Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2019 за ЕП
ЮНИ 2019
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 120/16.02.2015г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 558/30.01.2015 г. на ОбС – Батак

О Б Я В Я В АТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, съгласно АОС № 746 / 11.12.2014 година, а именно: Имот № 086265 /нула, осемдесет и шест хиляди двеста шестдесет и пет арабско/, начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна, ЕКАТТЕ 51874 /петдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и четири арабско/, категория на земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от 0.506 дка. /нула точка петстотин и шест декара/ в местността „Калето”, землище село Нова Махала, община Батак, област Пазарджик, при съседи на имота: Имот № 086264 – Ливада – на Джемали Ахмедов Мустафов; Имот № 000211 – Полски път – на Община Батак; Имот № 086220 – Ливада – на Гюлтен Сейди Меткова и др..

При следните условия:

- Вид на търга – с явно наддаване.
- Начална тръжна цена – 152.00 лв. /сто петдесет и два лева/.
- Дата, място и час за провеждане на търга – 18.03.2015г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5, в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 15.00 часа, в случай на повторен търг - на 25.03.2015г. от 15.00 часа на същото място.
- Размер на депозита за участие – 100.00 лв./сто лева/.
- Размер на стъпката на наддаване – 15.00 лв. /петнадесет лева/.
- Начин и срок на плащане –- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 часа на 17.03.2015 г., а при провеждане на търг на повторната дата – до 17.00 часа на 24.03.2015 г. след закупена тръжна документация
- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупена тръжна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 часа на 17.03.2015г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 часа на 24.03.2015 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж в административната сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административната сграда на Община Батак, в срок до 17.03.2015г., а при провеждане на търг на повторната дата - 24.03.2015 г. срещу 60.00лв.


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 394130