Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЮНИ 2018
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 499/13.07.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 623/26.06.2015 г. на ОбС – Батак, взето с Протокол №45

О Б Я В Я В АТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 759 / 09.06.2015 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2282 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка две хиляди двеста осемдесет и две арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 334.00 кв.м. /триста тридесет и четири квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Панайот Волов”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), номер на имота по предходен план: 2282 /две хиляди двеста осемдесет и две арабско/, квартал 81 /осемдесет и едно арабско/, парцел: ІХ /девет римско/, при граници на имота: 02837.501.2283; 02837.501.9550; 02837.501.4002; 02837.501.2279; 02837.501.2280; 02837.501.2281; 02837.501.9576; 02837.501.2272.

При следните условия:

- Вид на търга – с явно наддаване.
- Начална тръжна цена –20 040.00 лв. /двадесет хиляди и четиридесет лева/.
- Дата, място и час за провеждане на търга – – 07.08.2015г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5, в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 14.00 часа, в случай на повторен търг - на 13.08.2015г. от 14.00 часа на същото място.
- Размер на депозита за участие– 16 000.00 лв. /шестнадесет хиляди лева/.
- Размер на стъпката на наддаване –500.00 лв. /петстотин лева/.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 часа на 06.08.2015 г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00 часа на 12.08.2015 г., след закупена тръжна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 часа до 15.00 часа в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 часа на 06.08.2015г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 часа на 12.08.2015г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж в административната сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административната сграда на Община Батак, в срок до 06.08.2015г., а при провеждане на търг на повторната дата - 12.08.2015 г. срещу 60.00 лева.


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 335672