Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2019 за ЕП
ЮНИ 2019
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 288/15.04.2014г. на ИД Кмет на Община Батак съгл. Заповед №32/20.01.2014г. – инж. Христо Николов Кълвачев, в изпълнение на Решение № 416/27.03.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В АТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 700 / 06.03.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.676 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка шестстотин седемдесет и шест арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 370.00 кв.м. /триста и седемдесет квадратни метра/. Адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, Община Батак, Област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), номер на имота по предходен план: 308,184 /триста и осем арабско запетая сто осемдесет и четири арабско/, квартал 37 /тридесет и седем арабско/, парцел ІІ /две римско/, при съседи на имота: 02837.503.675; 02837.503.9592; 02837.503.677; 02837.503.678.
При следните условия:

- Вид на търга – с явно наддаване.
- Начална тръжна цена – от 8 880.00 лв. /осем хиляди осемстотин и осемдесет лева/.
- Дата, място и час за провеждане на търга – 15.05.2014г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 14:00 ч., в случай на повторен търг - 05.06.2014г. от 14:00 ч. на същото място.
- Размер на депозита за участие – 7 100.00 лв./седем хиляди и сто лева/.
- Размер на стъпката на наддаване – 500.00 лв. /петстотин лева/.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17:00 ч. на 14.05.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17:00 ч. на 04.06.2014 г. след закупена тръжна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10:00 до 15:00ч. в присъствието на общински служител след представяне на документ за закупена тръжна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17:00 ч. на 14.05.2014 г. , а при провеждане на търг на повторната дата – 17:00 ч. на 04.06.2014 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак, в срок до 14.05.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата - 04.06.2014 г. срещу 60.00 лв.

За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 394130