Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
АПРИЛ 2018
ПВС ЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Туризъм в Батак


Времето


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 616/20.08.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 653/31.07.2015 г. на ОбС – Батак, взето с Протокол №46

О Б Я В Я В А


ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 754 / 16.03.2015 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.9.595 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка девет арабско точка петстотин деветдесет и пет арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 117.00 кв.м. /сто и седемнадесет квадратни метра/, с адрес на поземления имот: град Батак, община Батак, област Пазарджик, вид собственост: Общинска частна, вид територия: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, номер на имота по предходен план: 000331 /нула, нула, нула триста тридесет и едно арабско/, при граници и съседи на имота: 02837.9.590; 02837.9.585; 02837.9.12; 02837.9.10; 02837.9.15; 02837.503.9502.

При следните условия:

- Вид на търга – с явно наддаване.
- Начална тръжна цена – 2 691.00лв. /две хиляди шестстотин деветдесет и един лева/.
- Дата, място и час за провеждане на търга – 24.09.2015г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5, в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 14.00 часа, в случай на повторен търг - на 01.10.2015г. от 14.00 часа на същото място.
- Размер на депозита за участие – 2 150.00 лв./две хиляди и сто и петдесет лева/.
- Размер на стъпката на наддаване – 200.00 лв. /двеста лева/.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 часа на 23.09.2015 г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00 часа на 30.09.2015 г., след закупена тръжна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 часа до 15.00 часа в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 часа на 23.09.2015г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00 часа на 30.09.2015 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж в административната сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административната сграда на Община Батак, в срок до 23.09.2015г., а при провеждане на търг на повторната дата - до 30.09.2015 г. срещу 60.00 лв.


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 327455