Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЮНИ 2018
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 118/16.02.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 565/30.01.2015 г. на ОбС – Батак

О Б Я В Я В АТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 681 / 08.01.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.504.21 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и четири арабско точка двадесет и едно арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43 / 06.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Компанията”, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 1427.00 кв.м. /хиляда четиристотин двадесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя, номер на имота по предходен план: 001066 /нула, нула хиляда и шестдесет и шест арабско/, при съседи на имота: 02837.504.145; 02837.3.1; 02837.504.23; 02837.504.22; 02837.504.1.

При следните условия:

- Вид на търга – с явно наддаване.
- Начална тръжна цена – от 21 690.00 лв. /двадесет и една хиляди шестстотин и деветдесет лева/.
- Дата, място и час за провеждане на търга – 18.03.2015 г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 14.00 ч., в случай на повторен търг - 25.03.2015г. от 14.00 ч. на същото място.
- Размер на депозита за участие – 17 000.00 лв./седемнадесет хиляди лева/.
- Размер на стъпката на наддаване – 1 000.00 лв. / хиляда лева/.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 ч. на 17.03.2015г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 ч. на 24.03.2015 г. след закупена тръжна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 до 15.00 ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 ч. на 17.03.2015г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 ч. на 24.03.2015 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак, в срок до 17.03.2015 г., а при провеждане на търг на повторната дата - 24.03.2015 г. срещу 60.00 лв.


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 335844