Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2019 за ЕП
ЮНИ 2019
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 499/13.07.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 623/26.06.2015 г. на ОбС – Батак, взето с Протокол №45

О Б Я В Я В АТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 759 / 09.06.2015 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.2282 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и едно арабско точка две хиляди двеста осемдесет и две арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 334.00 кв.м. /триста тридесет и четири квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Панайот Волов”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), номер на имота по предходен план: 2282 /две хиляди двеста осемдесет и две арабско/, квартал 81 /осемдесет и едно арабско/, парцел: ІХ /девет римско/, при граници на имота: 02837.501.2283; 02837.501.9550; 02837.501.4002; 02837.501.2279; 02837.501.2280; 02837.501.2281; 02837.501.9576; 02837.501.2272.

При следните условия:

- Вид на търга – с явно наддаване.
- Начална тръжна цена –20 040.00 лв. /двадесет хиляди и четиридесет лева/.
- Дата, място и час за провеждане на търга – – 07.08.2015г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5, в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 14.00 часа, в случай на повторен търг - на 13.08.2015г. от 14.00 часа на същото място.
- Размер на депозита за участие– 16 000.00 лв. /шестнадесет хиляди лева/.
- Размер на стъпката на наддаване –500.00 лв. /петстотин лева/.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 часа на 06.08.2015 г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00 часа на 12.08.2015 г., след закупена тръжна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 часа до 15.00 часа в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 часа на 06.08.2015г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 часа на 12.08.2015г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж в административната сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административната сграда на Община Батак, в срок до 06.08.2015г., а при провеждане на търг на повторната дата - 12.08.2015 г. срещу 60.00 лева.


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 394130