Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2019 за ЕП
ЮНИ 2019
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 343/11.05.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 609/24.04.2015 г. на ОбС – Батак, взето с Протокол №44

О Б Я В Я В АТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 757 / 07.04.2015 година, а именно: Имот № 004162 /нула, нула четири хиляди сто шестдесет и две арабско/, начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна, ЕКАТТЕ 76162, категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 9.081 дка. в местността „Карчуна”, землище село Фотиново, община Батак, област Пазарджик, при граници и съседи на имота: Имот № 004546 – Ливада – на насл. на Стефан Ангелов Щърбев; Имот № 004549 – Ливада – на Димитър Груев Тинев; Имот № 004550 – Ливада – на насл. на Янко Ангелов Щърбев; Имот № 004160 – Гора в зем. земи – на Община Батак; Имот № 004544 – Ливада – на насл. на Атанас Тодоров Филев; Имот № 004161 – Използв. ливада – на Община Батак; Имот № 004157 – Гора в зем. земи – на Община Батак; Имот № 000639 – Полски път – на Община Батак; Имот № 004156 – Гора в зем. земи – на Община Батак; Имот № 000169 – Залесена терит. – на МЗГ-ДДС „Борово”.

При следните условия:

- Вид на търга – с явно наддаване.
- Начална тръжна цена – 2 724.00 лв. /две хиляди седемстотин двадесет и четири лева/.
- Дата, място и час за провеждане на търга – 11.06.2015г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5, в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 15.30 часа, в случай на повторен търг - на 18.06.2015г. от 15.30 часа на същото място.
- Размер на депозита за участие – 2 100.00 лв./две хиляди и сто лева/.
- Размер на стъпката на наддаване – 200.00 лв. /двеста лева/.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 часа на 10.06.2015 г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00 часа на 17.06.2015 г., след закупена тръжна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 часа до 15.00 часа в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 часа на 10.06.2015г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 часа на 17.06.2015 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж в административната сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административната сграда на Община Батак, в срок до 10.06.2015г., а при провеждане на търг на повторната дата - 17.06.2015 г. срещу 60.00 лв.


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 394138