Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЮНИ 2018
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 938/04.12.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 665/31.07.2015 г., взето с Протокол № 46 на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А


ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 742 / 01.12.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.487 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 768.00 кв.м., с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), номер на имота по предходен план: 25,194, квартал 26, парцел ІІІ /три арабско/, ведно с построените в него сгради, а именно:
- Масивна сграда с идентификатор 02837.503.487.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, със застроена площ от 56.00 кв.м., брой етажи: 2 /два/, с предназначение: Вилна сграда - еднофамилна, с номер по предходен план: 740, година на построяване на сградата: 1979 г.;
- Масивна сграда с идентификатор 02837.503.487.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, със застроена площ от 20.00 кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, с номер по предходен план: 740, година на построяване на сградата: 1979 г., при съседи на имота: 02837.503.296; 02837.503.486; 02837.503.9572; 02837.503.9571; 02837.503.488.

При следните условия:

- Вид на търга – с явно наддаване.
- Начална тръжна цена – от 54 080.00 лв. /петдесет и четири хиляди и осемдесет лева/.
-Дата, място и час за провеждане на търга – 28.12.2015г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 15.00 ч., в случай на повторен търг на 11.01.2016г. от 15.00 ч. на същото място.
- Размер на депозита за участие – 43 260.00 лв./четиридесет и три хиляди двеста и шестдесет лева/.
- Размер на стъпката на наддаване – 2 000.00 лв. /две хиляди лева/.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 ч. на 22.12.2015 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 ч. на 08.01.2016 г., след закупена тръжна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 ч. на 22.12.2015 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 ч. на 08.01.2016 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак, в срок до 22.12.2015 г., а при провеждане на търг на повторната дата - 08.01.2016 г. срещу 60.00 лв.


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 335672