Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЮНИ 2018
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 292/15.04.2014г. на ИД Кмет на Община Батак съгл. Заповед №32/20.01.2014г. – инж. Христо Николов Кълвачев, в изпълнение на Решение № 408/27.03.2014 г. на ОбС – Батак

О Б Я В Я В АТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 696 / 18.02.2014 година, а именно: Имот № 090035 /нула, деветдесет хиляди и тридесет и пет арабско/, начин на трайно ползване: Нива, вид собственост: общинска частна, ЕКАТТЕ 51874 /петдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и четири арабско/, категория на земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от 0.279 дка. /нула точка двеста седемдесет и девет декара/ в местността „Валта”, землище село Нова Махала, община Батак, област Пазарджик, при граници и съседи на имота: от север: Имот № 090020 – Ливада – на Кязим Кадиров Юсеинов; от изток: Имот № 000198 – път ІІІ кл. – на Държавата; от юг: Имот № 090021 – Ливада – на Община Батак; от запад: Имот № 000236 – Водно течение – на Държавата – МОСВ.

При следните условия:


- Вид на търга – с явно наддаване.
- Начална тръжна цена – от 279.00 лв. /двеста седемдесет и девет лева/.
- Дата, място и час за провеждане на търга – 22.05.2014г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 14:00 ч., в случай на повторен търг - 29.05.2014г. от 14:00 ч. на същото място.
- Размер на депозита за участие – 100.00 лв./сто лева/.
- Размер на стъпката на наддаване – 20.00 лв. /двадесет лева/.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17:00 ч. на 21.05.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17:00 ч. на 28.05.2014 г. след закупена тръжна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10:00 до 15:00ч. в присъствието на общински служител след представяне на документ за закупена тръжна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17:00 ч. на 21.05.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17:00 ч. на 28.05.2014 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак, в срок до 21.05.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата - 28.05.2014 г. срещу 60.00 лв.

За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 335674