Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2019 за ЕП
ЮНИ 2019
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 215/24.03.2015г на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 581/27.02.2015 г., взето с Протокол №41 на ОбС – Батак

О Б Я В Я В АТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 572 от 16.11.2012 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.189 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем точка петстотин и едно точка сто осемдесет и девет арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10 / 12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: град Батак, п.к.4580, ул. „Христо Ботев” № 16-А, площ на имота: 206.00 кв.м. /двеста и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: 02837.501.9566 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем точка петстотин и едно точка девет хиляди петстотин шестдесет и шест арабско/, номер на имота по предходен план: 2264 /две хиляди двеста шестдесет и четири арабско/, квартал 66 /шестдесет и шест арабско/, парцел: ХІІ /дванадесет римско/ - 2264 /две хиляди двеста шестдесет и четири арабско/, при съседи на имота: 02837.501.188, 02837.501.9570, 02837.501.9551, 02837.501.2348.

При следните условия:

- Вид на търга – с явно наддаване.
- Начална тръжна цена – от 9 476.00 лв./девет хиляди четиристотин седемдесет и шест лева/.
- Дата, място и час за провеждане на търга – 29.04.2015г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 11.00 часа, в случай на повторен търг- на 07.05.2015г. от 11.00 часа на същото място.
- Размер на депозита за участие – 5 000.00 лв./пет хиляди лева/
- Размер на стъпката на наддаване – 500.00 лв./петстотин лева/
- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 ч. на 28.04.2015 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 ч. на 05.05.2015 г., след закупена тръжна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 ч. на 28.04.2015 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 ч. на 05.05.2015 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак, в срок до 28.04.2015г., а при провеждане на търг на повторната дата - 05.05.2015 г. срещу 60.00 лв.


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 394130