Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2019 за ЕП
ЮНИ 2019
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 586/18.08.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 474/31.07.2014 г. на ОбС – Батак

О Б Я В Я В А



ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 712 / 28.05.2014 година, а именно: Имот № 002053 /нула, нула две хиляди и петдесет и три арабско/ с начин на трайно ползване: Полска култура, ЕКАТТЕ 76162 /седемдесет и шест хиляди сто шестдесет и две арабско/, категория на земята при неполивни условия: Десета, целия с площ от 0.885 дка /нула точка осемстотин осемдесет и пет декара/ в местността Крегня, землище село Фотиново, община Батак, област Пазарджик, при съседи на имота: Имот № 002052 – Полска култура – на Христо Калчев Кисов; Имот № 002050 – Полска култура – на насл. на Джамали Салиев Молла Исов; Имот № 002102 – Пасище, мера – на Община Батак; Имот № 002960 – Нива – на насл. на Неби Алибазов Амзов; Имот № 002103 – Пасище, мера – на Община Батак; Имот № 002069 – Използв. ливада – на Христо Калчев Кисов.

При следните условия:

- Вид на търга – с явно наддаване.
- Начална тръжна цена – 266.00 лв. /двеста шестдесет и шест лева/.
- Дата, място и час за провеждане на търга – 11.09.2014г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5 в Административна сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 15:00 часа, в случай на повторен търг - на 25.09.2014г. от 15:00 часа на същото място.
- Размер на депозита за участие – 100.00 лв./сто лева/.
- Размер на стъпката на наддаване – 25.00 лв. /двадесет и пет лева/.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17:00 часа на 10.09.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17:00 часа на 24.09.2014 г. след закупена тръжна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа в присъствието на общински служител след представяне на документ за закупена тръжна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17:00 часа на 10.09.2014г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17:00 часа на 24.09.2014 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак, в срок до 10.09.2014г., а при провеждане на търг на повторната дата - 24.09.2014 г. срещу 60.00 лв.


За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 394130