Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЮНИ 2018
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 694/02.10.2014г на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 500/18.09.2014 г. на ОбС – Батак

О Б Я В Я В АТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 723 / 05.08.2014 година, а именно Поземлен имот с идентификатор 02837.10.1384 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка десет арабско точка хиляда триста осемдесет и четири арабско/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/ 12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Стопански двор”, гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, площ на имота: 3 400.00 кв.м. /три хиляди и четиристотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, номер на имота по предходен план: 076007 /нула седемдесет и шест хиляди и седем арабско/, при съседи на имота: 02837.10.1059; 02837.10.1064; 02837.10.1385; 02837.10.1386; 02837.10.1388; 02837.10.1389; 02837.10.1438; 02837.10.1422; 02837.10.1380; 02837.10.1379; 02837.10.1378; 02837.10.1307; 02837.10.1335; 02837.10.1360.

При следните условия:

- Вид на търга – с явно наддаване.
- Начална тръжна цена – от 10 200.00 лв. /десет хиляди и двеста лева/.
- Дата, място и час за провеждане на търга – 30.10.2014г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 14.00 ч., в случай на повторен търг на 06.11.2014г. от 14.00 ч. на същото място.
- Размер на депозита за участие – 1 100.00 лв./хиляда и сто лева/.
- Размер на стъпката на наддаване – 500.00 лв. /петстотин лева/.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00 ч. на 29.10.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 ч. на 05.11.2014 г. след закупена тръжна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч. в присъствието на общински служител след представяне на документ за закупена тръжна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 ч. на 29.10.2014 г. , а при провеждане на търг на повторната дата – 17.00 ч. на 05.11.2014 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак, в срок до 29.10.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата - 05.11.2014 г. срещу 60.00 лв.


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 335674