Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2019 за ЕП
ЮНИ 2019
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 301 от 10.05.2016 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 122 от 22.04.2016 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А


КОНКУРС за отдаването под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС № 888 / 30.03.2016г., а именно: помещение от 12.00 кв.м. на партерния етаж от Самостоятелен обект с идентификатор 02837.501.735.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011г. на Изпълнителен Директор на АГКК, съставляващ сграда с предназначение: Административна, деловодна сграда, брой етажи: 3, със застроена площ: 619.00 кв.м., с адрес: гр. Батак, п.к. 4580, пл. Освобождение № 4, община Батак, област Пазарджик. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 02837.501.735.
- Приоритетните условия на конкурса:
- Създаване на работни места;
- Извършване на инвестиция с цел подобряване на обекта;
- Други предложения от участника.

Условия за провеждане на конкурса:
- Начална месечна наемна цена – 25.00 лева.
- Срока за отдаване под наем е 10 год., през което време наемателя неможе да се разпорежда с обекта на конкурса, нито да го предоставя под наем на трети лица.
- Да не се възпрепятства и пречи на ползването на останалите обекти в сградата.
- Кандидатите да нямат задължения към Държавата и Община Батак.
- Дата, място и час на провеждане на конкурса – 20.06.2016г. в административната сграда на Община Батак, гр. Батак – етаж І, заседателна зала от 10.00 часа. Повторна дата – 27.06.2016 г. в административната сграда на Община Батак, гр. Батак – етаж І, заседателна зала от 10.00 часа.
- Размер на депозита за участие – 10% върху началната месечна наемна цена за целия период на наема– 300.00 лева.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита за участие да се внесе по сметка на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 часа на 17.06.2016г., а при провеждане на конкурса на повторната дата – до 17.00 часа на 24.06.2016 г., след закупуване на утвърдената конкурсна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота да се извършва всеки работен ден от 10.00 часа до 15.00 часа, в присъствието на общински служител, след представяне на платежен документ за закупена конкурсна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 часа на 17.06.2016г., а при провеждане на конкурса на повторната дата – до 17.00 часа на 24.06.2016 г., при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак.
-Място, срок и цена за закупуване на конкурсната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак в срок до 17.06.2016г., а при провеждане на конкурса на повторната дата до 24.06.2016 г. срещу невъзстановими 50.00 лв.
Класирането на предложенията ще се извършва въз основа на комплексна оценка (К) по следната формула:
К = Т1.О1 + Т2.О2 + Т3.О3
Където: Т – тегловен коефициент на съответния критерий;
О – оценка на съответния критерий

Критерии за оценка Тегловен коефициент Оценка
Предложена цена 75 1 – 10
Представяне на програма за извършване на инвестиция с цел подобряване състоянието на обекта, предмет на конкурса. 10 1 - 10
Предложение за разкриване на работни места 15 1 - 10За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 394139