Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Местни избори 2019
СЕПТЕМВРИ 2019
ПВС ЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 291/15.04.2014г. на ИД Кмет на Община Батак съгл. Заповед №32/20.01.2014г. – инж. Христо Николов Кълвачев, в изпълнение на Решение № 410/27.03.2014 г. на ОбС – Батак

О Б Я В Я В АТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 705 / 13.03.2014 година, а именно: Имот № 052116 /нула, петдесет и две хиляди сто и шестнадесет арабско/ - Начин на трайно ползване: Ливада, вид собственост: Общинска частна, ЕКАТТЕ 51874 /петдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и четири арабско/, категория на земята при неполивни условия: Девета, целия с площ от 1.353 дка./един точка триста петдесет и три декара/ в местността „Дюкян Дюзю”, землище село Нова Махала, община Батак, област Пазарджик, при граници и съседи на имота: от север: Имот № 000185 – Полски път – на Община Батак; от изток: Имот № 000185 – Полски път – на Община Батак; от юг: Имот № 052118 – Ливада – на насл. на Джемали Осман Хаджийски; от запад: Имот № 052063 – Ливада – на насл. на Юсеин Ахмед Софуев; Имот № 052172 – Нива – на насл. на Али Ахмедов Сираков.

При следните условия:


- Вид на търга – с явно наддаване.
- Начална тръжна цена – от 474.00 лв. /четиристотин седемдесет и четири лева/.
- Дата, място и час за провеждане на търга – 22.05.2014г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 11:00 ч., в случай на повторен търг - 29.05.2014г. от 11:00 ч. на същото място.
- Размер на депозита за участие – 100.00 лв./сто лева/.
- Размер на стъпката на наддаване – 40.00 лв. /четиридесет лева/.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17:00 ч. на 21.05.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17:00 ч. на 28.05.2014 г. след закупена тръжна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10:00 до 15:00ч. в присъствието на общински служител след представяне на документ за закупена тръжна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17:00 ч. на 21.05.2014 г. , а при провеждане на търг на повторната дата – 17:00 ч. на 28.05.2014 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак, в срок до 21.05.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата - 28.05.2014 г. срещу 60.00 лв.

За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 412892