място, срок и цена за закупуване на конкурсната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак в срок до 17.06.2016г., а при провеждане на конкурса на повторната дата до 24.06.2016 г. срещу невъзстановими 50.00 лв.
Класирането на предложенията ще се извършва въз основа на комплексна оценка (К) по следната формула:
К = Т1.О1 + Т2.О2 + Т3.О3
Където: Т – тегловен коефициент на съответния критерий;
О – оценка на съответния критерий

Критерии за оценка Тегловен коефициент Оценка
Предложена цена 75 1 – 10
Представяне на програма за извършване на инвестиция с цел подобряване състоянието на обекта, предмет на конкурса. 10 1 - 10
Предложение за разкриване на работни места 15 1 - 10За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 335672