Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2019 за ЕП
ЮНИ 2019
ПВС ЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 117 от 28.02.2014 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 388 от 12.02.2014 г. на ОбС - Батак

О Б Я В Я В А



КОНКУРС за отдаванене под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 695/05.02.2014г. - част от двуетажна масивна града «Здравен дом» с пл. № 174 със застроена площ от 135.00 кв.м.и разгъната застроена площ – 405.00 кв.м. с адрес: ул. «Стара Планина» №2 , построена в УПИ VІІІ – 174 Здравен дом в кв. 13 по плана на с.Нова Махала, Община Батак, а именно:

Стоматологичен кабинет с площ от 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/; Стоматологичен кабинет с площ от 16.00 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/; Рентгенов кабинет с площ от 18.80 кв.м. /осемнадесет точка осемдесет квадратни метра/; Санитарен възел с площ от 7.60 кв.м. /седем точка шестдесет квадратни метра/, намиращи се на първия етаж от сграда „Здравен дом”, с.Нова Махала, Община Батак.

Приоритетните условия на конкурса:

- предназначение на обектите – за здравни нужди на населението – стоматологични кабинети и обслужващите ги помещения;
- създаване на работни места;
- извършване на инвистиция с цел подобряване на обекта;
- първоначална месечна наемна цена на 1 кв.м. – 1.15лв. или за 54.40кв.м.- 62.56 лв.
- срока за отдаване под наем е 10 год. през което време наемателя неможе да се разпорежда с обекта на конкурса, нито да го предоставя под наем на трети лица;
- да не се възпрепятства и пречи на ползването на останалите обекти по предназначение в сградата «Здравен дом»;
- кандидатите да нямат задължения към държавата и Община Батак;
- други предложения от участника.

Условия за провеждане на конкурса:

• Начална месечна наемна цена на квадратен метър 1.15 лв./кв.м. – 62.56 лв. за 54.40 кв.м.
• Дата, място и час на провеждане на конкурса – 27.03.2014г. в административната сграда на Община Батак, гр.Батак – етаж І, заседателна зала от 16.00 часа.
• Размер на депозита за участие – 10% върху началната цена за целия период на наема – 750.72 лева
• Начин и срок на плащане – размера на депозита за участие се внесе по сметка на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00ч. на 26.03.2014г., а при провеждане на конкурса на втората определена дата – до 17.00ч. на 09.04.2014г. след закупуване на утвърдената конкурсна документация.
• Условия за оглед на имота – оглед на имота да се извършва всеки работен ден от 10.00 часа до 15.00 часа, в присъствието на общински служител, след представяне на платежен документ за закупена конкурсна документация.
• Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00ч. на 26.03.2014г., а при провеждане на конкурса на втората определена дата – до 17.00ч. на 09.04.2014г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак.
• Място, срок и цена за закупуване на конкурсната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак в срок до 26.03.2014г., а при провеждане на конкурса на втората определена дата – до 09.04.2014г. срещу невъзстановими 50.00 лв.

Класирането на предложенията ще се извършва въз основа на комплексна оценка (К) по следната формула:

К = Т1.О1 + Т2.О2 + Т3.О3
Където: Т – тегловен коефициент на съответния критерий;
О – оценка на съответния критерий
  
 
Критерии за оценка: Тегловен коефициент Оценка
1. Предложена цена 75 1 – 10
2. Представяне на програма за извършване инвестиция
с цел подобряване състоянието на обекта, предмет на конкурса 10 1 - 10
3. Предложение за разкриване на работни места 15 1 - 10


Заплащането на една месечна наемна вноска от спечелилия участник се извършва в 14 дневен срок от влизане в сила на заповедта с която е обявен участника за спечелил конкурса, която сума остава, като гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след изтичането му.
При неявяване на кандидати или постъпило предложение само от един кандидат, срокът за подаване на нови предложения за участие в конкурса се удължава до 20 дни, съгл. чл.114 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Батак, и при това положение се обявява повторен конкурс на 10.04.2014г. при същите условия.

За справки тел: 03553/22 60 – вътр. 122 и 123

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 394136