Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЮНИ 2018
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 340/11.05.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 599/24.04.2015 г., взето с Протокол № 44 на ОбС – Батак

О Б Я В Я В АТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 741 / 01.12.2014 година, а именно Поземлен имот с идентификатор 02837.503.485 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка четиристотин осемдесет и пет арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 290.00 кв.м. /двеста и деветдесет квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), номер на имота по предходен план: 25,194, квартал 26, ведно с построената в него сграда, а именно: Полумасивна сграда с идентификатор 02837.503.485.1 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка четиристотин осемдесет и пет арабско точка едно арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, община Батак, област Пазарджик, със застроена площ от 37.00 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Вилна сграда - еднофамилна, с номер по предходен план: 738, година на построяване на сградата: 1981 г., при съседи на имота: 02837.505.1; 02837.503.9572; 02837.503.486; 02837.503.296.

При следните условия:

- Вид на търга – с явно наддаване.
- Начална тръжна цена – от 15 644.00 лв. /петнадесет хиляди шестстотин четиридесет и четири лева/.
- Дата, място и час за провеждане на търга – 11.06.2015г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 14.00 ч., в случай на повторен търг на 18.06.2015г. от 14.00 ч. на същото място.
- Размер на депозита за участие – 12 500.00 лв./дванадесет хиляди и петстотин лева/.
- Размер на стъпката на наддаване – 1 000.00 лв. /хиляда лева/.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 ч. на 10.06.2015 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 ч. на 17.06.2015 г., след закупена тръжна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 ч. на 10.06.2015 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 ч. на 17.06.2015 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак, в срок до 10.06.2015 г., а при провеждане на търг на повторната дата - 17.06.2015 г. срещу 60.00 лв.


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 335673