Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Местни избори 2019
СЕПТЕМВРИ 2019
ПВС ЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


О Б Щ И Н А Б А Т А К
гр. Батак - 4580, пл. ”Освобождение” №5
тел. 03553/22 60; факс: 03553/20 30
e-mail: mncplt_batak@abv.bgНа основание Заповед № 101 от 20.02.2014 г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 378 от 30.01.2014 г. на ОбС – Батак
О Б Я В Я В А


КОНКУРС за отдаването под наем за срок от 3 години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, съгл. АОС № 568 / 02.10.2012 г., а именно: помещение с площ от 13.00 кв.м. от третия етаж /западната страна/ от Административната сграда на Община Батак, представляваща Самостоятелен обект с идентификатор 02837.501.735.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, съставляващ сграда с предназначение: Административна, деловодна сграда, брой етажи: 4 /четири/ със застроена площ: 551.00 кв.м. /петстотин петдесет и един квадратни метра/ с адрес: гр. Батак, п.к. 4580, пл. Освобождение № 5, община Батак, област Пазарджик, разположена в поземлен имот с идентификатор 02837.501.735.


Приоритетните условия на конкурса:
- създаване на работни места;
- извършване на инвестиция с цел подобряване на обекта;
- начална месечна наемна цена на 1 кв.м. – 1.35лв. или за 13.00 кв.м.- 17.55 лв.
- срока за отдаване под наем е 3 год., през което време наемателя неможе да се разпорежда с обекта на конкурса, нито да го предоставя под наем на трети лица;
- да не се възпрепятства и пречи на ползването на останалите обекти в сградата;
- кандидатите да нямат задължения към държавата и Община Батак;
- други предложения от участника.

Условия за провеждане на конкурса:


1. Начална месечна наемна цена на квадратен метър 1.35 лв./ кв.м. или 17.55 лв. за 13.00 кв.м.
2. Дата, място и час на провеждане на конкурса – 20.03.2014г. в административната сграда на Община Батак, гр.Батак – етаж І, заседателна зала от 14.00 часа. Повторна дата – 27.03.2014 г. в административната сграда на Община Батак, гр.Батак – етаж І, заседателна зала от 14.00 часа.
3. Размер на депозита за участие – 10% върху началната цена за целия период на наема – 63.18 лева
4. Начин и срок на плащане – размера на депозита за участие да се внесе по сметка на Община Батак: IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17.00ч. на 19.03.2014г., а при провеждане на конкурса на повторната дата – до 17.00 часа на 26.03.2014 г., след закупуване на утвърдената конкурсна документация.
5. Условия за оглед на имота – оглед на имота да се извършва всеки работен ден от 10.00 часа до 15.00 часа, в присъствието на общински служител, след представяне на платежен документ за закупена конкурсна документация.
6. Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17.00 часа на 19.03.2014г., а при провеждане на конкурса на повторната дата – до 17.00 часа на 26.03.2014 г., при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак.
7. Място, срок и цена за закупуване на конкурсната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на административна сграда на Община Батак в срок до 19.03.2014г., а при провеждане на конкурса на повторната дата до 26.03.2014 г. срещу невъзстановими 50.00 лв.

Класирането на предложенията ще се извършва въз основа на комплексна оценка (К) по следната формула:

К = Т1.О1 + Т2.О2 + Т3.О3
Където: Т – тегловен коефициент на съответния критерий;
О – оценка на съответния критерий;

 Критерии за оценка:              Тегловен коефициент     Оценка
        
        
1. Предложена цена: 75 1 – 10
2. Представяне на програма за извършване на инвестиция с цел
подобряване състоянието на обекта, предмет на конкурса: 10 1 - 10
3. Предложение за разкриване на работни места 15 1 - 10


За справки тел: 03553/ 22-60 – вътр. 122 и 123

 

All rights reserved © 2019 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 412896