Администрация
       
Общински съвет
Бюджет
       
Mестни данъци и такси
       
Обяви, търгове и
      конкурси
Програми, проекти
      и планове
Профил на купувача
Общински предприятия
Услуги
Достъп до обществена
       информация
Регистри
Местни избори 2019
COVID-19
ЯНУАРИ 2021
ПВС ЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Туризъм в Батак


Бизнес каталог


Български пощи


Исторически музей гр.Батак

 
       
 
Търси в уеб сайта:  
       
BG EN Начало
Направи стартова
Карта на сайта
ЗА БАТАК
История
Местоположение
Инфраструктура
Природни ресурси
Туризъм
Образование
Култура
Забележителности
ОБЩИНА БАТАК

с. Нова Махала
с. Фотиново
АНКЕТА
Има ли нужда от актуализация герба на Община Батак? 
ОБЯВЛЕНИЕ
Община Батак от 18.01.2021г. до 27.04.2021г. стартира проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-„3.1 - „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19". Проектът включва предоставяне на топъл обяд в домовете на 120 потребителя до 30.04.2021г. от град Батак, с. Нова махала и с. Фотиново...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ е създадена в Община Батак със Заповед №РД010072/07.01.2021г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане. Социалната услуга ще е с капацитет 18 потребители и ще се финансира от държавния бюджет...
Прочети повече
Документация

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Батак е допустим кандидат за партньорска организация по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001-„3.1 - „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19". Проектът включва предоставяне на топъл обяд в домовете на 120 потребителя до 30.04.2021г. от град Батак, с. Нова махала и с. Фотиново...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение отностно „Изграждане на вилно селище” в поземлени имоти с идентификатор 02837.5.613 (номер от предходен план 012027), м. "Камбуров път", по КККР на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение отностно „Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури” в поземлени имоти с №№ 02837.17.382, 02837.17.383, 02837.17.384,02837.17.385, 02837.17.386, 02837.17.387, 02837.17.388, 02837.17.389, 02837.17.390, урбанизирана територия, гр.Батак, община Батак, област Пазарджик, с възложител: БЕГЛИКА ЕООД...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Информация отностно изпускане на води по време на пробни изпитания с десен основен изпускател на язовир "Голям Беглик".
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник на 5 юли. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, изменението и прекратяването на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство.
Изтегли заявления

ОБЯВЛЕНИЕ
Усвоени средатва от европейски фондове и общински капиталови разходи за периода 2004-2020г. в Община Батак.
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Батак започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Уведомление за инвестиционно предложение отностно "Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на област Пловдив и област Пазарджик "с възложител: "Персенк Инвест" ООД...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание на чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, приета с ПМС 59/2003 г., посл. Изм. И доп., ДВ, бр. 12 от 2016 г, Община Батак има следното инвестиционно предложение:Проектно предложение с наименование „Популяризиране и насърчаване на спортния риболов за обект: „Фотински водопади” и яз. „Голям Беглик” - местност „Самодивска поляна”....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Във връзка с реализация на дейностите по Административен договор № МДР-ИП-01-91/27.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. и Споразумение за управление на стратегия за Водено от общностите местно развитие №МДР-ИП-01-92/27.08.2018г., СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ предвижда провеждане на информационни срещи за информиране на потенциални кандидати за условията за кандидатстване и предстоящо отваряне на мерки за прием на проектни предложения и двудневни обучения за бенефициенти...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Информация относно изпускане на води по време на пролетния годишен технически преглед през основните изпускватели на язовирите в язовирен район "Голям Беглик" ...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На 13.07.2020г. община Батак стартира предоставяне на дейности по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3", BG05M9OP001-2.101, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
За инвестиционно предложение (ИП) "Промяна предназначението на земеделска земя с цел образуване на нова улица от о.т. 1- о.т. 8 в местност "Топлишка река" по КК на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик и свързания с него ПУП, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-333/19.06.2020г...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в Област Пазарджик...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Протокол №2/27.05.2020г. за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на животновъдни обекти подали заявления до Кмета на Община Батак ...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед №317/27.04.2020г. относно предприемане на превантивни мерки за предовратяване на пожари в полски и горски фонд и тяхното своевременно ликвидиране...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Протокол №1/21.04.2020г. за разпределение на общински пасища,мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Батак уведомява земеделските стопани за настъпили промени в ЗВД...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 44 ,ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на Закона за управление на отпадъците и Закона за чистотата на атмосферния въздух , Кмета на Община Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Стартира Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Във връзка с изискванията на чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения, в Община Батак е постъпило Уведомление за...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед №ТУ-276/04.12.2019г. на Областен управител на Област Пазарджик...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Община Батак обявява отново публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2020 година, което ще се проведе на 07.02.2020г. от 14.00 часа в залата на Общинска администрация, намираща се на втория етаж в сградата на Община Батак.
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Батак обявява на животновъдите, отглеждащи пасищни селскостопански животни и имащи регистрирани постоянни животновъдни обекти на територията на общината, че с решение № 19/18.12.2019г. взето с протокол № 3 на Общински съвет Батак са определени пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване.Лицата желаещи да ползват под наем пасища ,мери и ливади от ОПФ по чл.37”и” от ЗСПЗЗ считано от стопанска 2020-20201 година , по приложените списъци за индивидуално ползване:
Приложение I - землище Батак
Приложение II - землище Нова махала
Приложение III - землище Фотиново
Заинтересованите могат да подадат документи /заявления по образец одобрен от министъра на МЗХГ/ в срок от 01.03.2020г. до 10.03.2020г. включително в сектор „Информационно обслужване и деловодство” – партерен етаж на Административна сграда на Община Батак.

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Батак има следното инвестиционно предложение за закриване на общинско депо за неопасни отпадъци - Батак, по реда на глава втора ...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Окончателни резултати на кандидатите от конкурса за длъжността Директор "Специализирана администрация" в Общинска администрация - Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Списък на кандидатите преминали успешно втори етап решаване на тест от конкурса за длъжността Директор "Специализирана администрация" в Общинска администрация - Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Директор "Специализирана администрация" в Общинска администрация - Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за оценка на въздействието върху околната среда в Община Батак е постъпило уведомление с входящ №32-00-65/13.12.2019г...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед № 927/04.12.2019г. на Кмета на Община Батак относно забрана за продажба и употреба на пиротехнически изделия през Коледните и Новогодишни празници....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.10 а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 946/ 09.12.2019 г. на кмета на Община Батак. Обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция „Специализирана администрация“ към Община Батак...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Решение № № 534/ 25.07.2019 г. взето с протокол № 43 на ОбС Батак, чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.137, ал.1,т.5 от Търговския закон. Общински съвет- Батак обявява конкурс за избор на Управител на Водоснабдяване и канализация - Батак ЕООД...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за оценка на въздействието върху околната среда в Община Батак е постъпило уведомление с входящ №32-00-55/01.10.2019г...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание приложение 5, чл. 4, ал.1 от Наредбата за оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме, че Община Батак има следното инвестиционно предложение: „Основен ремонт на ул. „Осемнадесета” и ул. „Двадесета'" с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик; Основен ремонт на ул. „Околоврьстна“, с. Фотиново, община Батак, област Пазарджик и Изграждане на нова Подпорна стена на ул. „Двадесета”, с, Фотиново, община Батак, област Пазарджик“...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание приложение 5, чл. 4, ал.1 от Наредбата за оценка на въздействието върху околната среда Ви уведомяваме за инвестиционно предложение "Ремонт и рехабилитация на улица Мадара, с. Нова махала, община Батак, област Пазарджик". Подобект: Подпорна стена...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Във връзка с разпоредбите на чл.37и , ал.11 от ЗСПЗЗ обявяваме Протокол от 21.06.2019г. на комисията по чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавен фонд земеделие на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област Пазарджик ....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Информация относно изпускане на води по време на пролетния годишен технически преглед през основните изпускватели на язовирите в язовирен район "Голям Беглик" ...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти №BG14MFOP001-4.004 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ” от стратегия за ВОМР на МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК - ДЕВИН - ДОСПАТ“...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед №392/03.06.2019г. на основание чл.405 от Изборния кодекс за извършване 6 месеца преди общи...
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Протокол №2 за допълнително разпределение на пасища,мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на животновъдни обекти подали заявления до Кмета на Община Батак ....
Прочети повече

ОБЯВЛЕНИЕ
Заповед №310/03.05.2019г. на Кмета на Община Батак относно забрана за безстопанствено движение на селскостопански животни и забрана за безстопанствено пашуване в частни имоти от 06.05.2019г. до 15.09,2019г...
Прочети повече


ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - БАТАК
Летен сезон: 09:00-17:15 без почивен ден.
Зимен сезон: 08:30-12:00 и 13:00-17:00 ч. без почивен ден, има печат.
Прочети повече

КУРОРТ “ЯЗОВИР БАТАК” И МЕСТНОСТТА КУРОРТ “ЦИГОВ ЧАРК”
Разположени са в Западните Родопи, на 21 км от Велинград. Идеално място за отдих по всяко време на годината. Самият курорт разполага с добра настанителна база от всякакъв вид категории, с много заведения и ресторанти. Водите на язовира дават прекрасни възможности за воден спорт и риболов.
Прочети повече

МЕСТНОСТТА “ШИРОКА ПОЛЯНА”
Местността Широка поляна се намира в северозападната част на Западните Родопи. Преобладаващата надморска височина е 1500-1700м...
Прочети повече
 
ПРИЕМНИ ДНИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЖАЛБИ
 
ФОТОГАЛЕРИЯ

 
All rights reserved © 2021 ОБЩИНА БАТАК                         Web design and realized: GZ Design Studio Посетители: 499460