Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЮНИ 2018
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 117 от 28.02.2014 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 388 от 12.02.2014 г. на ОбС - Батак

О Б Я В Я В АКОНКУРС за отдаванене под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 695/05.02.2014г. - част от двуетажна масивна града «Здравен дом» с пл. № 174 със застроена площ от 135.00 кв.м.и разгъната застроена площ – 405.00 кв.м. с адрес: ул. «Стара Планина» №2 , построена в УПИ VІІІ – 174 Здравен дом в кв. 13 по плана на с.Нова Махала, Община Батак, а именно:

Стоматологичен кабинет с площ от 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/; Стоматологичен кабинет с площ от 16.00 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/; Рентгенов кабинет с площ от 18.80 кв.м. /осемнадесет точка осемдесет квадратни метра/; Санитарен възел с площ от 7.60 кв.м. /седем точка шестдесет квадратни метра/, намиращи се на първия етаж от сграда „Здравен дом”, с.Нова Махала, Община Батак.

Приоритетните условия на конкурса:

- предназначение на обектите – за здравни нужди на населението – стоматологични кабинети и обслужващите ги помещения;
- създаване на работни места;
- извършване на инвистиция с цел подобряване на обекта;
- първоначална месечна наемна цена на 1 кв.м. – 1.15лв. или за 54.40кв.м.- 62.56 лв.
- срока за отдаване под наем е 10 год. през което време наемателя неможе да се разпорежда с обекта на конкурса, нито да го предоставя под наем на трети лица;
- да не се възпрепятства и пречи на ползването на останалите обекти по предназначение в сградата «Здравен дом»;
- кандидатите да нямат задължения към държавата и Община Батак;
- други предложения от участника.

Условия за провеждане на конкурса:

• Начална месечна наемна цена на квадратен метър 1.15 лв./кв.м. – 62.56 лв. за 54.40 кв.м.
• Дата, място и час на провеждане на конкурса – 27.03.2014г. в административната сграда на Община Батак, гр.Батак – етаж І, заседателна зала от 16.00 часа.
• Размер на депозита за участие – 10% върху началната цена за целия период на наема – 750.72 лева
• Начин и срок на плащане – размера на депозита за участие се внесе по сметка на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00ч. на 26.03.2014г., а при провеждане на конкурса на втората определена дата – до 17.00ч. на 09.04.2014г. след закупуване на утвърдената конкурсна документация.
• Условия за оглед на имота – оглед на имота да се извършва всеки работен ден от 10.00 часа до 15.00 часа, в присъствието на общински служител, след представяне на платежен документ за закупена конкурсна документация.
• Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00ч. на 26.03.2014г., а при провеждане на конкурса на втората определена дата – до 17.00ч. на 09.04.2014г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак.
• Място, срок и цена за закупуване на конкурсната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак в срок до 26.03.2014г., а при провеждане на конкурса на втората определена дата – до 09.04.2014г. срещу невъзстановими 50.00 лв.

Класирането на предложенията ще се извършва въз основа на комплексна оценка (К) по следната формула:

К = Т1.О1 + Т2.О2 + Т3.О3
Където: Т – тегловен коефициент на съответния критерий;
О – оценка на съответния критерий
  
 
Критерии за оценка: Тегловен коефициент Оценка
1. Предложена цена 75 1 – 10
2. Представяне на програма за извършване инвестиция
с цел подобряване състоянието на обекта, предмет на конкурса 10 1 - 10
3. Предложение за разкриване на работни места 15 1 - 10


Заплащането на една месечна наемна вноска от спечелилия участник се извършва в 14 дневен срок от влизане в сила на заповедта с която е обявен участника за спечелил конкурса, която сума остава, като гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след изтичането му.
При неявяване на кандидати или постъпило предложение само от един кандидат, срокът за подаване на нови предложения за участие в конкурса се удължава до 20 дни, съгл. чл.114 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Батак, и при това положение се обявява повторен конкурс на 10.04.2014г. при същите условия.

За справки тел: 03553/22 60 – вътр. 122 и 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 335672