Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЮНИ 2018
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 299/10.05.2016г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 120/22.04.2016 г., взето с Протокол № 7 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А


ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 743 / 01.12.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.486, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 384.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), номер на имота по предходен план: 194,25, квартал 26, парцел ІV, ведно с построените в него сгради, а именно:

- Масивна сграда с идентификатор 02837.503.486.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, със застроена площ от 49.00 кв.м., брой етажи: 2/два/, с предназначение: Вилна сграда - еднофамилна, с номер по предходен план: 739, година на построяване на сградата: 1979 г..;

- Масивна сграда с идентификатор 02837.503.486.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, със застроена площ от 17.00 кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, с номер по предходен план: 739, година на построяване на сградата: 1979 г., при съседи на имота: 02837.503.485; 02837.503.9572; 02837.503.487; 02837.503.296.

При следните условия:

- Вид на търга – с явно наддаване.
- Начална тръжна цена – от 27 500.00 лв. /двадесет и седем хиляди и петстотин лева/.
- Дата, място и час за провеждане на търга – 06.06.2016г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 14.00 ч., в случай на повторен търг на 13.06.2016г. от 14.00 ч. на същото място
- Размер на депозита за участие – 24 750.00 лв./двадесет и четири хиляди седемстотин и петдесет лева/.
- Размер на стъпката на наддаване – 1 000.00 лв. /хиляда лева/.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 ч. на 03.06.2016 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 ч. на 10.06.2016 г., след закупена тръжна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 ч. на 03.06.2016 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 ч. на 10.06.2016 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак, в срок до 03.06.2016 г., а при провеждане на търг на повторната дата - 10.06.2016 г. срещу 60.00 лв..


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 335672