Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2019 за ЕП
ЮНИ 2019
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 300/10.05.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 121/22.04.2016 г., взето с Протокол № 7 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А


ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 742 / 01.12.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.487 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 768.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), номер на имота по предходен план: 25,194, квартал 26, парцел ІІІ /три арабско/, ведно с построените в него сгради, а именно:
- Масивна сграда с идентификатор 02837.503.487.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, със застроена площ от 56.00 кв.м., брой етажи: 2 /два/, с предназначение: Вилна сграда - еднофамилна, с номер по предходен план: 740, година на построяване на сградата: 1979 г.;
- Масивна сграда с идентификатор 02837.503.487.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, със застроена площ от 20.00 кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, с номер по предходен план: 740, година на построяване на сградата: 1979 г., при съседи на имота: 02837.503.296; 02837.503.486; 02837.503.9572; 02837.503.9571; 02837.503.488.

При следните условия:

- Вид на търга – с явно наддаване.
- Начална тръжна цена – от 32 500.00 лв. /тридесет и две хиляди и петстотин лева/.
- Дата, място и час за провеждане на търга – 06.06.2016г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 15.00 ч., в случай на повторен търг на 13.06.2016г. от 15.00 ч. на същото място
- Размер на депозита за участие – 29 250.00 лв./двадесет и девет хиляди двеста и петдесет лева/.
- Размер на стъпката на наддаване – 2 000.00 лв. /две хиляди лева/.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 ч. на 03.06.2016 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 ч. на 10.06.2016 г., след закупена тръжна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 ч. на 03.06.2016 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 ч. на 10.06.2016 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак, в срок до 03.06.2016 г., а при провеждане на търг на повторната дата - 10.06.2016 г. срещу 60.00 лв..


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 394133