Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ФЕВРУАРИ 2018
ПВС ЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

Туризъм в Батак


Времето


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 678 от 14.09.2015 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение на ОбС Батак № 652/ 31.07.2015г.,взето с Протокол №46 и Решение на ОбС Батак № 692/ 28.08.2015г.,взето с Протокол №47
О Б Я В Я В А


КОНКУРС за отдаването под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС № 707 / 07.04.2014 г., а именно: самостоятелно помещение с площ от 41.00 кв.м., представляващо част от първия етаж, целия с площ от 190.00 кв.м. и целия втори етаж с площ от 170 кв. м. от Двуетажна масивна сграда с планоснимачен номер 508 /петстотин и осем арабско/ със застроена площ от 190.00 /сто и деветдесет/ квадратни метра и резгъната застроена площ – 360.00 /триста и шестдесет/ квадратни метра, застроена в Урегулиран Поземлен Имот VІІ /седем римско/ - 508 /петстотин и осем арабско/ в кв. 13 /тринадесет/ по плана на с. Нова Махала, Община Батак, Област Пазарджик.


Приоритетните условия на конкурса:
- създаване на работни места;
- извършване на инвестиция с цел подобряване на обекта;
- начална месечна наемна цена на 1 кв.м. – 1.15лв. или за 211.00 кв.м.- 242.65 лв.;
- срока за отдаване под наем е 10 год., през което време наемателя неможе да се разпорежда с обекта на конкурса, нито да го предоставя под наем на трети лица;
- да не се възпрепятства и пречи на ползването на останалите обекти в сградата;
- кандидатите да нямат задължения към държавата и Община Батак;
- други предложения от участника.
Условия за провеждане на конкурса:

1. Начална месечна наемна цена на квадратен метър 1.15 лв./ кв.м. или 242.65 лв. за 211.00 кв.м..
2. Дата, място и час на провеждане на конкурса – 08.10.2015г. в административна сграда на Община Батак, гр.Батак – етаж І, заседателна зала от 11.00 часа. Повторна дата – 15.10.2015 г. в административна сграда на Община Батак, гр.Батак – етаж І, заседателна зала от 11.00 часа.
3. Размер на депозита за участие – 10% върху началната цена за целия период на наема – 2 911.80 лева.
4. Начин и срок на плащане – размера на депозита за участие се внесе по сметка на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00ч. на 07.10.2015г., а при провеждане на конкурса на повторната дата – до 17.00 часа на 14.10.2015 г., след закупуване на утвърдената конкурсна документация.
5. Условия за оглед на имота – оглед на имота да се извършва всеки работен ден от 10.00 часа до 15.00 часа, в присъствието на общински служител, след представяне на платежен документ за закупена конкурсна документация.
6. Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 часа на 07.10.2015г., а при провеждане на конкурса на повторната дата – до 17.00 часа на 14.10.2015 г., при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак.
7. Място, срок и цена за закупуване на конкурсната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак в срок до 07.10.2015г., а при провеждане на конкурса на повторната дата до 14.10.2015 г. срещу невъзстановими 50.00 лв..

Класирането на предложенията ще се извършва въз основа на комплексна оценка (К) по следната формула:
К = Т1.О1 + Т2.О2 + Т3.О3
Където: Т – тегловен коефициент на съответния критерий;
О – оценка на съответния критерий
Критерии за оценка:                             Тегловен коефициент               Оценка
1. Предложена цена                                                  75                          1 – 10
2. Представяне на програма за извършване на инвестиция с цел подобряване състоянието на обекта, предмет на конкурса               10                          1 - 10
3. Предложение за разкриване на работни места          15                         1 - 10


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 319085