Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2019 за ЕП
ЮНИ 2019
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 694/02.10.2014г на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 500/18.09.2014 г. на ОбС – Батак

О Б Я В Я В АТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 723 / 05.08.2014 година, а именно Поземлен имот с идентификатор 02837.10.1384 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка десет арабско точка хиляда триста осемдесет и четири арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/ 12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Стопански двор”, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 3 400.00 кв.м. /три хиляди и четиристотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, номер на имота по предходен план: 076007 /нула седемдесет и шест хиляди и седем арабско/, при съседи на имота: 02837.10.1059; 02837.10.1064; 02837.10.1385; 02837.10.1386; 02837.10.1388; 02837.10.1389; 02837.10.1438; 02837.10.1422; 02837.10.1380; 02837.10.1379; 02837.10.1378; 02837.10.1307; 02837.10.1335; 02837.10.1360.

При следните условия:

- Вид на търга – с явно наддаване.
- Начална тръжна цена – от 10 200.00 лв. /десет хиляди и двеста лева/.
- Дата, място и час за провеждане на търга – 30.10.2014г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 14.00 ч., в случай на повторен търг на 06.11.2014г. от 14.00 ч. на същото място.
- Размер на депозита за участие – 1 100.00 лв./хиляда и сто лева/.
- Размер на стъпката на наддаване – 500.00 лв. /петстотин лева/.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 ч. на 29.10.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 ч. на 05.11.2014 г. след закупена тръжна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. в присъствието на общински служител след представяне на документ за закупена тръжна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 ч. на 29.10.2014 г. , а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 ч. на 05.11.2014 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак, в срок до 29.10.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата - 05.11.2014 г. срещу 60.00 лв.


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 394138