Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Избори 2017
ЮНИ 2018
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА

Кой според Вас е най-подходящия спорт за практикуване през летния сезон на територията на Община Батак? 

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


На основание Заповед № 4/03.01.2014г. на Кмета на Община Батак, в изпълнение на Решение № 353/28.11.2013 г. на ОбС – Батак

О Б Я В Я В А


ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост съгласно АОС № 669 / 06.11.2013 година, а именно Поземлен имот с идентификатор 02837.503.751 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемстотин петдесет и едно арабско/, целият с площ от 94.00 кв.м. /деветдесет и четири квадратни метра/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/06.07.2010 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Адрес на поземления имот: гр. Батак, п.к. 4580, „Язовир Батак” – Зона „А”, Община Батак, Област Пазарджик; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m); стар идентификатор: 02837.503.79 /нула две хиляди осемстотин тридесет и седем арабско точка петстотин и три арабско точка седемдесет и девет арабско/; номер на имота по предходен план: 30 /тридесет арабско/, квартал 7 /седем арабско/, при съседи на имота: 02837.503.9509; 02837.503.754; 02837.503.752; 02837.503.9511.
При следните условия:

- Вид на търга – с явно наддаване.

- Начална тръжна цена – от 2 350.00 лв. /две хиляди триста и петдесет лева/.

- Дата, място и час за провеждане на търга – 30.01.2014г. в гр.Батак, пл.”Освобождение” №5 в сградата на общинска администрация – ет.1, заседателна зала от 14.00 часа, в случай на повторен търг на 27.02.2014г. от 14.00 часа на същото място.

- Размер на депозита за участие – 350.00 лв./триста и петдесет лева/.

- Размер на стъпката на наддаване – 150.00 лв. /сто и петдесет лева/.

- Начин и срок на плащане – размера на депозита да се внесе по сметката на Община Батак, IBAN: BG71UBBS80023300131331; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Батак в срок до 17:00 ч. на 29.01.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата – 17:00 ч. на 26.02.2014 г. след закупена тръжна документация.

- Условия за оглед на имота – оглед на имота се извършва всеки работен ден от 10:00 до 15:00 ч. в присъствието на общински служител след представяне на документ за закупена тръжна документация.

- Краен срок за приемане на заявленията за участие – до 17:00 ч. на 29.01.2014 г. , а при провеждане на търг на повторната дата – 17:00 ч. на 26.02.2014 г. при сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак.

- Утвърждавам тръжната документация.

- Място, срок и цена на закупуване на тръжната документация – сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак, в срок до 29.01.2014 г., а при провеждане на търг на повторната дата - 26.02.2014 г. срещу 60.00 лв.

За справки тел: 03553/22 60 – вътр.122, 123

 

All rights reserved © 2018 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 335674