Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЮНИ 2018
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 288/15.04.2014г. на ИД Кмет на Община Батак съгл. Заповед №32/20.01.2014г. – инж. Христо Николов Кълвачев, в изпълнение на Решение № 416/27.03.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В АТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 700 / 06.03.2014 година, а именно: Поземлен имот с идентификатор 02837.503.676 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка шестстотин седемдесет и шест арабско/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ от 370.00 кв.м. /триста и седемдесет квадратни метра/. Адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, Община Батак, Област Пазарджик, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), номер на имота по предходен план: 308,184 /триста и осем арабско запетая сто осемдесет и четири арабско/, квартал 37 /тридесет и седем арабско/, парцел ІІ /две римско/, при съседи на имота: 02837.503.675; 02837.503.9592; 02837.503.677; 02837.503.678.
При следните условия:

- Вид на търга – с явно наддаване.
- Начална тръжна цена – от 8 880.00 лв. /осем хиляди осемстотин и осемдесет лева/.
- Дата, място и час за провеждане на търга – 15.05.2014г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5 в административната сграда на Община Батак – ет.1, заседателна зала от 14:00 ч., в случай на повторен търг - 05.06.2014г. от 14:00 ч. на същото място.
- Размер на депозита за участие – 7 100.00 лв./седем хиляди и сто лева/.
- Размер на стъпката на наддаване – 500.00 лв. /петстотин лева/.
- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17:00 ч. на 14.05.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17:00 ч. на 04.06.2014 г. след закупена тръжна документация.
- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10:00 до 15:00ч. в присъствието на общински служител след представяне на документ за закупена тръжна документация.
- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17:00 ч. на 14.05.2014 г. , а при провеждане на търг на повторната дата – 17:00 ч. на 04.06.2014 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак.
- Утвърждавам тръжната документация.
- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак, в срок до 14.05.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата - 04.06.2014 г. срещу 60.00 лв.

За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 335672