Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Местни избори 2019
СЕПТЕМВРИ 2019
ПВС ЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 329/12.05.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 432/24.04.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В АТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 629 / 23.05.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.501.379 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем точка петстотин и едно точка триста седемдесет и девет арабско/, целият с площ от 53.00 кв.м. /петдесет и три квадратни метра/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, пл. Освобождение, Община Батак, Област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, със стар идентификатор: 02837.501.350 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем точка петстотин и едно точка триста и петдесет арабско/, номер на имота по предходен план : квартал 66 /шестдесет и шест арабско/, парцел: ХVІІ /седемнадесет римско/, при съседи на имота: 02837.501.2464; 02837.501.355; 02837.501.351; 02837.501.380; 02837.501.381.

При следните условия:


- Вид на търга – с явно наддаване.

- Начална тръжна цена – от 4 240.00 лв. /четири хиляди двеста и четиридесет лева/.

- Дата, място и час за провеждане на търга – 12.06.2014 г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 15:00 ч., в случай на повторен търг - 03.07.2014г. от 15:00 ч. на същото място.

- Размер на депозита за участие – 500.00 лв./петстотин лева/.

- Размер на стъпката на наддаване – 100.00 лв. /сто лева/.

- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17:00 ч. на 11.06.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17:00 ч. на 02.07.2014 г. след закупена тръжна документация.

- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10:00 до 15:00ч. в присъствието на общински служител след представяне на документ за закупена тръжна документация.

- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17:00 ч. на 11.06.2014 г. , а при провеждане на търг на повторната дата – 17:00 ч. на 02.07.2014 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак.

- Утвърждавам тръжната документация.

- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак, в срок до 11.06.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата - 02.07.2014 г. срещу 60.00 лв.

За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 412892