Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЮНИ 2018
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 239/02.04.2015г. на ИД Кмет на Община Батак, съгл. Заповед № 38/13.01.2015г. – инж. Христо Николов Кълвачев, в изпълнение на Решение № 583/27.02.2015 г. на ОбС – Батак

О Б Я В Я В АТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 627 / 23.05.2013 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.377 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем точка петстотин и едно точка триста седемдесет и седем арабско/, целият с площ от 70.00 кв.м. /седемдесет квадратни метра/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, пл. „Освобождение”, община Батак, област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, стар идентификатор: 02837.501.350, номер на имота по предходен план: квартал 66 /шестдесет и шест арабско/, парцел: ХІХ /деветнадесет римско/, при съседи на имота: 02837.501.381; 02837.501.355.

При следните условия:

- Вид на търга – с явно наддаване.
- Начална тръжна цена – от 4 200.00 лв. /четири хиляди и двеста лева/.
- Дата, място и час за провеждане на търга – 29.04.2015 г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 11.30 ч., в случай на повторен търг - 07.05.2015г. от 11.30 ч. на същото място.
- Размер на депозита за участие – 1 000.00 лв./хиляда лева/.
- Размер на стъпката на наддаване – 200.00 лв. /двеста лева/.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 ч. на 28.04.2015г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 ч. на 05.05.2015г., след закупена тръжна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00ч. до 15.00ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 ч. на 28.04.2015г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 ч. на 05.05.2015 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак, в срок до 28.04.2015г., а при провеждане на търг на повторната дата - 05.05.2015 г. срещу 60.00 лв.


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 335674